Top

���������������������������


นายณัฎฐศรันย์ อินแสนสืบ
หัวหน้าสำนักปลัด
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นายอุปถัมภ์ ก้อนธิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นายอนิรุทธิ์ จันทิมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นาย นพดล พุทธเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นางสาวธาอร สานุมิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นายสุธี อุโมง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นางสาวศุภานิช เงินเย็น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นายอนันต์ สมัคร
นิติกรชำนาญการพ.จ,อ. วิรุจ อิ่นคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นางสาวสุภาพร กันติ๊บ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นายศักดิ์ชัย ดะระศิริ
พนักงานขับรถยนต์
[ทะเบียนประวัติ]


นายเพลินจิตร์ ใจหาญ
พนักงานประจำรถขยะ
[ทะเบียนประวัติ]


นายภาณุพงศ์ ยะชัย
พนักงานประจำรถขยะ
[ทะเบียนประวัติ]


นายสำราญ ขันสุวรรณ
พนักงานประจำรถขยะ
[ทะเบียนประวัติ]


นายชัยรัตน์ รำพึงจิตต์
พนักงานประจำรถขยะ
[ทะเบียนประวัติ]


นายภาณุวัฒน์ ใจหาญ
คนงานทั่วไป
[ทะเบียนประวัติ]


นายขวัญชัย แสนเหล็ก
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
[ทะเบียนประวัติ]


นางสาวสุกานดา จำรักษา
จ้างเหมาบริการนางสาวจริยา กุณณา
จ้างเหมาบริการนางสาวณิชกานต์ จันทรา
จ้างเหมาบริการนายย้าย ฟูเชื้อ
คนงานทั่วไป
[ทะเบียนประวัติ]


นางจำนางค์ บุญวงค์
จ้างเหมาบริการนางสาวชนากานต์ กันทวี
จ้างเหมาบริการนายคงศักดิ์ กาละวัน
จ้างเหมาบริการ


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว