Top

���������������������������������������������������


นายดิเรก วาสนา
065-5378822
ปลัดเทศบาล
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

พันจ่าเอกณัฎฐศรันย์ อินแสนสืบ
086-3480900
หัวหน้าสำนักปลัด
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นางชัชฎา ถาวรวิจิตร
098-2636792
ผู้อำนวยการกองคลัง
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นางสนธยา ศรีกุลณะ
089-8936309
ผู้อำนวยการกองช่าง
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

นายวุฒินันท์ ทันนารี
092-1034569
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
[ทะเบียนประวัติ]
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว