Top

สำนักปลัด


นายณัฎฐศรันย์ อินแสนสืบ
หัวหน้าสำนักปลัด
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]

นายอุปถัมภ์ ก้อนธิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวธาอร สานุมิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]นายอนันต์ สมัคร
นิติกรชำนาญการ


[การฝึกอบรม]

พ.จ,อ. วิรุจ อิ่นคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]

นางสาวสุภาพร กันติ๊บ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]

นางวิลาวรรณ ขวัญชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


[การฝึกอบรม]

นางพรทิพย์ พรมจักร์
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ
นาย นพดล พุทธเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]

นายสุธี อุโมง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]

ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายศักดิ์ชัย ดะระศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายเพลินจิตร์ ใจหาญ
พนักงานประจำรถขยะ
นายภาณุพงศ์ ยะชัย
พนักงานประจำรถขยะ
นายภาณุวัฒน์ ใจหาญ
คนงานทั่วไป
นายขวัญชัย แสนเหล็ก
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
นางสาวสุกานดา จำรักษา
คนงานทั่วไป
นายย้าย ฟูเชื้อ
คนงานทั่วไป
นางสาวจริยา กุณณา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวณิชกานต์ จันทรา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวชนากานต์ กันทวี
จ้างเหมาบริการ
นายคงศักดิ์ กาละวัน
จ้างเหมาบริการ
นางนิภาพร ใจหาญ
จ้างเหมาบริการ
นายชาญณรงค์ ยอดเเก้ว
จ้างเหมาบริการ
นางสาววราภรณ์ สมยาดี
จ้างเหมาบริการ
นางเชิดศิริ ปินตาสาร
จ้างเหมาบริการ
นายอนุสร เเก้วมา
จ้างเหมาบริการ
นายไพรสัณฑ์ กมล
จ้างเหมาบริการ
นายสุคนธ์ สมจิตร
จ้างเหมาบริการ
นายอนุชา มะลิ
จ้างเหมาบริการเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว