Top

กองการศึกษา


นายวุฒินันท์ ทันนารี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]



นางสุธีรา กิจพิทักษ์
ครู (คศ.๒)




นางสาวพวงทอง ขันคำ
ครู (คศ.๒)


[การฝึกอบรม]

นางอุลัย มณีพรหม
ครู (คศ.๒)




ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]



นางสาวรุ่งอรุณ ณ เชียงใหม่
ผู้ดูแลเด็ก




นางพัชรีย์ ออมแสง
ผู้ดูแลเด็ก




นางสุพรรณ บำเพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก




นางอำพร เขื่อนขัน
ผู้ดูแลเด็ก




นางอรทัย ทองกก
ผู้ดูแลเด็ก




นางสมอน คีรีแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก




นางสาวพัทธนันท์ สิงห์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ




นางวิไลรันต์ กิจพิทักษ์
จ้างเหมาบริการ




นางสาวสุธาสินี อุตมา
จ้างเหมาบริการ



เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว