Top

���������������������������������

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 17 มกราคม 2566 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะได้เข้าร่วมในพิธีการเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านพื้นที่ตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 12
2 14 มกราคม 2566 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านดงมะดะ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 10
3 22 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะเรียกประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ร่วมงาน"ของดีอำเภอแม่ลาว" วันที่ 10 - 14 ม.ค 2566 ) ครั้งที่ 1/2565  มีไฟล์แนบ 25
4 21 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 13
5 14 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  มีไฟล์แนบ 44
6 14 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันต่อต้านคอรับชั่นสากล  มีไฟล์แนบ 40
7 09 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หน.ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเปิดงานโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยสองมือเรา  มีไฟล์แนบ 49
8 07 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 8  มีไฟล์แนบ 44
9 05 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มีไฟล์แนบ 45
10 04 ธันวาคม 2565 มหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือและพิธีมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล 47 ปี พรรษา 27 พระครูปิยวรรณพิพัฒน์,ดร.  มีไฟล์แนบ 42
11 02 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯได้เรียกประชุมประธานอปพร.ทุกหมู่บ้าน ประชุมในเรื่องของช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (ช่วง 7วัน อันตราย) และ ทอดผ้าป่าสามัคคีเข้ากองทุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (  มีไฟล์แนบ 55
12 01 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้นายดิเรก วาสนา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วม ต้อนรับนางกรรนิกา ไชยสีดา นักวิชาการคลัง และ คณะฯ  มีไฟล์แนบ 46
13 01 ธันวาคม 2565 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณการ (กบอ.) อำเภอแม่ลาว ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565  มีไฟล์แนบ 47
14 29 พฤศจิกายน 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยวิสามัญ ที่ 4/2565 ครั้งที่1 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม  มีไฟล์แนบ 63
15 21 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หน.ส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานเชื่อมตำบลดงมะดะ-ตำบลจอมหมอก  มีไฟล์แนบ 52
16 18 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจโครงการขุดลอกคลองหนองน้ำหลงใต้ หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง  มีไฟล์แนบ 50
17 14 พฤศจิกายน 2565 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 95
18 14 พฤศจิกายน 2565 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 97
19 11 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องฯ ลงพื้นที่ตรวสอบถนนแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่าสันกลาง หมู่ 14  มีไฟล์แนบ 81
20 11 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกับ สมาชิกสภาฯ มอบบ้านช่วยเหลือผู้พิการ โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ประจำปีงบฯ 2565  มีไฟล์แนบ 80
21 08 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภาฯ นายอำเภอแม่ลาว ผู้ใหญ่บ้านฯ และเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทงประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 100
22 04 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภา นายอำเภอแม่ลาว ผู้ใหญ่บ้านฯ และเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานถนนคนเดินหมู่ที่ 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 102
23 03 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานเข้าร่วมการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  มีไฟล์แนบ 108
24 01 พฤศจิกายน 2565 นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วม ต้อนรับนายณรงค์ชัย แก้วปัญญา ผอ.กองช่างและคณะฯ ในโอกาสโอนย้ายมารับตำแหน่ง  มีไฟล์แนบ 84
25 01 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้นายพิตร กินาวงค์และสมาชิกสภาฯเข้าร่วม แสดงความยินดี ในโอกาสที่นางสนธยา ศรีกุลณะ ผอ.กองช่าง ได้โอนย้ายไปรับตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  มีไฟล์แนบ 92
26 01 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นางรัตนาภรณ์ แผ่นคำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้โอนย้ายไปรับตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง  มีไฟล์แนบ 111
27 01 พฤศจิกายน 2565 กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 89
28 28 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมยุบรวมศูนย์เด็กเล็กฯ(คณะกรรมการสถานศึกษา) เทศบาลตำบลดงมะดะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 71
29 27 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ ได้เข้าร่วมการประชุมการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานและพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 78
30 27 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจงานขุดลอกเพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่ 11 บ้านป่าลัน  มีไฟล์แนบ 64
31 26 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่กองช่างร่วมกับเจ้าหน้าที่อบจ.จ.เชียงราย ลงพื้นที่สำรวจงานขยายผิวจราจร หมู่ที่6 บ้านสันต้นแหน เชื่อม หมู่ที่19 บ้านแม่ลาวหลังวัด  มีไฟล์แนบ 62
32 25 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอาคารบริษัทเกรชฟู๊ด ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 70
33 25 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การสมัครกิจกรรมงานวิ่ง MAELAO : ๖๓ Anniversary  มีไฟล์แนบ 68
34 23 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "วันปิยมหาราช"  มีไฟล์แนบ 63
35 21 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 70
36 19 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านป่าลัน หมู่ที่ 11  มีไฟล์แนบ 64
37 19 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะพร้อมสมาชิกสภาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 โครงการขุดร่องระบายน้ำธรรมชาติ  มีไฟล์แนบ 66
38 19 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 71
39 18 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะพร้อมคณะบริหาร เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดสันหนองเหลียว หมู่ 12 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 60
40 18 ตุลาคม 2565 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  มีไฟล์แนบ 55
41 11 ตุลาคม 2565 นายกและสมาชิกสภาเทศบาล(สท.เกวรินทร์ สุแก้ว)และผู้อำนวยการรวมทั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ร่วมงานแถลงข่าวงานวิ่งการกุศล”Maelaorun” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายในโอกาสครบรอบ 63 ปีโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  มีไฟล์แนบ 67
42 06 ตุลาคม 2565 ตำบลดงมะดะจัดให้มีแข่งขันเปตอง ดงมะดะ หมู่ที่ 16 เกมส์ ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 8 พ.ย. 2565 ) ณ หมู่ที่ 16 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 69
43 05 ตุลาคม 2565 นายกฯเทศมนตรีตำบลดงมะดะมอบหมายให้นางรุ่งนภา ชัยรัตน์ เลขานายกฯมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและคนพิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พื้นที่บ้านดงมะดะหมู่ที่ 7  มีไฟล์แนบ 63
44 05 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะมอบหมายให้นายบพิตร กินาวงค์ รองนายกฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย  มีไฟล์แนบ 65
45 04 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่9 บ้านแพะ  มีไฟล์แนบ 75
46 04 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่2 บ้านห้วยหวาย  มีไฟล์แนบ 73
47 29 กันยายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีเกิดอัคคีภัยบ้าน คุณเกษวรินท์ มูลแก้ว พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 63
48 23 กันยายน 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยวิสามัญ ที่ 2/2565 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม  มีไฟล์แนบ 66
49 14 กันยายน 2565 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ (กิจกรรมการทำบายศรี)  มีไฟล์แนบ 90
50 13 กันยายน 2565 โครงการฝึกการทำไม้ถูพื้นจากเศษผ้า  มีไฟล์แนบ 74
51 12 กันยายน 2565 โครงการอบรมการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีไฟล์แนบ 77
52 24 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 75
53 16 สิงหาคม 2565 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ (การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ)  มีไฟล์แนบ 86
54 15 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565  มีไฟล์แนบ 73
55 29 กรกฎาคม 2565 โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มพัฒนาสตรีในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  มีไฟล์แนบ 95
56 21 กรกฎาคม 2565 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 17/2565  มีไฟล์แนบ 107
57 19 กรกฎาคม 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  มีไฟล์แนบ 95
58 12 กรกฎาคม 2565 การประชุมวางแผนการรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ 116
59 12 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  มีไฟล์แนบ 85
60 10 กรกฎาคม 2565 โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 2565  มีไฟล์แนบ 133
61 20 มิถุนายน 2565 โครงการอาสารักษ์โลก (อถล.)  มีไฟล์แนบ 84
62 17 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10  มีไฟล์แนบ 76
63 14 มิถุนายน 2565 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  มีไฟล์แนบ 81
64 09 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ (อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ.)  มีไฟล์แนบ 68
65 30 พฤษภาคม 2565 โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 75
66 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 75
67 09 พฤษภาคม 2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้กองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงมะดะ เป็นตัวแทนส่งมอบท่อระบายน้ำ หมู่15 และหมู่ 7  มีไฟล์แนบ 57
68 03 พฤษภาคม 2565 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล  มีไฟล์แนบ 137
69 02 พฤษภาคม 2565 ตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแอนติบอดี (Antibody)  มีไฟล์แนบ 140
70 28 เมษายน 2565 ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1  มีไฟล์แนบ 159
71 31 มีนาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  มีไฟล์แนบ 163
72 29 มีนาคม 2565 โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  มีไฟล์แนบ 174
73 28 มีนาคม 2565 มอบถุงยังชีพผู้ประสบอัคคีภัย  มีไฟล์แนบ 167
74 16 มีนาคม 2565 ตรวจคัดกรองโควิดพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล  มีไฟล์แนบ 195
75 04 มีนาคม 2565 วันศุกร์ ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลดงมะดะ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี ATK  มีไฟล์แนบ 193
76 01 มีนาคม 2565 มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวและผู้ป่วยโควิด-19  มีไฟล์แนบ 166
77 25 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 182
78 23 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมเทศบาลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 149
79 22 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่งมอบชุดตรวจCOVID Antigen Test Kit (ATK)จำนวน 52 ชุด เพื่อใช้สำหรับเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ ให้แก่ รพ.สต.ดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 185
80 22 กุมภาพันธ์ 2565 วันอังคาร ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลดงมะดะ นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ (หมู่ 16,6,7,8,10,13,12)  มีไฟล์แนบ 165
81 14 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)ร่วมกับหมู่ 13 บ้านห้วยส้านยาว(ช่วงเช้า) และ หมู่ 17 บ้านปงกลาง(ช่วงบ่าย)  มีไฟล์แนบ 159
82 09 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลดงมะดะ ได้จัดทำโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)ร่วมกับ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นำทีมโดย นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ คณะผู้บริหาร ข  มีไฟล์แนบ 148
83 08 กุมภาพันธ์ 2565 วันอังคารที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 173
84 25 มกราคม 2565 วันที่25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว , นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบวงสรวงพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 160
85 25 มกราคม 2565 วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะบริหาร ร่วมงานพระอาจารย์พบโชควาวศิราฤกษ์ ณ วัดน้ำล้อม บ้านห้วยหวาย ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 165
86 22 มกราคม 2565 วันเสาร์ ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะได้รับมอบหมายจากท่านนายกณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง ม.7  มีไฟล์แนบ 160
87 10 มกราคม 2565 วันจันทร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงมะดะ ออกแจกเบี้ยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ  มีไฟล์แนบ 156
88 07 มกราคม 2565 วันศุกร์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะพร้อมคณะบริหาร มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้กักกันตัวเองในบ้านพักอาศัย หมู่ 8 บ้านผาบ่อง  มีไฟล์แนบ 166
89 06 มกราคม 2565 การประชุมการปิดตรวจระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กับผู้รับตรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ ของเทศบาลตำบลดงมะดะ วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 143
90 06 มกราคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงมะดะ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองคืการปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)อำเภอแม่ลาวครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.  มีไฟล์แนบ 141
91 30 ธันวาคม 2564 วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านหมู่18 บ้านใหม่จัดสรร อวยพรและมอบกระเช้าสวัสดีใหม่ ให้นายกเทศมนตรีและสมาฃิกสภาเทศบาลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 159
92 30 ธันวาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุมเทศบาลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 144
93 28 ธันวาคม 2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ร่วมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 175
94 27 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00น. ประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 169
95 13 ธันวาคม 2564 เก็บตกร่วมงานอำเภอยิ้ม วันที่9/12/64 เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 186
96 09 ธันวาคม 2564 ประชุม อปพร. ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 165
97 03 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ท่านนายกฯพร้อมคณะบริหาร ร่วมทำจิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว  มีไฟล์แนบ 187
98 29 พฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่29/11/64 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลดงมะดะร่วมฝึกซ้อมดับเพลิง ,อพยพหนีไฟรวมถึงแผนฉุกเฉินในสถานประกอบการ ร่วมกับบริษัทเกรซฟู๊ด  มีไฟล์แนบ 174
99 25 พฤศจิกายน 2564 วิทยากรจากหน่อยกู้ภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้ความรู้เรื่อง การป้องกันภัยพิบัติเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  มีไฟล์แนบ 182
100 25 พฤศจิกายน 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564เวลาบ่ายโมงทางเทศบาลคณะบริหารจะออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว  มีไฟล์แนบ 165
101 10 พฤศจิกายน 2564 แจกเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 170
102 02 พฤศจิกายน 2564 วันอังคาร ที่2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ท่านนายกฯและคณะบริหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดงมะดะ มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 5 ราย  มีไฟล์แนบ 166
103 29 ตุลาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดงมะดะ วางท่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัยหมู่ 10 ดำเนินการเรียบร้อย  มีไฟล์แนบ 224
104 28 ตุลาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดงมะดะ วางท่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัยหมู่ 10  มีไฟล์แนบ 183
105 25 ตุลาคม 2564 วันจันทร์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 187
106 21 ตุลาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 194
107 20 ตุลาคม 2564 การสร้างทีมรับมือแผ่นดินไหวในชุมชน (CERT) ด้านสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม ในจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 180
108 18 ตุลาคม 2564 ท่านนายกฯทต.ดงมะดะพร้อมทั้งคณะ ร่วมทำจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ✌️  มีไฟล์แนบ 180
109 15 ตุลาคม 2564 ต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง มาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 159
110 12 ตุลาคม 2564 งานป้องกันฯ ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธร อ.แม่ลาว เวลา 03.55 น.ว่าได้เกิดรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ เกิดอุบัติเหตุชนประสานกันรถบรรทุก 6 ล้อ  มีไฟล์แนบ 191
111 12 ตุลาคม 2564 ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 156
112 10 ตุลาคม 2564 งานป้องกันฯ ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธร อ.แม่ลาว เวลา 19.55 น.ว่าได้เกิดพายุพัดต้นไม้ล้มกีดขวางถนนระหว่างเทศบาลดงมะดะ ถึงแยกบ่อกุ้งลุงแปะ เจ้าหน้าที่จึงได้ออกสำรวจ  มีไฟล์แนบ 180
113 30 กันยายน 2564 ท่านนายกฯ มอบหมายให้ทางกองช่าง ร่วมกับท่านรอง เลขาฯ เข้าสำรวจและวัดเขตถนนทางเข้าบ่อขยะในหมู่ที่9 เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงพื้นผิวถนนให้เกิดความสะดวกในการขนย้าย กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 174
114 28 กันยายน 2564 ท่านนายกฯทต.ดงมะดะพร้อมทั้งคณะบริหารและท่านกำนันร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง covid-19 ในรอบแรก(หมู่8,9และหมู่10) ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องในตำบลดงมะดะทุกท่านให้ก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน ✌️  มีไฟล์แนบ 179
115 27 กันยายน 2564 ท่านนายกฯทต.ดงมะดะพร้อมคณะบริหารและเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกันส่งมอบบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และผู้พิการในหมู่18 และหมู่15  มีไฟล์แนบ 188
116 23 กันยายน 2564 โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  มีไฟล์แนบ 190
117 23 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 178
118 18 กันยายน 2564 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 200
119 09 กันยายน 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 213
120 07 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 168
121 01 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 159
122 31 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะ มอบแผงกั้นให้กับโรงพยาบาลแม่ลาวเพื่อใช้งานบริการโรงพยาบาลแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 164
123 25 สิงหาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้พิการทางการมองเห็น  มีไฟล์แนบ 167
124 23 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 214
125 20 สิงหาคม 2564 อบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 189
126 16 สิงหาคม 2564 ต้อนรับนักการจัดการงานทั่วไป มาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 209
127 13 สิงหาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 224
128 11 สิงหาคม 2564 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (COVID19) วันที่11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 187
129 10 สิงหาคม 2564 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (COVID19) วันที่10-11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 180
130 09 สิงหาคม 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 185
131 06 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงมะดะ ครั้งที่4/2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 184
132 27 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพและวัสดุวิทยศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนันและผู้ใหญ  มีไฟล์แนบ 233
133 23 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพและวัสดุวิทยศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนัน  มีไฟล์แนบ 217
134 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนันและผู้ใหญบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 243
135 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านแพะ หมู่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยชมรมกำนันและผู้ใหญบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 201
136 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านแพะ หมู่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 208
137 15 กรกฎาคม 2564 จราจรต้นไม้หักขวางถนนหน้าโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  มีไฟล์แนบ 210
138 13 กรกฎาคม 2564 โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร ป้ายเตือนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 181
139 12 กรกฎาคม 2564 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ (การใช้ชีวิตแบบ New Normal สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 179
140 08 กรกฎาคม 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 197
141 22 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากกัดเซาะคันกั้นน้ำลำเหมืองก็อดป่าห้า บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13  มีไฟล์แนบ 216
142 18 มิถุนายน 2564 การประชุมตรวจนิเทศน์งานและวางแผนบูรณาการการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 223
143 16 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม บ้านเรือน และวัดในพื้นที่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2  มีไฟล์แนบ 270
144 15 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาลำเหมืองพังทลาย สายกลาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง  มีไฟล์แนบ 271
145 15 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 211
146 01 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาและสารเสพติด  มีไฟล์แนบ 165
147 25 พฤษภาคม 2564 การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 255
148 22 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 219
149 11 พฤษภาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  มีไฟล์แนบ 197
150 29 เมษายน 2564 ดำเนินการล้าง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ ตามสถานที่ชุมชน ที่สาธารณในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 235
151 26 เมษายน 2564 ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ  มีไฟล์แนบ 231
152 10 เมษายน 2564 ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 236
153 22 มีนาคม 2564 ร่วมสวนสนาม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  มีไฟล์แนบ 335
154 18 มีนาคม 2564 กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศบาลมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564  มีไฟล์แนบ 397
155 17 มีนาคม 2564 ดับไฟเพลิงไหม้ บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 488
156 16 มีนาคม 2564 กิจกรรมวันสตรีสากล ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 362
157 15 มีนาคม 2564 ดับไฟป่าเพลิงไหม้ บ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 8  มีไฟล์แนบ 380
158 15 มีนาคม 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม  มีไฟล์แนบ 273
159 03 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด  มีไฟล์แนบ 160
160 01 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 145
161 01 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 414
162 14 มกราคม 2564 ส่งน้ำ หมู่12  มีไฟล์แนบ 442
163 08 มกราคม 2564 ล้างโรงเรียนผาบ่อง ฆ่าเชื้อโควิด  มีไฟล์แนบ 381
164 06 มกราคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า บ้านห้วยส้านผาบ่อง  มีไฟล์แนบ 425
165 29 ธันวาคม 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 399
166 15 ธันวาคม 2563 อบรมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีไฟล์แนบ 247
167 09 ธันวาคม 2563 งานวันดินโลก  มีไฟล์แนบ 431
168 23 พฤศจิกายน 2563 ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิง, อพยพหนีไฟรวมถึงแผนฉุกเฉินในสถานประกอบการ ประจำปี 2563  มีไฟล์แนบ 644
169 13 พฤศจิกายน 2563 ขอเข้ารับศึกษาดูงานลดความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหวจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีไฟล์แนบ 451
170 04 พฤศจิกายน 2563 จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด  มีไฟล์แนบ 365
171 15 ตุลาคม 2563 รับมอบถังบรรจุน้ำจาก อบจ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 406
172 08 ตุลาคม 2563 ผลดำเนินการลงพื้นที่ตรวจแปลงนาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด หมู่ที่๑๐  มีไฟล์แนบ 469
173 25 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพของนักเรียนผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 382
174 20 กันยายน 2563 กิจกรรมขนส่งขยะอันตรายให้อบจ.เชียงรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  มีไฟล์แนบ 165
175 18 กันยายน 2563 ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเร่งด่วน บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๒ ในการป้องกันเหตุอุทกภัย  มีไฟล์แนบ 489
176 09 กันยายน 2563 โครงการอบรมการใช้สื่อและเทคนิคการสื่อสาร  มีไฟล์แนบ 144
177 01 กันยายน 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุฯ  มีไฟล์แนบ 346
178 31 สิงหาคม 2563 โครงการจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายรำเซิ้งแมงตับเต่า  มีไฟล์แนบ 158
179 31 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพ ต้านทานโรค ด้วยหลัก 3 อ. ผู้สูงอายุวัยทองบ้านห้วยหวาย  มีไฟล์แนบ 141
180 28 สิงหาคม 2563 โครงการปลูกป่าชุมชนพร้อมทำแนวกันไฟ  มีไฟล์แนบ 424
181 25 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงมะดะ (กิจกรรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก)  มีไฟล์แนบ 442
182 17 สิงหาคม 2563 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านท่าสันกลาง,รพ.สต.ดงมะดะ และ รพ.สต.ห้วยส้านยาว  มีไฟล์แนบ 206
183 15 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อประชาชน  มีไฟล์แนบ 137
184 13 สิงหาคม 2563 การดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 388
185 11 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 445
186 03 สิงหาคม 2563 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย  มีไฟล์แนบ 463
187 01 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและเพิมศักยภาพกลุ่มเยาวชนตำบลดงมะดะ (อบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด)  มีไฟล์แนบ 463
188 21 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 397
189 17 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ (หลักสูตร การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ)  มีไฟล์แนบ 451
190 15 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมประชุมแนวทางการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ 135
191 14 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (การเย็บกางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้)  มีไฟล์แนบ 486
192 08 กรกฎาคม 2563 ประชุมโครงการพระราชดำริ  มีไฟล์แนบ 625
193 01 กรกฎาคม 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก”  มีไฟล์แนบ 141
194 29 มิถุนายน 2563 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 937
195 19 มิถุนายน 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า”  มีไฟล์แนบ 150
196 09 มิถุนายน 2563 ออกแจกหน้ากากผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 350
197 01 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาและสารเสพติด  มีไฟล์แนบ 142
198 27 พฤษภาคม 2563 โครงการตู้ปันสุข  มีไฟล์แนบ 358
199 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562   687
200 20 พฤษภาคม 2563 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  มีไฟล์แนบ 693
201 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนโค้งสุดท้าย"(Big Day)  มีไฟล์แนบ 695
202 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  มีไฟล์แนบ 700
203 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร สภาฯ พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "กองทุน..แม่ของแผ่นดิน" ณ หมู่ 7 บ้านดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 665
204 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต จำนวน 43 คน  มีไฟล์แนบ 506
205 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด  มีไฟล์แนบ 676
206 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มีไฟล์แนบ 490
207 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางพระ จ.ชลบุรี จำนวน120คน  มีไฟล์แนบ 488
208 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลโคกสวาย จ.นครราชสีมา  มีไฟล์แนบ 390
209 20 พฤษภาคม 2563 งานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย   407
210 20 พฤษภาคม 2563 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561   312
211 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัด ลำพูน   344
212 20 พฤษภาคม 2563 สืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561   367
213 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดผาบ่อง   356
214 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดสันหนองเหลียว   360
215 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดบ้านร่องศาลา   344
216 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดน้ำล้อม   375
217 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ   352
218 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยะธรรม   386
219 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว   357
220 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ   399
221 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ(สวนรุกชาติ)   344
222 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดดงมะดะ   346
223 20 พฤษภาคม 2563 โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 1   353
224 20 พฤษภาคม 2563 มหกรรม สร้าง นำ ซ่อม เพื่อสุขภาพ ต.ดงมะดะ ปี 2552   371
225 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกิตกีจกรรมบวชป่า ในปี 2553   350
226 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด2553   343
227 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ทต.ดงมะดะ   372
228 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมลอยกระทงของ อบต.ดงมะดะ และ หมู่ที่ 16   373
229 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันปิยมหาราช 2552   357
230 20 พฤษภาคม 2563 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   353
231 20 พฤษภาคม 2563 นายก ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ณ อบต.บัวสลี   353
232 20 พฤษภาคม 2563 อบต. ดงมะดะ ได้จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณปากทางแม่สรวย   359
233 20 พฤษภาคม 2563 อำเภอแม่ลาว และ อบต.ดงมะดะ ร่วมงานตานหาแม่ฟ้าหลวง   321
234 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของ อบต.ดงมะดะ   358
235 20 พฤษภาคม 2563 นายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ ไปทำนา อ.เวียงเชียงรุ้ง   366
236 20 พฤษภาคม 2563 นายก เข้ารับรางวัลหน้าบ้านน่ามอง   344
237 19 พฤษภาคม 2563 นายก อบต.ดงมะดะ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเที่ยว   331
238 19 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่ามอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในตำบลดงมะดะ   311
239 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ   345
240 19 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี 2551   326
241 19 พฤษภาคม 2563 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น   335
242 19 พฤษภาคม 2563 นายกทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม   360
243 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกถังขยะให้ประชาชนในพื้นที่   343
244 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนในพื้นที่   325
245 19 พฤษภาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน   340
246 15 เมษายน 2563 กิจกรรมออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 157
247 05 เมษายน 2563 กิจกรรมแจกหน้ากากผ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีไฟล์แนบ 132
248 01 เมษายน 2563 โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ (ซ่อมที่จอดรถผู้พิการ)  มีไฟล์แนบ 298
249 14 มีนาคม 2563 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 271
250 12 มีนาคม 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง”  มีไฟล์แนบ 142
251 29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 298
252 05 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด  มีไฟล์แนบ 138
253 03 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 150
254 31 มกราคม 2563 โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%   342
255 22 มกราคม 2563 กิจกรรม"จิตอาสาภัยพิบัติ"สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า   344
256 21 มกราคม 2563 กิจกรรมออกบริการประชาชนรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 271
257 08 มกราคม 2563 ประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 392
258 18 พฤศจิกายน 2562 โครงการมอบสิ่งของผู้สูงอายุและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  มีไฟล์แนบ 275
259 22 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มีไฟล์แนบ 403
260 20 มิถุนายน 2562 แจกวัคซีนโครองการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  มีไฟล์แนบ 337
261 22 พฤษภาคม 2562 โครงการไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ 317
262 22 พฤษภาคม 2562 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)  มีไฟล์แนบ 332
263 30 เมษายน 2562 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562   336
264 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์...วันผู้สูงอายุ   352
265 08 มีนาคม 2562 โครงการคัดแยกขยะ  มีไฟล์แนบ 282
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว