Top

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 15 ตุลาคม 2563 รับมอบถังบรรจุน้ำจาก อบจ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 18
2 08 ตุลาคม 2563 ผลดำเนินการลงพื้นที่ตรวจแปลงนาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด หมู่ที่๑๐  มีไฟล์แนบ 21
3 25 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพของนักเรียนผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 16
4 18 กันยายน 2563 ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเร่งด่วน บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๒ ในการป้องกันเหตุอุทกภัย  มีไฟล์แนบ 18
5 01 กันยายน 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุฯ  มีไฟล์แนบ 14
6 28 สิงหาคม 2563 โครงการปลูกป่าชุมชนพร้อมทำแนวกันไฟ  มีไฟล์แนบ 72
7 25 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงมะดะ (กิจกรรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก)  มีไฟล์แนบ 67
8 13 สิงหาคม 2563 การดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 63
9 11 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 114
10 03 สิงหาคม 2563 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย  มีไฟล์แนบ 105
11 01 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและเพิมศักยภาพกลุ่มเยาวชนตำบลดงมะดะ (อบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด)  มีไฟล์แนบ 103
12 21 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 85
13 17 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ (หลักสูตร การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ)  มีไฟล์แนบ 95
14 14 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (การเย็บกางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้)  มีไฟล์แนบ 115
15 08 กรกฎาคม 2563 ประชุมโครงการพระราชดำริ  มีไฟล์แนบ 280
16 29 มิถุนายน 2563 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 304
17 09 มิถุนายน 2563 ออกแจกหน้ากากผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 54
18 27 พฤษภาคม 2563 โครงการตู้ปันสุข  มีไฟล์แนบ 36
19 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562   286
20 20 พฤษภาคม 2563 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  มีไฟล์แนบ 302
21 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนโค้งสุดท้าย"(Big Day)  มีไฟล์แนบ 316
22 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  มีไฟล์แนบ 297
23 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร สภาฯ พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "กองทุน..แม่ของแผ่นดิน" ณ หมู่ 7 บ้านดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 286
24 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต จำนวน 43 คน  มีไฟล์แนบ 116
25 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด  มีไฟล์แนบ 109
26 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มีไฟล์แนบ 102
27 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางพระ จ.ชลบุรี จำนวน120คน  มีไฟล์แนบ 114
28 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลโคกสวาย จ.นครราชสีมา  มีไฟล์แนบ 67
29 20 พฤษภาคม 2563 งานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย   66
30 20 พฤษภาคม 2563 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561   64
31 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัด ลำพูน   62
32 20 พฤษภาคม 2563 สืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561   69
33 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดผาบ่อง   66
34 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดสันหนองเหลียว   65
35 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดบ้านร่องศาลา   63
36 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดน้ำล้อม   63
37 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ   65
38 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยะธรรม   68
39 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว   66
40 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ   64
41 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ(สวนรุกชาติ)   65
42 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดดงมะดะ   63
43 20 พฤษภาคม 2563 โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 1   64
44 20 พฤษภาคม 2563 มหกรรม สร้าง นำ ซ่อม เพื่อสุขภาพ ต.ดงมะดะ ปี 2552   64
45 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกิตกีจกรรมบวชป่า ในปี 2553   65
46 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด2553   67
47 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ทต.ดงมะดะ   62
48 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมลอยกระทงของ อบต.ดงมะดะ และ หมู่ที่ 16   68
49 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันปิยมหาราช 2552   68
50 20 พฤษภาคม 2563 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   64
51 20 พฤษภาคม 2563 นายก ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ณ อบต.บัวสลี   67
52 20 พฤษภาคม 2563 อบต. ดงมะดะ ได้จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณปากทางแม่สรวย   61
53 20 พฤษภาคม 2563 อำเภอแม่ลาว และ อบต.ดงมะดะ ร่วมงานตานหาแม่ฟ้าหลวง   65
54 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของ อบต.ดงมะดะ   67
55 20 พฤษภาคม 2563 นายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ ไปทำนา อ.เวียงเชียงรุ้ง   66
56 20 พฤษภาคม 2563 นายก เข้ารับรางวัลหน้าบ้านน่ามอง   62
57 19 พฤษภาคม 2563 นายก อบต.ดงมะดะ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเที่ยว   60
58 19 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่ามอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในตำบลดงมะดะ   65
59 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ   63
60 19 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี 2551   62
61 19 พฤษภาคม 2563 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น   65
62 19 พฤษภาคม 2563 นายกทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม   67
63 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกถังขยะให้ประชาชนในพื้นที่   65
64 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนในพื้นที่   65
65 19 พฤษภาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน   66
66 01 เมษายน 2563 โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ (ซ่อมที่จอดรถผู้พิการ)  มีไฟล์แนบ 30
67 14 มีนาคม 2563 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 28
68 29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 29
69 31 มกราคม 2563 โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%   68
70 22 มกราคม 2563 กิจกรรม"จิตอาสาภัยพิบัติ"สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า   64
71 21 มกราคม 2563 กิจกรรมออกบริการประชาชนรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 28
72 08 มกราคม 2563 ประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 63
73 18 พฤศจิกายน 2562 โครงการมอบสิ่งของผู้สูงอายุและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  มีไฟล์แนบ 30
74 22 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มีไฟล์แนบ 62
75 20 มิถุนายน 2562 แจกวัคซีนโครองการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  มีไฟล์แนบ 58
76 22 พฤษภาคม 2562 โครงการไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ 60
77 22 พฤษภาคม 2562 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)  มีไฟล์แนบ 59
78 30 เมษายน 2562 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562   63
79 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์...วันผู้สูงอายุ   62
80 08 มีนาคม 2562 โครงการคัดแยกขยะ  มีไฟล์แนบ 48
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว