Top

กองช่าง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายณัฐวิทย์ ทิพย์แก้ว
วิศวกรโยธา


[การฝึกอบรม]

จ.ส.อ. สุรัช จินะการ
นายช่างโยธา
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]

นายณรงค์ฤทธิ์ คงทน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวดวงฤทัย ไชยวุฒิ
คนงานทั่วไป
นายเกรียงไกร ชัยอิ่นคำ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายชัยศิลป์ รำไพ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวนิธิชา ไชยวุฒิ
จ้างเหมาบริการเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว