Top

กองการศึกษา


นางสาวนิรมล ธนภรณ์สิริวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


[การฝึกอบรม]

นางสุธีรา กิจพิทักษ์
ครู (คศ.๒)


[การฝึกอบรม]

นางสาวพวงทอง ขันคำ
ครู (คศ.๒)


[การฝึกอบรม]

ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]นางสาวรุ่งอรุณ ณ เชียงใหม่
ผู้ดูแลเด็ก
นางพัชรีย์ ออมแสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุพรรณ บำเพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำพร เขื่อนขัน
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย ทองกก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัทธนันท์ สิงห์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางวิไลรัตน์ กิจพิทักษ์
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสุธาสินี อุตมา
จ้างเหมาบริการ
นายโกวิท สุทธกุล
จ้างเหมาบริการเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว