Top

���������������������������������������������


นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่
ประธานสภาเทศบาลว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย คำป๊อก
รองประธานสภาเทศบ่าลนางสาวเกวรินทร์ สุแก้ว
เลขานุการสภาเทศบาลนายคมสันต์ พิริยะพาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายวิถนะศักดิ์ ถนอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายคมสันต์ คำขา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นางวิไลพร ปงรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายบรรทุณ สุขจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายประสิทธิ์ คำเปี้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2นายทวีศักดิ์ คำน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2นายศิริพันธ์ สุภาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2นายสงัด กาวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว