:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th
สำนักปลัด
นายณัฎฐศรันย์ อินแสนสืบ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอุปถัมภ์ ก้อนธิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวธาอร สานุมิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายอนันต์ สมัคร
นิติกรชำนาญการ
พ.จ,อ. วิรุจ อิ่นคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุภาพร กันติ๊บ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางวิลาวรรณ ขวัญชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางพรทิพย์ พรมจักร์
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ
นาย นพดล พุทธเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุธี อุโมง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายศักดิ์ชัย ดะระศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายเพลินจิตร์ ใจหาญ
พนักงานประจำรถขยะ
นายภาณุพงศ์ ยะชัย
พนักงานประจำรถขยะ
นายภาณุวัฒน์ ใจหาญ
คนงานทั่วไป
นายขวัญชัย แสนเหล็ก
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
นางสาวสุกานดา จำรักษา
คนงานทั่วไป
นายย้าย ฟูเชื้อ
คนงานทั่วไป
นางสาวจริยา กุณณา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวณิชกานต์ จันทรา
จ้างเหมาบริการ
นายคงศักดิ์ กาละวัน
จ้างเหมาบริการ
นางนิภาพร ใจหาญ
จ้างเหมาบริการ
นายชาญณรงค์ ยอดเเก้ว
จ้างเหมาบริการ
นางสาววราภรณ์ สมยาดี
จ้างเหมาบริการ
นางเชิดศิริ ปินตาสาร
จ้างเหมาบริการ
นายอนุสร เเก้วมา
จ้างเหมาบริการ
นายไพรสัณฑ์ กมล
จ้างเหมาบริการ
นายสุคนธ์ สมจิตร
จ้างเหมาบริการ
นายอนุชา มะลิ
จ้างเหมาบริการ