Top

���������������������������������

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 09 กันยายน 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 12
2 07 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 6
3 01 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 7
4 31 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะ มอบแผงกั้นให้กับโรงพยาบาลแม่ลาวเพื่อใช้งานบริการโรงพยาบาลแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 11
5 25 สิงหาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้พิการทางการมองเห็น  มีไฟล์แนบ 7
6 23 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 12
7 20 สิงหาคม 2564 อบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 14
8 16 สิงหาคม 2564 ต้อนรับนักการจัดการงานทั่วไป มาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 42
9 13 สิงหาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 57
10 11 สิงหาคม 2564 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (COVID19) วันที่11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 19
11 10 สิงหาคม 2564 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (COVID19) วันที่10-11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 21
12 09 สิงหาคม 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 24
13 06 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงมะดะ ครั้งที่4/2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 37
14 27 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพและวัสดุวิทยศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนันและผู้ใหญ  มีไฟล์แนบ 59
15 23 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพและวัสดุวิทยศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนัน  มีไฟล์แนบ 58
16 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนันและผู้ใหญบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 38
17 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านแพะ หมู่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยชมรมกำนันและผู้ใหญบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 40
18 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านแพะ หมู่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 49
19 15 กรกฎาคม 2564 จราจรต้นไม้หักขวางถนนหน้าโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  มีไฟล์แนบ 51
20 13 กรกฎาคม 2564 โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร ป้ายเตือนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 34
21 12 กรกฎาคม 2564 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ (การใช้ชีวิตแบบ New Normal สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 29
22 08 กรกฎาคม 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 29
23 22 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากกัดเซาะคันกั้นน้ำลำเหมืองก็อดป่าห้า บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13  มีไฟล์แนบ 50
24 18 มิถุนายน 2564 การประชุมตรวจนิเทศน์งานและวางแผนบูรณาการการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 70
25 16 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม บ้านเรือน และวัดในพื้นที่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2  มีไฟล์แนบ 56
26 15 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาลำเหมืองพังทลาย สายกลาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง  มีไฟล์แนบ 65
27 15 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 73
28 01 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาและสารเสพติด  มีไฟล์แนบ 13
29 25 พฤษภาคม 2564 การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 91
30 22 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 65
31 11 พฤษภาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  มีไฟล์แนบ 56
32 29 เมษายน 2564 ดำเนินการล้าง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ ตามสถานที่ชุมชน ที่สาธารณในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 86
33 26 เมษายน 2564 ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ  มีไฟล์แนบ 83
34 10 เมษายน 2564 ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 94
35 22 มีนาคม 2564 ร่วมสวนสนาม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  มีไฟล์แนบ 170
36 18 มีนาคม 2564 กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศบาลมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564  มีไฟล์แนบ 180
37 17 มีนาคม 2564 ดับไฟเพลิงไหม้ บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 182
38 16 มีนาคม 2564 กิจกรรมวันสตรีสากล ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 182
39 15 มีนาคม 2564 ดับไฟป่าเพลิงไหม้ บ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 8  มีไฟล์แนบ 134
40 15 มีนาคม 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม  มีไฟล์แนบ 125
41 03 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด  มีไฟล์แนบ 13
42 01 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 14
43 01 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 195
44 14 มกราคม 2564 ส่งน้ำ หมู่12  มีไฟล์แนบ 265
45 08 มกราคม 2564 ล้างโรงเรียนผาบ่อง ฆ่าเชื้อโควิด  มีไฟล์แนบ 212
46 06 มกราคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า บ้านห้วยส้านผาบ่อง  มีไฟล์แนบ 252
47 29 ธันวาคม 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 245
48 15 ธันวาคม 2563 อบรมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีไฟล์แนบ 95
49 09 ธันวาคม 2563 งานวันดินโลก  มีไฟล์แนบ 242
50 23 พฤศจิกายน 2563 ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิง, อพยพหนีไฟรวมถึงแผนฉุกเฉินในสถานประกอบการ ประจำปี 2563  มีไฟล์แนบ 350
51 13 พฤศจิกายน 2563 ขอเข้ารับศึกษาดูงานลดความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหวจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีไฟล์แนบ 273
52 04 พฤศจิกายน 2563 จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด  มีไฟล์แนบ 211
53 15 ตุลาคม 2563 รับมอบถังบรรจุน้ำจาก อบจ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 234
54 08 ตุลาคม 2563 ผลดำเนินการลงพื้นที่ตรวจแปลงนาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด หมู่ที่๑๐  มีไฟล์แนบ 276
55 25 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพของนักเรียนผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 219
56 20 กันยายน 2563 กิจกรรมขนส่งขยะอันตรายให้อบจ.เชียงรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  มีไฟล์แนบ 24
57 18 กันยายน 2563 ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเร่งด่วน บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๒ ในการป้องกันเหตุอุทกภัย  มีไฟล์แนบ 307
58 09 กันยายน 2563 โครงการอบรมการใช้สื่อและเทคนิคการสื่อสาร  มีไฟล์แนบ 14
59 01 กันยายน 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุฯ  มีไฟล์แนบ 188
60 31 สิงหาคม 2563 โครงการจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายรำเซิ้งแมงตับเต่า  มีไฟล์แนบ 11
61 31 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพ ต้านทานโรค ด้วยหลัก 3 อ. ผู้สูงอายุวัยทองบ้านห้วยหวาย  มีไฟล์แนบ 11
62 28 สิงหาคม 2563 โครงการปลูกป่าชุมชนพร้อมทำแนวกันไฟ  มีไฟล์แนบ 271
63 25 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงมะดะ (กิจกรรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก)  มีไฟล์แนบ 269
64 17 สิงหาคม 2563 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านท่าสันกลาง,รพ.สต.ดงมะดะ และ รพ.สต.ห้วยส้านยาว  มีไฟล์แนบ 35
65 15 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อประชาชน  มีไฟล์แนบ 14
66 13 สิงหาคม 2563 การดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 216
67 11 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 293
68 03 สิงหาคม 2563 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย  มีไฟล์แนบ 300
69 01 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและเพิมศักยภาพกลุ่มเยาวชนตำบลดงมะดะ (อบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด)  มีไฟล์แนบ 282
70 21 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 230
71 17 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ (หลักสูตร การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ)  มีไฟล์แนบ 280
72 15 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมประชุมแนวทางการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ 16
73 14 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (การเย็บกางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้)  มีไฟล์แนบ 293
74 08 กรกฎาคม 2563 ประชุมโครงการพระราชดำริ  มีไฟล์แนบ 459
75 01 กรกฎาคม 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก”  มีไฟล์แนบ 15
76 29 มิถุนายน 2563 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 559
77 19 มิถุนายน 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า”  มีไฟล์แนบ 20
78 09 มิถุนายน 2563 ออกแจกหน้ากากผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 194
79 01 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาและสารเสพติด  มีไฟล์แนบ 16
80 27 พฤษภาคม 2563 โครงการตู้ปันสุข  มีไฟล์แนบ 181
81 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562   500
82 20 พฤษภาคม 2563 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  มีไฟล์แนบ 519
83 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนโค้งสุดท้าย"(Big Day)  มีไฟล์แนบ 539
84 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  มีไฟล์แนบ 526
85 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร สภาฯ พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "กองทุน..แม่ของแผ่นดิน" ณ หมู่ 7 บ้านดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 500
86 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต จำนวน 43 คน  มีไฟล์แนบ 318
87 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด  มีไฟล์แนบ 318
88 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มีไฟล์แนบ 311
89 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางพระ จ.ชลบุรี จำนวน120คน  มีไฟล์แนบ 312
90 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลโคกสวาย จ.นครราชสีมา  มีไฟล์แนบ 218
91 20 พฤษภาคม 2563 งานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย   229
92 20 พฤษภาคม 2563 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561   192
93 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัด ลำพูน   197
94 20 พฤษภาคม 2563 สืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561   202
95 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดผาบ่อง   192
96 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดสันหนองเหลียว   200
97 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดบ้านร่องศาลา   193
98 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดน้ำล้อม   198
99 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ   205
100 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยะธรรม   209
101 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว   206
102 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ   200
103 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ(สวนรุกชาติ)   194
104 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดดงมะดะ   188
105 20 พฤษภาคม 2563 โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 1   193
106 20 พฤษภาคม 2563 มหกรรม สร้าง นำ ซ่อม เพื่อสุขภาพ ต.ดงมะดะ ปี 2552   203
107 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกิตกีจกรรมบวชป่า ในปี 2553   194
108 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด2553   198
109 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ทต.ดงมะดะ   196
110 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมลอยกระทงของ อบต.ดงมะดะ และ หมู่ที่ 16   203
111 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันปิยมหาราช 2552   202
112 20 พฤษภาคม 2563 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   196
113 20 พฤษภาคม 2563 นายก ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ณ อบต.บัวสลี   196
114 20 พฤษภาคม 2563 อบต. ดงมะดะ ได้จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณปากทางแม่สรวย   193
115 20 พฤษภาคม 2563 อำเภอแม่ลาว และ อบต.ดงมะดะ ร่วมงานตานหาแม่ฟ้าหลวง   184
116 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของ อบต.ดงมะดะ   199
117 20 พฤษภาคม 2563 นายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ ไปทำนา อ.เวียงเชียงรุ้ง   204
118 20 พฤษภาคม 2563 นายก เข้ารับรางวัลหน้าบ้านน่ามอง   188
119 19 พฤษภาคม 2563 นายก อบต.ดงมะดะ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเที่ยว   178
120 19 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่ามอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในตำบลดงมะดะ   187
121 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ   191
122 19 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี 2551   185
123 19 พฤษภาคม 2563 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น   187
124 19 พฤษภาคม 2563 นายกทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม   196
125 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกถังขยะให้ประชาชนในพื้นที่   195
126 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนในพื้นที่   183
127 19 พฤษภาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน   191
128 15 เมษายน 2563 กิจกรรมออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 11
129 05 เมษายน 2563 กิจกรรมแจกหน้ากากผ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีไฟล์แนบ 17
130 01 เมษายน 2563 โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ (ซ่อมที่จอดรถผู้พิการ)  มีไฟล์แนบ 159
131 14 มีนาคม 2563 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 142
132 12 มีนาคม 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง”  มีไฟล์แนบ 14
133 29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 157
134 05 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด  มีไฟล์แนบ 13
135 03 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 13
136 31 มกราคม 2563 โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%   195
137 22 มกราคม 2563 กิจกรรม"จิตอาสาภัยพิบัติ"สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า   191
138 21 มกราคม 2563 กิจกรรมออกบริการประชาชนรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 142
139 08 มกราคม 2563 ประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 206
140 18 พฤศจิกายน 2562 โครงการมอบสิ่งของผู้สูงอายุและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  มีไฟล์แนบ 141
141 22 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มีไฟล์แนบ 220
142 20 มิถุนายน 2562 แจกวัคซีนโครองการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  มีไฟล์แนบ 190
143 22 พฤษภาคม 2562 โครงการไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ 178
144 22 พฤษภาคม 2562 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)  มีไฟล์แนบ 188
145 30 เมษายน 2562 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562   190
146 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์...วันผู้สูงอายุ   201
147 08 มีนาคม 2562 โครงการคัดแยกขยะ  มีไฟล์แนบ 161
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว