Top

สำนักปลัด


นายสำเริง ชัยรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอนิรุทธิ์ จันทิมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นาย นพดล พุทธเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธาอร สานุมิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นาย สุริยัน เต็มกัณฑ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวศุภานิช เงินเย็น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์รัก สมฤทธิ์
นิติกรปฏิบัติการ

พ.จ,อ. วิรุจ อิ่นคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิชยา ทาสุรินทร์
คนงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย ดะระศิริ
พนักงานขับรถยนต์

นายอินจันทร์ จันหน่อแก้ว
พนักงานประจำรถขยะ

นายเพลินจิตร์ ใจหาญ
พนักงานประจำรถขยะ

นายภาณุพงศ์ ยะชัย
พนักงานประจำรถขยะ

นายสำราญ ขันสุวรรณ
พนักงานประจำรถขยะ

นายชัยรัตน์ รำพึงจิตต์
พนักงานประจำรถขยะ

นายภาณุวัฒน์ ใจหาญ
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : facebook.com/dongmada