Top

สำนักปลัด


นายณัฎฐศรันย์ อินแสนสืบ
หัวหน้าสำนักปลัด

นายอุปถัมภ์ ก้อนธิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอนิรุทธิ์ จันทิมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นาย นพดล พุทธเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธาอร สานุมิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสุธี อุโมง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวศุภานิช เงินเย็น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอนันต์ สมัคร
นิติกรชำนาญการ

พ.จ,อ. วิรุจ อิ่นคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภาพร กันติ๊บ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นายศักดิ์ชัย ดะระศิริ
พนักงานขับรถยนต์

นายเพลินจิตร์ ใจหาญ
พนักงานประจำรถขยะ

นายภาณุพงศ์ ยะชัย
พนักงานประจำรถขยะ

นายสำราญ ขันสุวรรณ
พนักงานประจำรถขยะ

นายชัยรัตน์ รำพึงจิตต์
พนักงานประจำรถขยะ

นายภาณุวัฒน์ ใจหาญ
คนงานทั่วไป

นายขวัญชัย แสนเหล็ก
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

นางสาวสุกานดา จำรักษา
จ้างเหมาบริการ

นางสาวจริยา กุณณา
จ้างเหมาบริการ

นางสาวณิชกานต์ จันทรา
จ้างเหมาบริการ

นายย้าย ฟูเชื้อ
คนงานทั่วไป

นางจำนางค์ บุญวงค์
จ้างเหมาบริการ

นางสาวชนากานต์ กันทวี
จ้างเหมาบริการ

นายคงศักดิ์ กาละวัน
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว