Top

กองคลัง


นางชัชฎา ถาวรวิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางปวริศา โพธิเลิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางรัตนาภรณ์ แผ่นคำ
นักวิชาการการเงิน ชำนาญการ

นางสาวภัทราพร ปัญญาหล้า
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวอภิญญา ตาแปง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ

นางสาวณัฐทิชา จันแปงเงิน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นริศรา ศรีลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเอกพล ใจหาญ
คนงานทั่วไป

นางสาวชยาภรณ์ สุสาระ
จ้างเหมาบริการ

นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมขันทา
จ้างเหมาบริการ

นายชาคริต นันต๊ะรัตน์
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว