Top

���������������������������������

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 20 มิถุนายน 2565 โครงการอาสารักษ์โลก (อถล.)  มีไฟล์แนบ 8
2 17 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10  มีไฟล์แนบ 8
3 14 มิถุนายน 2565 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  มีไฟล์แนบ 8
4 09 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ (อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ.)  มีไฟล์แนบ 7
5 30 พฤษภาคม 2565 โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 12
6 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 9
7 09 พฤษภาคม 2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้กองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงมะดะ เป็นตัวแทนส่งมอบท่อระบายน้ำ หมู่15 และหมู่ 7  มีไฟล์แนบ 5
8 03 พฤษภาคม 2565 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล  มีไฟล์แนบ 64
9 02 พฤษภาคม 2565 ตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแอนติบอดี (Antibody)  มีไฟล์แนบ 71
10 28 เมษายน 2565 ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1  มีไฟล์แนบ 75
11 31 มีนาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  มีไฟล์แนบ 99
12 29 มีนาคม 2565 โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  มีไฟล์แนบ 89
13 28 มีนาคม 2565 มอบถุงยังชีพผู้ประสบอัคคีภัย  มีไฟล์แนบ 107
14 16 มีนาคม 2565 ตรวจคัดกรองโควิดพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล  มีไฟล์แนบ 107
15 04 มีนาคม 2565 วันศุกร์ ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลดงมะดะ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี ATK  มีไฟล์แนบ 114
16 01 มีนาคม 2565 มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวและผู้ป่วยโควิด-19  มีไฟล์แนบ 117
17 25 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 128
18 23 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมเทศบาลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 99
19 22 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่งมอบชุดตรวจCOVID Antigen Test Kit (ATK)จำนวน 52 ชุด เพื่อใช้สำหรับเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ ให้แก่ รพ.สต.ดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 109
20 22 กุมภาพันธ์ 2565 วันอังคาร ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลดงมะดะ นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ (หมู่ 16,6,7,8,10,13,12)  มีไฟล์แนบ 94
21 14 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)ร่วมกับหมู่ 13 บ้านห้วยส้านยาว(ช่วงเช้า) และ หมู่ 17 บ้านปงกลาง(ช่วงบ่าย)  มีไฟล์แนบ 102
22 09 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลดงมะดะ ได้จัดทำโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)ร่วมกับ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นำทีมโดย นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ คณะผู้บริหาร ข  มีไฟล์แนบ 92
23 08 กุมภาพันธ์ 2565 วันอังคารที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 109
24 25 มกราคม 2565 วันที่25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว , นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบวงสรวงพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 95
25 25 มกราคม 2565 วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะบริหาร ร่วมงานพระอาจารย์พบโชควาวศิราฤกษ์ ณ วัดน้ำล้อม บ้านห้วยหวาย ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 111
26 22 มกราคม 2565 วันเสาร์ ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะได้รับมอบหมายจากท่านนายกณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง ม.7  มีไฟล์แนบ 101
27 10 มกราคม 2565 วันจันทร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงมะดะ ออกแจกเบี้ยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ  มีไฟล์แนบ 102
28 07 มกราคม 2565 วันศุกร์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะพร้อมคณะบริหาร มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้กักกันตัวเองในบ้านพักอาศัย หมู่ 8 บ้านผาบ่อง  มีไฟล์แนบ 95
29 06 มกราคม 2565 การประชุมการปิดตรวจระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กับผู้รับตรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ ของเทศบาลตำบลดงมะดะ วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 94
30 06 มกราคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงมะดะ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองคืการปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)อำเภอแม่ลาวครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.  มีไฟล์แนบ 95
31 30 ธันวาคม 2564 วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านหมู่18 บ้านใหม่จัดสรร อวยพรและมอบกระเช้าสวัสดีใหม่ ให้นายกเทศมนตรีและสมาฃิกสภาเทศบาลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 98
32 30 ธันวาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุมเทศบาลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 96
33 28 ธันวาคม 2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ร่วมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 106
34 27 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00น. ประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 102
35 13 ธันวาคม 2564 เก็บตกร่วมงานอำเภอยิ้ม วันที่9/12/64 เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 122
36 09 ธันวาคม 2564 ประชุม อปพร. ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 118
37 03 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ท่านนายกฯพร้อมคณะบริหาร ร่วมทำจิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว  มีไฟล์แนบ 133
38 29 พฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่29/11/64 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลดงมะดะร่วมฝึกซ้อมดับเพลิง ,อพยพหนีไฟรวมถึงแผนฉุกเฉินในสถานประกอบการ ร่วมกับบริษัทเกรซฟู๊ด  มีไฟล์แนบ 113
39 25 พฤศจิกายน 2564 วิทยากรจากหน่อยกู้ภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้ความรู้เรื่อง การป้องกันภัยพิบัติเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  มีไฟล์แนบ 129
40 25 พฤศจิกายน 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564เวลาบ่ายโมงทางเทศบาลคณะบริหารจะออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว  มีไฟล์แนบ 110
41 10 พฤศจิกายน 2564 แจกเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 117
42 02 พฤศจิกายน 2564 วันอังคาร ที่2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ท่านนายกฯและคณะบริหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดงมะดะ มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 5 ราย  มีไฟล์แนบ 115
43 29 ตุลาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดงมะดะ วางท่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัยหมู่ 10 ดำเนินการเรียบร้อย  มีไฟล์แนบ 170
44 28 ตุลาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดงมะดะ วางท่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัยหมู่ 10  มีไฟล์แนบ 131
45 25 ตุลาคม 2564 วันจันทร์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 136
46 21 ตุลาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 129
47 20 ตุลาคม 2564 การสร้างทีมรับมือแผ่นดินไหวในชุมชน (CERT) ด้านสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม ในจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 130
48 18 ตุลาคม 2564 ท่านนายกฯทต.ดงมะดะพร้อมทั้งคณะ ร่วมทำจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ✌️  มีไฟล์แนบ 125
49 15 ตุลาคม 2564 ต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง มาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 113
50 12 ตุลาคม 2564 งานป้องกันฯ ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธร อ.แม่ลาว เวลา 03.55 น.ว่าได้เกิดรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ เกิดอุบัติเหตุชนประสานกันรถบรรทุก 6 ล้อ  มีไฟล์แนบ 121
51 12 ตุลาคม 2564 ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 110
52 10 ตุลาคม 2564 งานป้องกันฯ ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธร อ.แม่ลาว เวลา 19.55 น.ว่าได้เกิดพายุพัดต้นไม้ล้มกีดขวางถนนระหว่างเทศบาลดงมะดะ ถึงแยกบ่อกุ้งลุงแปะ เจ้าหน้าที่จึงได้ออกสำรวจ  มีไฟล์แนบ 120
53 30 กันยายน 2564 ท่านนายกฯ มอบหมายให้ทางกองช่าง ร่วมกับท่านรอง เลขาฯ เข้าสำรวจและวัดเขตถนนทางเข้าบ่อขยะในหมู่ที่9 เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงพื้นผิวถนนให้เกิดความสะดวกในการขนย้าย กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 127
54 28 กันยายน 2564 ท่านนายกฯทต.ดงมะดะพร้อมทั้งคณะบริหารและท่านกำนันร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง covid-19 ในรอบแรก(หมู่8,9และหมู่10) ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องในตำบลดงมะดะทุกท่านให้ก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน ✌️  มีไฟล์แนบ 131
55 27 กันยายน 2564 ท่านนายกฯทต.ดงมะดะพร้อมคณะบริหารและเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกันส่งมอบบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และผู้พิการในหมู่18 และหมู่15  มีไฟล์แนบ 138
56 23 กันยายน 2564 โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  มีไฟล์แนบ 135
57 23 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 132
58 18 กันยายน 2564 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 147
59 09 กันยายน 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 166
60 07 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 125
61 01 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 118
62 31 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะ มอบแผงกั้นให้กับโรงพยาบาลแม่ลาวเพื่อใช้งานบริการโรงพยาบาลแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 120
63 25 สิงหาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้พิการทางการมองเห็น  มีไฟล์แนบ 123
64 23 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 164
65 20 สิงหาคม 2564 อบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 131
66 16 สิงหาคม 2564 ต้อนรับนักการจัดการงานทั่วไป มาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 156
67 13 สิงหาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 173
68 11 สิงหาคม 2564 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (COVID19) วันที่11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 130
69 10 สิงหาคม 2564 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (COVID19) วันที่10-11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 132
70 09 สิงหาคม 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 137
71 06 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงมะดะ ครั้งที่4/2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 144
72 27 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพและวัสดุวิทยศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนันและผู้ใหญ  มีไฟล์แนบ 178
73 23 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพและวัสดุวิทยศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนัน  มีไฟล์แนบ 170
74 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนันและผู้ใหญบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 193
75 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านแพะ หมู่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยชมรมกำนันและผู้ใหญบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 152
76 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านแพะ หมู่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 162
77 15 กรกฎาคม 2564 จราจรต้นไม้หักขวางถนนหน้าโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  มีไฟล์แนบ 163
78 13 กรกฎาคม 2564 โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร ป้ายเตือนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 139
79 12 กรกฎาคม 2564 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ (การใช้ชีวิตแบบ New Normal สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 133
80 08 กรกฎาคม 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 148
81 22 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากกัดเซาะคันกั้นน้ำลำเหมืองก็อดป่าห้า บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13  มีไฟล์แนบ 160
82 18 มิถุนายน 2564 การประชุมตรวจนิเทศน์งานและวางแผนบูรณาการการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 185
83 16 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม บ้านเรือน และวัดในพื้นที่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2  มีไฟล์แนบ 206
84 15 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาลำเหมืองพังทลาย สายกลาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง  มีไฟล์แนบ 206
85 15 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 171
86 01 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาและสารเสพติด  มีไฟล์แนบ 120
87 25 พฤษภาคม 2564 การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 209
88 22 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 176
89 11 พฤษภาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  มีไฟล์แนบ 157
90 29 เมษายน 2564 ดำเนินการล้าง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ ตามสถานที่ชุมชน ที่สาธารณในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 193
91 26 เมษายน 2564 ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ  มีไฟล์แนบ 186
92 10 เมษายน 2564 ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 196
93 22 มีนาคม 2564 ร่วมสวนสนาม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  มีไฟล์แนบ 289
94 18 มีนาคม 2564 กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศบาลมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564  มีไฟล์แนบ 329
95 17 มีนาคม 2564 ดับไฟเพลิงไหม้ บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 401
96 16 มีนาคม 2564 กิจกรรมวันสตรีสากล ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 308
97 15 มีนาคม 2564 ดับไฟป่าเพลิงไหม้ บ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 8  มีไฟล์แนบ 292
98 15 มีนาคม 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม  มีไฟล์แนบ 232
99 03 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด  มีไฟล์แนบ 125
100 01 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 115
101 01 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 338
102 14 มกราคม 2564 ส่งน้ำ หมู่12  มีไฟล์แนบ 393
103 08 มกราคม 2564 ล้างโรงเรียนผาบ่อง ฆ่าเชื้อโควิด  มีไฟล์แนบ 331
104 06 มกราคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า บ้านห้วยส้านผาบ่อง  มีไฟล์แนบ 378
105 29 ธันวาคม 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 357
106 15 ธันวาคม 2563 อบรมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีไฟล์แนบ 205
107 09 ธันวาคม 2563 งานวันดินโลก  มีไฟล์แนบ 367
108 23 พฤศจิกายน 2563 ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิง, อพยพหนีไฟรวมถึงแผนฉุกเฉินในสถานประกอบการ ประจำปี 2563  มีไฟล์แนบ 567
109 13 พฤศจิกายน 2563 ขอเข้ารับศึกษาดูงานลดความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหวจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีไฟล์แนบ 406
110 04 พฤศจิกายน 2563 จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด  มีไฟล์แนบ 318
111 15 ตุลาคม 2563 รับมอบถังบรรจุน้ำจาก อบจ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 356
112 08 ตุลาคม 2563 ผลดำเนินการลงพื้นที่ตรวจแปลงนาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด หมู่ที่๑๐  มีไฟล์แนบ 410
113 25 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพของนักเรียนผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 335
114 20 กันยายน 2563 กิจกรรมขนส่งขยะอันตรายให้อบจ.เชียงรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  มีไฟล์แนบ 129
115 18 กันยายน 2563 ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเร่งด่วน บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๒ ในการป้องกันเหตุอุทกภัย  มีไฟล์แนบ 445
116 09 กันยายน 2563 โครงการอบรมการใช้สื่อและเทคนิคการสื่อสาร  มีไฟล์แนบ 112
117 01 กันยายน 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุฯ  มีไฟล์แนบ 301
118 31 สิงหาคม 2563 โครงการจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายรำเซิ้งแมงตับเต่า  มีไฟล์แนบ 110
119 31 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพ ต้านทานโรค ด้วยหลัก 3 อ. ผู้สูงอายุวัยทองบ้านห้วยหวาย  มีไฟล์แนบ 105
120 28 สิงหาคม 2563 โครงการปลูกป่าชุมชนพร้อมทำแนวกันไฟ  มีไฟล์แนบ 379
121 25 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงมะดะ (กิจกรรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก)  มีไฟล์แนบ 388
122 17 สิงหาคม 2563 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านท่าสันกลาง,รพ.สต.ดงมะดะ และ รพ.สต.ห้วยส้านยาว  มีไฟล์แนบ 159
123 15 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อประชาชน  มีไฟล์แนบ 110
124 13 สิงหาคม 2563 การดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 339
125 11 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 404
126 03 สิงหาคม 2563 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย  มีไฟล์แนบ 415
127 01 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและเพิมศักยภาพกลุ่มเยาวชนตำบลดงมะดะ (อบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด)  มีไฟล์แนบ 406
128 21 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 349
129 17 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ (หลักสูตร การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ)  มีไฟล์แนบ 403
130 15 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมประชุมแนวทางการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ 107
131 14 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (การเย็บกางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้)  มีไฟล์แนบ 432
132 08 กรกฎาคม 2563 ประชุมโครงการพระราชดำริ  มีไฟล์แนบ 581
133 01 กรกฎาคม 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก”  มีไฟล์แนบ 109
134 29 มิถุนายน 2563 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 821
135 19 มิถุนายน 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า”  มีไฟล์แนบ 118
136 09 มิถุนายน 2563 ออกแจกหน้ากากผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 302
137 01 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาและสารเสพติด  มีไฟล์แนบ 110
138 27 พฤษภาคม 2563 โครงการตู้ปันสุข  มีไฟล์แนบ 312
139 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562   639
140 20 พฤษภาคม 2563 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  มีไฟล์แนบ 648
141 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนโค้งสุดท้าย"(Big Day)  มีไฟล์แนบ 649
142 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  มีไฟล์แนบ 657
143 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร สภาฯ พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "กองทุน..แม่ของแผ่นดิน" ณ หมู่ 7 บ้านดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 618
144 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต จำนวน 43 คน  มีไฟล์แนบ 454
145 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด  มีไฟล์แนบ 523
146 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มีไฟล์แนบ 429
147 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางพระ จ.ชลบุรี จำนวน120คน  มีไฟล์แนบ 441
148 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลโคกสวาย จ.นครราชสีมา  มีไฟล์แนบ 341
149 20 พฤษภาคม 2563 งานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย   358
150 20 พฤษภาคม 2563 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561   289
151 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัด ลำพูน   296
152 20 พฤษภาคม 2563 สืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561   314
153 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดผาบ่อง   302
154 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดสันหนองเหลียว   306
155 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดบ้านร่องศาลา   302
156 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดน้ำล้อม   328
157 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ   310
158 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยะธรรม   331
159 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว   317
160 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ   352
161 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ(สวนรุกชาติ)   300
162 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดดงมะดะ   299
163 20 พฤษภาคม 2563 โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 1   305
164 20 พฤษภาคม 2563 มหกรรม สร้าง นำ ซ่อม เพื่อสุขภาพ ต.ดงมะดะ ปี 2552   325
165 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกิตกีจกรรมบวชป่า ในปี 2553   303
166 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด2553   302
167 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ทต.ดงมะดะ   324
168 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมลอยกระทงของ อบต.ดงมะดะ และ หมู่ที่ 16   323
169 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันปิยมหาราช 2552   307
170 20 พฤษภาคม 2563 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   309
171 20 พฤษภาคม 2563 นายก ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ณ อบต.บัวสลี   312
172 20 พฤษภาคม 2563 อบต. ดงมะดะ ได้จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณปากทางแม่สรวย   306
173 20 พฤษภาคม 2563 อำเภอแม่ลาว และ อบต.ดงมะดะ ร่วมงานตานหาแม่ฟ้าหลวง   290
174 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของ อบต.ดงมะดะ   313
175 20 พฤษภาคม 2563 นายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ ไปทำนา อ.เวียงเชียงรุ้ง   312
176 20 พฤษภาคม 2563 นายก เข้ารับรางวัลหน้าบ้านน่ามอง   300
177 19 พฤษภาคม 2563 นายก อบต.ดงมะดะ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเที่ยว   288
178 19 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่ามอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในตำบลดงมะดะ   284
179 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ   304
180 19 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี 2551   284
181 19 พฤษภาคม 2563 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น   294
182 19 พฤษภาคม 2563 นายกทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม   311
183 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกถังขยะให้ประชาชนในพื้นที่   300
184 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนในพื้นที่   287
185 19 พฤษภาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน   297
186 15 เมษายน 2563 กิจกรรมออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 112
187 05 เมษายน 2563 กิจกรรมแจกหน้ากากผ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีไฟล์แนบ 104
188 01 เมษายน 2563 โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ (ซ่อมที่จอดรถผู้พิการ)  มีไฟล์แนบ 267
189 14 มีนาคม 2563 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 232
190 12 มีนาคม 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง”  มีไฟล์แนบ 106
191 29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 267
192 05 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด  มีไฟล์แนบ 105
193 03 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 105
194 31 มกราคม 2563 โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%   302
195 22 มกราคม 2563 กิจกรรม"จิตอาสาภัยพิบัติ"สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า   306
196 21 มกราคม 2563 กิจกรรมออกบริการประชาชนรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 235
197 08 มกราคม 2563 ประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 334
198 18 พฤศจิกายน 2562 โครงการมอบสิ่งของผู้สูงอายุและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  มีไฟล์แนบ 242
199 22 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มีไฟล์แนบ 343
200 20 มิถุนายน 2562 แจกวัคซีนโครองการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  มีไฟล์แนบ 295
201 22 พฤษภาคม 2562 โครงการไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ 278
202 22 พฤษภาคม 2562 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)  มีไฟล์แนบ 292
203 30 เมษายน 2562 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562   294
204 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์...วันผู้สูงอายุ   308
205 08 มีนาคม 2562 โครงการคัดแยกขยะ  มีไฟล์แนบ 254
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว