:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th
กองการศึกษา
นางสาวนิรมล ธนภรณ์สิริวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสุธีรา กิจพิทักษ์
ครู (คศ.๒)
นางสาวพวงทอง ขันคำ
ครู (คศ.๒)
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน
นางสาวรุ่งอรุณ ณ เชียงใหม่
ผู้ดูแลเด็ก
นางพัชรีย์ ออมแสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุพรรณ บำเพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำพร เขื่อนขัน
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย ทองกก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัทธนันท์ สิงห์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางวิไลรัตน์ กิจพิทักษ์
จ้างเหมาบริการ
นายโกวิท สุทธกุล
จ้างเหมาบริการ