Top

ห้วหน้าส่วนราชการ


นายดิเรก วาสนา
065-5378822
ปลัดเทศบาล 089-9504042
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]
[วุฒิการศึกษา]
[การฝึกอบรม]

พันจ่าเอกณัฏฐศรันย์ อินแสนสืบ
086-3480900
หัวหน้าสำนักปลัด 086-3480900
[มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง]

[การฝึกอบรม]

นางณิชารีย์ โพธิจิตร

ผู้อำนวยการกองคลัง 086-1896497


[การฝึกอบรม]

นางสาวนิรมล ธนภรณ์สิริวงศ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 083-3234865


[การฝึกอบรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว