Top

กองการศึกษา


นายวุฒินันท์ ทันนารี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุธีรา กิจพิทักษ์
ครู (คศ.๑)

นางสาวพวงทอง ขันคำ
ครู (คศ.๒)

นางอุลัย มณีพรหม
ครู (คศ.๒)

นางสาวรุ่งอรุณ ณ เชียงใหม่
ผู้ดูแลเด็ก

นางพัชรีย์ ออมแสง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสุพรรณ บำเพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก

นางอำพร เขื่อนขัน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุจิตรา สืบสวน
เจ้าพนักงานการเงินชำนาญการ

นางอรทัย ทองกก
ผู้ดูแลเด็ก

นางสมอน คีรีแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิไลรันต์ กิจพิทักษ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัทธนันท์ สิงห์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุธาสินี อุตมา
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว