Top

กองการศึกษา


นายวุฒินันท์ ทันนารี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุธีรา กิจพิทักษ์
ครู (คศ.๑)

นางสาวพวงทอง ขันคำ
ครู (คศ.๒)

นางอุลัย มณีพรหม
ครู (คศ.๒)

นางสาวรุ่งอรุณ ณ เชียงใหม่
ผู้ดูแลเด็ก

นางพัชรีย์ ออมแสง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสุพรรณ บำเพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก

นางอำพร เขื่อนขัน
ผู้ดูแลเด็ก

-
ผู้ดูแลเด็ก

-
ผู้ดูแลเด็ก

-
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : facebook.com/dongmada