Top

ห้วหน้าส่วนราชการ


นายดิเรก วาสนา
ปลัดเทศบาล

พันจ่าเอกณัฎฐศรันย์ อินแสนสืบ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางชัชฎา ถาวรวิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมงคล ศรีธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอุปถัมภ์ ก้อนธิ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว