Top

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 21 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หน.ส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานเชื่อมตำบลดงมะดะ-ตำบลจอมหมอก  มีไฟล์แนบ 6
2 18 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจโครงการขุดลอกคลองหนองน้ำหลงใต้ หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง  มีไฟล์แนบ 3
3 14 พฤศจิกายน 2565 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 9
4 14 พฤศจิกายน 2565 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 11
5 11 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องฯ ลงพื้นที่ตรวสอบถนนแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่าสันกลาง หมู่ 14  มีไฟล์แนบ 4
6 11 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกับ สมาชิกสภาฯ มอบบ้านช่วยเหลือผู้พิการ โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ประจำปีงบฯ 2565  มีไฟล์แนบ 4
7 08 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภาฯ นายอำเภอแม่ลาว ผู้ใหญ่บ้านฯ และเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทงประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 10
8 04 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภา นายอำเภอแม่ลาว ผู้ใหญ่บ้านฯ และเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานถนนคนเดินหมู่ที่ 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 7
9 03 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานเข้าร่วมการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  มีไฟล์แนบ 6
10 01 พฤศจิกายน 2565 นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วม ต้อนรับนายณรงค์ชัย แก้วปัญญา ผอ.กองช่างและคณะฯ ในโอกาสโอนย้ายมารับตำแหน่ง  มีไฟล์แนบ 5
11 01 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้นายพิตร กินาวงค์และสมาชิกสภาฯเข้าร่วม แสดงความยินดี ในโอกาสที่นางสนธยา ศรีกุลณะ ผอ.กองช่าง ได้โอนย้ายไปรับตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  มีไฟล์แนบ 7
12 01 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นางรัตนาภรณ์ แผ่นคำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้โอนย้ายไปรับตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง  มีไฟล์แนบ 10
13 01 พฤศจิกายน 2565 กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 6
14 28 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมยุบรวมศูนย์เด็กเล็กฯ(คณะกรรมการสถานศึกษา) เทศบาลตำบลดงมะดะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 6
15 27 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ ได้เข้าร่วมการประชุมการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานและพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 8
16 27 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจงานขุดลอกเพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่ 11 บ้านป่าลัน  มีไฟล์แนบ 8
17 26 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่กองช่างร่วมกับเจ้าหน้าที่อบจ.จ.เชียงราย ลงพื้นที่สำรวจงานขยายผิวจราจร หมู่ที่6 บ้านสันต้นแหน เชื่อม หมู่ที่19 บ้านแม่ลาวหลังวัด  มีไฟล์แนบ 4
18 25 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอาคารบริษัทเกรชฟู๊ด ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 6
19 25 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การสมัครกิจกรรมงานวิ่ง MAELAO : ๖๓ Anniversary  มีไฟล์แนบ 7
20 23 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "วันปิยมหาราช"  มีไฟล์แนบ 5
21 21 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 9
22 19 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านป่าลัน หมู่ที่ 11  มีไฟล์แนบ 8
23 19 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะพร้อมสมาชิกสภาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 โครงการขุดร่องระบายน้ำธรรมชาติ  มีไฟล์แนบ 5
24 19 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 7
25 18 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะพร้อมคณะบริหาร เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดสันหนองเหลียว หมู่ 12 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 5
26 18 ตุลาคม 2565 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  มีไฟล์แนบ 7
27 11 ตุลาคม 2565 นายกและสมาชิกสภาเทศบาล(สท.เกวรินทร์ สุแก้ว)และผู้อำนวยการรวมทั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ร่วมงานแถลงข่าวงานวิ่งการกุศล”Maelaorun” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายในโอกาสครบรอบ 63 ปีโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  มีไฟล์แนบ 6
28 06 ตุลาคม 2565 ตำบลดงมะดะจัดให้มีแข่งขันเปตอง ดงมะดะ หมู่ที่ 16 เกมส์ ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 8 พ.ย. 2565 ) ณ หมู่ที่ 16 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 39
29 05 ตุลาคม 2565 นายกฯเทศมนตรีตำบลดงมะดะมอบหมายให้นางรุ่งนภา ชัยรัตน์ เลขานายกฯมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและคนพิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พื้นที่บ้านดงมะดะหมู่ที่ 7  มีไฟล์แนบ 36
30 05 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะมอบหมายให้นายบพิตร กินาวงค์ รองนายกฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย  มีไฟล์แนบ 33
31 04 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่9 บ้านแพะ  มีไฟล์แนบ 45
32 04 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่2 บ้านห้วยหวาย  มีไฟล์แนบ 44
33 29 กันยายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีเกิดอัคคีภัยบ้าน คุณเกษวรินท์ มูลแก้ว พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 41
34 23 กันยายน 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยวิสามัญ ที่ 2/2565 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม  มีไฟล์แนบ 45
35 14 กันยายน 2565 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ (กิจกรรมการทำบายศรี)  มีไฟล์แนบ 47
36 13 กันยายน 2565 โครงการฝึกการทำไม้ถูพื้นจากเศษผ้า  มีไฟล์แนบ 43
37 12 กันยายน 2565 โครงการอบรมการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีไฟล์แนบ 37
38 24 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 44
39 16 สิงหาคม 2565 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ (การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ)  มีไฟล์แนบ 68
40 15 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565  มีไฟล์แนบ 62
41 29 กรกฎาคม 2565 โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มพัฒนาสตรีในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  มีไฟล์แนบ 78
42 21 กรกฎาคม 2565 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 17/2565  มีไฟล์แนบ 88
43 19 กรกฎาคม 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  มีไฟล์แนบ 84
44 12 กรกฎาคม 2565 การประชุมวางแผนการรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ 101
45 12 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  มีไฟล์แนบ 72
46 10 กรกฎาคม 2565 โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 2565  มีไฟล์แนบ 107
47 20 มิถุนายน 2565 โครงการอาสารักษ์โลก (อถล.)  มีไฟล์แนบ 75
48 17 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10  มีไฟล์แนบ 68
49 14 มิถุนายน 2565 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  มีไฟล์แนบ 68
50 09 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ (อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ.)  มีไฟล์แนบ 59
51 30 พฤษภาคม 2565 โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 64
52 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 65
53 09 พฤษภาคม 2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้กองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงมะดะ เป็นตัวแทนส่งมอบท่อระบายน้ำ หมู่15 และหมู่ 7  มีไฟล์แนบ 49
54 03 พฤษภาคม 2565 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล  มีไฟล์แนบ 120
55 02 พฤษภาคม 2565 ตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแอนติบอดี (Antibody)  มีไฟล์แนบ 121
56 28 เมษายน 2565 ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1  มีไฟล์แนบ 144
57 31 มีนาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  มีไฟล์แนบ 148
58 29 มีนาคม 2565 โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  มีไฟล์แนบ 155
59 28 มีนาคม 2565 มอบถุงยังชีพผู้ประสบอัคคีภัย  มีไฟล์แนบ 154
60 16 มีนาคม 2565 ตรวจคัดกรองโควิดพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล  มีไฟล์แนบ 172
61 04 มีนาคม 2565 วันศุกร์ ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลดงมะดะ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี ATK  มีไฟล์แนบ 173
62 01 มีนาคม 2565 มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวและผู้ป่วยโควิด-19  มีไฟล์แนบ 152
63 25 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 166
64 23 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมเทศบาลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 130
65 22 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่งมอบชุดตรวจCOVID Antigen Test Kit (ATK)จำนวน 52 ชุด เพื่อใช้สำหรับเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ ให้แก่ รพ.สต.ดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 162
66 22 กุมภาพันธ์ 2565 วันอังคาร ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลดงมะดะ นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ (หมู่ 16,6,7,8,10,13,12)  มีไฟล์แนบ 139
67 14 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)ร่วมกับหมู่ 13 บ้านห้วยส้านยาว(ช่วงเช้า) และ หมู่ 17 บ้านปงกลาง(ช่วงบ่าย)  มีไฟล์แนบ 143
68 09 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลดงมะดะ ได้จัดทำโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)ร่วมกับ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นำทีมโดย นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ คณะผู้บริหาร ข  มีไฟล์แนบ 130
69 08 กุมภาพันธ์ 2565 วันอังคารที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 152
70 25 มกราคม 2565 วันที่25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว , นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบวงสรวงพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 142
71 25 มกราคม 2565 วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมคณะบริหาร ร่วมงานพระอาจารย์พบโชควาวศิราฤกษ์ ณ วัดน้ำล้อม บ้านห้วยหวาย ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 149
72 22 มกราคม 2565 วันเสาร์ ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะได้รับมอบหมายจากท่านนายกณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง ม.7  มีไฟล์แนบ 143
73 10 มกราคม 2565 วันจันทร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงมะดะ ออกแจกเบี้ยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ  มีไฟล์แนบ 144
74 07 มกราคม 2565 วันศุกร์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะพร้อมคณะบริหาร มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้กักกันตัวเองในบ้านพักอาศัย หมู่ 8 บ้านผาบ่อง  มีไฟล์แนบ 136
75 06 มกราคม 2565 การประชุมการปิดตรวจระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กับผู้รับตรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ ของเทศบาลตำบลดงมะดะ วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 126
76 06 มกราคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงมะดะ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองคืการปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)อำเภอแม่ลาวครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.  มีไฟล์แนบ 125
77 30 ธันวาคม 2564 วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านหมู่18 บ้านใหม่จัดสรร อวยพรและมอบกระเช้าสวัสดีใหม่ ให้นายกเทศมนตรีและสมาฃิกสภาเทศบาลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 138
78 30 ธันวาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุมเทศบาลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 125
79 28 ธันวาคม 2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ร่วมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 145
80 27 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00น. ประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 146
81 13 ธันวาคม 2564 เก็บตกร่วมงานอำเภอยิ้ม วันที่9/12/64 เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 164
82 09 ธันวาคม 2564 ประชุม อปพร. ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 148
83 03 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ท่านนายกฯพร้อมคณะบริหาร ร่วมทำจิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว  มีไฟล์แนบ 167
84 29 พฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่29/11/64 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลดงมะดะร่วมฝึกซ้อมดับเพลิง ,อพยพหนีไฟรวมถึงแผนฉุกเฉินในสถานประกอบการ ร่วมกับบริษัทเกรซฟู๊ด  มีไฟล์แนบ 157
85 25 พฤศจิกายน 2564 วิทยากรจากหน่อยกู้ภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้ความรู้เรื่อง การป้องกันภัยพิบัติเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  มีไฟล์แนบ 164
86 25 พฤศจิกายน 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564เวลาบ่ายโมงทางเทศบาลคณะบริหารจะออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว  มีไฟล์แนบ 146
87 10 พฤศจิกายน 2564 แจกเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 155
88 02 พฤศจิกายน 2564 วันอังคาร ที่2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ท่านนายกฯและคณะบริหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดงมะดะ มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 5 ราย  มีไฟล์แนบ 151
89 29 ตุลาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดงมะดะ วางท่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัยหมู่ 10 ดำเนินการเรียบร้อย  มีไฟล์แนบ 207
90 28 ตุลาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดงมะดะ วางท่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัยหมู่ 10  มีไฟล์แนบ 168
91 25 ตุลาคม 2564 วันจันทร์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 171
92 21 ตุลาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 177
93 20 ตุลาคม 2564 การสร้างทีมรับมือแผ่นดินไหวในชุมชน (CERT) ด้านสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม ในจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 163
94 18 ตุลาคม 2564 ท่านนายกฯทต.ดงมะดะพร้อมทั้งคณะ ร่วมทำจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ✌️  มีไฟล์แนบ 162
95 15 ตุลาคม 2564 ต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง มาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 145
96 12 ตุลาคม 2564 งานป้องกันฯ ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธร อ.แม่ลาว เวลา 03.55 น.ว่าได้เกิดรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ เกิดอุบัติเหตุชนประสานกันรถบรรทุก 6 ล้อ  มีไฟล์แนบ 168
97 12 ตุลาคม 2564 ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 144
98 10 ตุลาคม 2564 งานป้องกันฯ ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธร อ.แม่ลาว เวลา 19.55 น.ว่าได้เกิดพายุพัดต้นไม้ล้มกีดขวางถนนระหว่างเทศบาลดงมะดะ ถึงแยกบ่อกุ้งลุงแปะ เจ้าหน้าที่จึงได้ออกสำรวจ  มีไฟล์แนบ 169
99 30 กันยายน 2564 ท่านนายกฯ มอบหมายให้ทางกองช่าง ร่วมกับท่านรอง เลขาฯ เข้าสำรวจและวัดเขตถนนทางเข้าบ่อขยะในหมู่ที่9 เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงพื้นผิวถนนให้เกิดความสะดวกในการขนย้าย กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 165
100 28 กันยายน 2564 ท่านนายกฯทต.ดงมะดะพร้อมทั้งคณะบริหารและท่านกำนันร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง covid-19 ในรอบแรก(หมู่8,9และหมู่10) ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องในตำบลดงมะดะทุกท่านให้ก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน ✌️  มีไฟล์แนบ 165
101 27 กันยายน 2564 ท่านนายกฯทต.ดงมะดะพร้อมคณะบริหารและเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกันส่งมอบบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และผู้พิการในหมู่18 และหมู่15  มีไฟล์แนบ 175
102 23 กันยายน 2564 โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  มีไฟล์แนบ 175
103 23 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 167
104 18 กันยายน 2564 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 188
105 09 กันยายน 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 200
106 07 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 157
107 01 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 148
108 31 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะ มอบแผงกั้นให้กับโรงพยาบาลแม่ลาวเพื่อใช้งานบริการโรงพยาบาลแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 152
109 25 สิงหาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้พิการทางการมองเห็น  มีไฟล์แนบ 155
110 23 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 201
111 20 สิงหาคม 2564 อบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 173
112 16 สิงหาคม 2564 ต้อนรับนักการจัดการงานทั่วไป มาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 197
113 13 สิงหาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564  มีไฟล์แนบ 209
114 11 สิงหาคม 2564 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (COVID19) วันที่11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 171
115 10 สิงหาคม 2564 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (COVID19) วันที่10-11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 166
116 09 สิงหาคม 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 172
117 06 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงมะดะ ครั้งที่4/2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 173
118 27 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพและวัสดุวิทยศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนันและผู้ใหญ  มีไฟล์แนบ 216
119 23 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพและวัสดุวิทยศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนัน  มีไฟล์แนบ 202
120 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนันและผู้ใหญบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 227
121 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านแพะ หมู่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยชมรมกำนันและผู้ใหญบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 186
122 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านแพะ หมู่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 195
123 15 กรกฎาคม 2564 จราจรต้นไม้หักขวางถนนหน้าโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  มีไฟล์แนบ 198
124 13 กรกฎาคม 2564 โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร ป้ายเตือนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 169
125 12 กรกฎาคม 2564 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ (การใช้ชีวิตแบบ New Normal สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 169
126 08 กรกฎาคม 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 184
127 22 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากกัดเซาะคันกั้นน้ำลำเหมืองก็อดป่าห้า บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13  มีไฟล์แนบ 202
128 18 มิถุนายน 2564 การประชุมตรวจนิเทศน์งานและวางแผนบูรณาการการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 213
129 16 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม บ้านเรือน และวัดในพื้นที่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2  มีไฟล์แนบ 253
130 15 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาลำเหมืองพังทลาย สายกลาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง  มีไฟล์แนบ 254
131 15 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 200
132 01 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาและสารเสพติด  มีไฟล์แนบ 152
133 25 พฤษภาคม 2564 การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 241
134 22 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 208
135 11 พฤษภาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  มีไฟล์แนบ 187
136 29 เมษายน 2564 ดำเนินการล้าง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ ตามสถานที่ชุมชน ที่สาธารณในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 223
137 26 เมษายน 2564 ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ  มีไฟล์แนบ 217
138 10 เมษายน 2564 ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 226
139 22 มีนาคม 2564 ร่วมสวนสนาม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  มีไฟล์แนบ 321
140 18 มีนาคม 2564 กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศบาลมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564  มีไฟล์แนบ 375
141 17 มีนาคม 2564 ดับไฟเพลิงไหม้ บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 460
142 16 มีนาคม 2564 กิจกรรมวันสตรีสากล ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 345
143 15 มีนาคม 2564 ดับไฟป่าเพลิงไหม้ บ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 8  มีไฟล์แนบ 357
144 15 มีนาคม 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม  มีไฟล์แนบ 259
145 03 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด  มีไฟล์แนบ 151
146 01 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 139
147 01 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 399
148 14 มกราคม 2564 ส่งน้ำ หมู่12  มีไฟล์แนบ 425
149 08 มกราคม 2564 ล้างโรงเรียนผาบ่อง ฆ่าเชื้อโควิด  มีไฟล์แนบ 366
150 06 มกราคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า บ้านห้วยส้านผาบ่อง  มีไฟล์แนบ 411
151 29 ธันวาคม 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 384
152 15 ธันวาคม 2563 อบรมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีไฟล์แนบ 236
153 09 ธันวาคม 2563 งานวันดินโลก  มีไฟล์แนบ 415
154 23 พฤศจิกายน 2563 ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิง, อพยพหนีไฟรวมถึงแผนฉุกเฉินในสถานประกอบการ ประจำปี 2563  มีไฟล์แนบ 626
155 13 พฤศจิกายน 2563 ขอเข้ารับศึกษาดูงานลดความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหวจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีไฟล์แนบ 438
156 04 พฤศจิกายน 2563 จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด  มีไฟล์แนบ 349
157 15 ตุลาคม 2563 รับมอบถังบรรจุน้ำจาก อบจ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 391
158 08 ตุลาคม 2563 ผลดำเนินการลงพื้นที่ตรวจแปลงนาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด หมู่ที่๑๐  มีไฟล์แนบ 454
159 25 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพของนักเรียนผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 370
160 20 กันยายน 2563 กิจกรรมขนส่งขยะอันตรายให้อบจ.เชียงรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  มีไฟล์แนบ 159
161 18 กันยายน 2563 ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเร่งด่วน บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๒ ในการป้องกันเหตุอุทกภัย  มีไฟล์แนบ 475
162 09 กันยายน 2563 โครงการอบรมการใช้สื่อและเทคนิคการสื่อสาร  มีไฟล์แนบ 137
163 01 กันยายน 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุฯ  มีไฟล์แนบ 334
164 31 สิงหาคม 2563 โครงการจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายรำเซิ้งแมงตับเต่า  มีไฟล์แนบ 145
165 31 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพ ต้านทานโรค ด้วยหลัก 3 อ. ผู้สูงอายุวัยทองบ้านห้วยหวาย  มีไฟล์แนบ 134
166 28 สิงหาคม 2563 โครงการปลูกป่าชุมชนพร้อมทำแนวกันไฟ  มีไฟล์แนบ 409
167 25 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงมะดะ (กิจกรรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก)  มีไฟล์แนบ 426
168 17 สิงหาคม 2563 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านท่าสันกลาง,รพ.สต.ดงมะดะ และ รพ.สต.ห้วยส้านยาว  มีไฟล์แนบ 194
169 15 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อประชาชน  มีไฟล์แนบ 132
170 13 สิงหาคม 2563 การดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 372
171 11 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 429
172 03 สิงหาคม 2563 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย  มีไฟล์แนบ 447
173 01 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและเพิมศักยภาพกลุ่มเยาวชนตำบลดงมะดะ (อบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด)  มีไฟล์แนบ 448
174 21 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 382
175 17 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ (หลักสูตร การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ)  มีไฟล์แนบ 436
176 15 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมประชุมแนวทางการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ 128
177 14 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (การเย็บกางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้)  มีไฟล์แนบ 468
178 08 กรกฎาคม 2563 ประชุมโครงการพระราชดำริ  มีไฟล์แนบ 610
179 01 กรกฎาคม 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก”  มีไฟล์แนบ 134
180 29 มิถุนายน 2563 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 910
181 19 มิถุนายน 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า”  มีไฟล์แนบ 143
182 09 มิถุนายน 2563 ออกแจกหน้ากากผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 335
183 01 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาและสารเสพติด  มีไฟล์แนบ 136
184 27 พฤษภาคม 2563 โครงการตู้ปันสุข  มีไฟล์แนบ 347
185 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562   668
186 20 พฤษภาคม 2563 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  มีไฟล์แนบ 677
187 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนโค้งสุดท้าย"(Big Day)  มีไฟล์แนบ 677
188 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  มีไฟล์แนบ 684
189 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร สภาฯ พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "กองทุน..แม่ของแผ่นดิน" ณ หมู่ 7 บ้านดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 648
190 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต จำนวน 43 คน  มีไฟล์แนบ 493
191 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด  มีไฟล์แนบ 652
192 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มีไฟล์แนบ 472
193 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางพระ จ.ชลบุรี จำนวน120คน  มีไฟล์แนบ 473
194 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลโคกสวาย จ.นครราชสีมา  มีไฟล์แนบ 377
195 20 พฤษภาคม 2563 งานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย   393
196 20 พฤษภาคม 2563 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561   308
197 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัด ลำพูน   330
198 20 พฤษภาคม 2563 สืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561   354
199 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดผาบ่อง   344
200 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดสันหนองเหลียว   344
201 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดบ้านร่องศาลา   333
202 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดน้ำล้อม   361
203 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ   341
204 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยะธรรม   365
205 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว   344
206 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ   386
207 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ(สวนรุกชาติ)   329
208 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดดงมะดะ   333
209 20 พฤษภาคม 2563 โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 1   339
210 20 พฤษภาคม 2563 มหกรรม สร้าง นำ ซ่อม เพื่อสุขภาพ ต.ดงมะดะ ปี 2552   360
211 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกิตกีจกรรมบวชป่า ในปี 2553   337
212 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด2553   332
213 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ทต.ดงมะดะ   359
214 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมลอยกระทงของ อบต.ดงมะดะ และ หมู่ที่ 16   351
215 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันปิยมหาราช 2552   345
216 20 พฤษภาคม 2563 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   341
217 20 พฤษภาคม 2563 นายก ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ณ อบต.บัวสลี   342
218 20 พฤษภาคม 2563 อบต. ดงมะดะ ได้จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณปากทางแม่สรวย   347
219 20 พฤษภาคม 2563 อำเภอแม่ลาว และ อบต.ดงมะดะ ร่วมงานตานหาแม่ฟ้าหลวง   314
220 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของ อบต.ดงมะดะ   347
221 20 พฤษภาคม 2563 นายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ ไปทำนา อ.เวียงเชียงรุ้ง   352
222 20 พฤษภาคม 2563 นายก เข้ารับรางวัลหน้าบ้านน่ามอง   334
223 19 พฤษภาคม 2563 นายก อบต.ดงมะดะ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเที่ยว   319
224 19 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่ามอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในตำบลดงมะดะ   306
225 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ   334
226 19 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี 2551   314
227 19 พฤษภาคม 2563 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น   327
228 19 พฤษภาคม 2563 นายกทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม   346
229 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกถังขยะให้ประชาชนในพื้นที่   332
230 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนในพื้นที่   314
231 19 พฤษภาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน   327
232 15 เมษายน 2563 กิจกรรมออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 149
233 05 เมษายน 2563 กิจกรรมแจกหน้ากากผ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีไฟล์แนบ 126
234 01 เมษายน 2563 โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ (ซ่อมที่จอดรถผู้พิการ)  มีไฟล์แนบ 290
235 14 มีนาคม 2563 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 261
236 12 มีนาคม 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง”  มีไฟล์แนบ 133
237 29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 289
238 05 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด  มีไฟล์แนบ 131
239 03 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 142
240 31 มกราคม 2563 โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%   331
241 22 มกราคม 2563 กิจกรรม"จิตอาสาภัยพิบัติ"สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า   333
242 21 มกราคม 2563 กิจกรรมออกบริการประชาชนรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 262
243 08 มกราคม 2563 ประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 375
244 18 พฤศจิกายน 2562 โครงการมอบสิ่งของผู้สูงอายุและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  มีไฟล์แนบ 267
245 22 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มีไฟล์แนบ 384
246 20 มิถุนายน 2562 แจกวัคซีนโครองการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  มีไฟล์แนบ 326
247 22 พฤษภาคม 2562 โครงการไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ 308
248 22 พฤษภาคม 2562 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)  มีไฟล์แนบ 322
249 30 เมษายน 2562 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562   325
250 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์...วันผู้สูงอายุ   341
251 08 มีนาคม 2562 โครงการคัดแยกขยะ  มีไฟล์แนบ 277
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว