Top

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (4) (5) (20) (21) (22) พรบ.กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกเทศบาลตำบลดงมะดะ

19 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
อ่าน : 42

1. บัญชีรายชื่อรายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ

2.บัญชีรายชื่อรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ เขต 1

3.บัญชีรายชื่อรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ เขต 2

ไฟล์ที่แนบมา :

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว