Top

���������������������������������������������������


นายดิเรก วาสนา
065-5378822
ปลัดเทศบาล 089-9504042
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]
[วุฒิการศึกษา]
[การฝึกอบรม]

พันจ่าเอกณัฎฐศรันย์ อินแสนสืบ
086-3480900
หัวหน้าสำนักปลัด 086-3480900
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]

นางชัชฎา ถาวรวิจิตร
098-2636792
ผู้อำนวยการกองคลัง 098-2636792
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]

นางสนธยา ศรีกุลณะ
089-8936309
ผู้อำนวยการกองช่าง 089-8936309
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]

นายวุฒินันท์ ทันนารี
092-1034569
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 089-8544980
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว