Top

���������������������������������


นายวุฒินันท์ ทันนารี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นางสุธีรา กิจพิทักษ์
ครู (คศ.๒)
[ทะเบียนประวัติ]


นางสาวพวงทอง ขันคำ
ครู (คศ.๒)
[ทะเบียนประวัติ]


นางอุลัย มณีพรหม
ครู (คศ.๒)
[ทะเบียนประวัติ]


นางสาวรุ่งอรุณ ณ เชียงใหม่
ผู้ดูแลเด็ก
[ทะเบียนประวัติ]


นางพัชรีย์ ออมแสง
ผู้ดูแลเด็ก
[ทะเบียนประวัติ]


นางสุพรรณ บำเพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก
[ทะเบียนประวัติ]


นางอำพร เขื่อนขัน
ผู้ดูแลเด็ก
[ทะเบียนประวัติ]


นางสาวสุจิตรา สืบสวน
เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นางสาวพัทธนันท์ สิงห์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
[ทะเบียนประวัติ]


นางอรทัย ทองกก
ผู้ดูแลเด็ก
[ทะเบียนประวัติ]


นางสมอน คีรีแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
[ทะเบียนประวัติ]


นางวิไลรันต์ กิจพิทักษ์
ผู้ดูแลเด็กนางสาวสุธาสินี อุตมา
จ้างเหมาบริการ


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว