Top

สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่
ประธานสภาเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย คำป๊อก
รองประธานสภาเทศบ่าล
นายสงัด กาวิชัย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายคมสันต์ พิริยะพาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิถนะศักดิ์ ถนอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายคมสันต์ คำขา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางวิไลพร ปงรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบรรทุณ สุขจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประสิทธิ์ คำเปี้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายทวีศักดิ์ คำน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายศิริพันธ์ สุภาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวเกวรินทร์ สุแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว