Top

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 27 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพและวัสดุวิทยศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนันและผู้ใหญ  มีไฟล์แนบ 18
2 23 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพและวัสดุวิทยศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนัน  มีไฟล์แนบ 15
3 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะและชมรมกำนันและผู้ใหญบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 16
4 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านแพะ หมู่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยชมรมกำนันและผู้ใหญบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 15
5 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านแพะ หมู่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 25
6 15 กรกฎาคม 2564 จราจรต้นไม้หักขวางถนนหน้าโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  มีไฟล์แนบ 25
7 13 กรกฎาคม 2564 โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร ป้ายเตือนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 17
8 12 กรกฎาคม 2564 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ (การใช้ชีวิตแบบ New Normal สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 19
9 08 กรกฎาคม 2564 ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 18
10 22 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากกัดเซาะคันกั้นน้ำลำเหมืองก็อดป่าห้า บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13  มีไฟล์แนบ 39
11 18 มิถุนายน 2564 การประชุมตรวจนิเทศน์งานและวางแผนบูรณาการการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 51
12 16 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม บ้านเรือน และวัดในพื้นที่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2  มีไฟล์แนบ 45
13 15 มิถุนายน 2564 รายงานการดำเนินการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาลำเหมืองพังทลาย สายกลาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง  มีไฟล์แนบ 33
14 15 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 61
15 01 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาและสารเสพติด  มีไฟล์แนบ 7
16 25 พฤษภาคม 2564 การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 75
17 22 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 52
18 11 พฤษภาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  มีไฟล์แนบ 46
19 29 เมษายน 2564 ดำเนินการล้าง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ ตามสถานที่ชุมชน ที่สาธารณในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 78
20 26 เมษายน 2564 ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ  มีไฟล์แนบ 61
21 10 เมษายน 2564 ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 77
22 22 มีนาคม 2564 ร่วมสวนสนาม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  มีไฟล์แนบ 147
23 18 มีนาคม 2564 กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศบาลมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564  มีไฟล์แนบ 154
24 17 มีนาคม 2564 ดับไฟเพลิงไหม้ บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 149
25 16 มีนาคม 2564 กิจกรรมวันสตรีสากล ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 143
26 15 มีนาคม 2564 ดับไฟป่าเพลิงไหม้ บ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 8  มีไฟล์แนบ 109
27 15 มีนาคม 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม  มีไฟล์แนบ 117
28 03 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด  มีไฟล์แนบ 7
29 01 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 7
30 01 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 154
31 14 มกราคม 2564 ส่งน้ำ หมู่12  มีไฟล์แนบ 248
32 08 มกราคม 2564 ล้างโรงเรียนผาบ่อง ฆ่าเชื้อโควิด  มีไฟล์แนบ 195
33 06 มกราคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า บ้านห้วยส้านผาบ่อง  มีไฟล์แนบ 235
34 29 ธันวาคม 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 233
35 15 ธันวาคม 2563 อบรมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีไฟล์แนบ 87
36 09 ธันวาคม 2563 งานวันดินโลก  มีไฟล์แนบ 227
37 23 พฤศจิกายน 2563 ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิง, อพยพหนีไฟรวมถึงแผนฉุกเฉินในสถานประกอบการ ประจำปี 2563  มีไฟล์แนบ 294
38 13 พฤศจิกายน 2563 ขอเข้ารับศึกษาดูงานลดความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหวจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีไฟล์แนบ 251
39 04 พฤศจิกายน 2563 จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด  มีไฟล์แนบ 193
40 15 ตุลาคม 2563 รับมอบถังบรรจุน้ำจาก อบจ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 224
41 08 ตุลาคม 2563 ผลดำเนินการลงพื้นที่ตรวจแปลงนาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด หมู่ที่๑๐  มีไฟล์แนบ 234
42 25 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพของนักเรียนผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 206
43 20 กันยายน 2563 กิจกรรมขนส่งขยะอันตรายให้อบจ.เชียงรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  มีไฟล์แนบ 9
44 18 กันยายน 2563 ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเร่งด่วน บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๒ ในการป้องกันเหตุอุทกภัย  มีไฟล์แนบ 262
45 09 กันยายน 2563 โครงการอบรมการใช้สื่อและเทคนิคการสื่อสาร  มีไฟล์แนบ 8
46 01 กันยายน 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุฯ  มีไฟล์แนบ 174
47 31 สิงหาคม 2563 โครงการจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายรำเซิ้งแมงตับเต่า  มีไฟล์แนบ 7
48 31 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพ ต้านทานโรค ด้วยหลัก 3 อ. ผู้สูงอายุวัยทองบ้านห้วยหวาย  มีไฟล์แนบ 7
49 28 สิงหาคม 2563 โครงการปลูกป่าชุมชนพร้อมทำแนวกันไฟ  มีไฟล์แนบ 255
50 25 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงมะดะ (กิจกรรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก)  มีไฟล์แนบ 259
51 17 สิงหาคม 2563 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านท่าสันกลาง,รพ.สต.ดงมะดะ และ รพ.สต.ห้วยส้านยาว  มีไฟล์แนบ 12
52 15 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อประชาชน  มีไฟล์แนบ 9
53 13 สิงหาคม 2563 การดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 202
54 11 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 278
55 03 สิงหาคม 2563 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย  มีไฟล์แนบ 287
56 01 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและเพิมศักยภาพกลุ่มเยาวชนตำบลดงมะดะ (อบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด)  มีไฟล์แนบ 269
57 21 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 217
58 17 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ (หลักสูตร การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ)  มีไฟล์แนบ 267
59 15 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมประชุมแนวทางการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ 10
60 14 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (การเย็บกางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้)  มีไฟล์แนบ 267
61 08 กรกฎาคม 2563 ประชุมโครงการพระราชดำริ  มีไฟล์แนบ 444
62 01 กรกฎาคม 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก”  มีไฟล์แนบ 11
63 29 มิถุนายน 2563 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 531
64 19 มิถุนายน 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า”  มีไฟล์แนบ 10
65 09 มิถุนายน 2563 ออกแจกหน้ากากผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 180
66 01 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาและสารเสพติด  มีไฟล์แนบ 11
67 27 พฤษภาคม 2563 โครงการตู้ปันสุข  มีไฟล์แนบ 165
68 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562   484
69 20 พฤษภาคม 2563 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  มีไฟล์แนบ 507
70 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนโค้งสุดท้าย"(Big Day)  มีไฟล์แนบ 525
71 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  มีไฟล์แนบ 516
72 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร สภาฯ พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "กองทุน..แม่ของแผ่นดิน" ณ หมู่ 7 บ้านดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 489
73 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต จำนวน 43 คน  มีไฟล์แนบ 303
74 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด  มีไฟล์แนบ 307
75 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มีไฟล์แนบ 295
76 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางพระ จ.ชลบุรี จำนวน120คน  มีไฟล์แนบ 303
77 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลโคกสวาย จ.นครราชสีมา  มีไฟล์แนบ 201
78 20 พฤษภาคม 2563 งานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย   212
79 20 พฤษภาคม 2563 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561   185
80 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัด ลำพูน   183
81 20 พฤษภาคม 2563 สืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561   192
82 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดผาบ่อง   184
83 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดสันหนองเหลียว   192
84 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดบ้านร่องศาลา   181
85 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดน้ำล้อม   185
86 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ   188
87 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยะธรรม   193
88 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว   190
89 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ   188
90 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ(สวนรุกชาติ)   184
91 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดดงมะดะ   176
92 20 พฤษภาคม 2563 โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 1   182
93 20 พฤษภาคม 2563 มหกรรม สร้าง นำ ซ่อม เพื่อสุขภาพ ต.ดงมะดะ ปี 2552   185
94 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกิตกีจกรรมบวชป่า ในปี 2553   184
95 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด2553   186
96 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ทต.ดงมะดะ   183
97 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมลอยกระทงของ อบต.ดงมะดะ และ หมู่ที่ 16   190
98 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันปิยมหาราช 2552   189
99 20 พฤษภาคม 2563 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   184
100 20 พฤษภาคม 2563 นายก ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ณ อบต.บัวสลี   184
101 20 พฤษภาคม 2563 อบต. ดงมะดะ ได้จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณปากทางแม่สรวย   183
102 20 พฤษภาคม 2563 อำเภอแม่ลาว และ อบต.ดงมะดะ ร่วมงานตานหาแม่ฟ้าหลวง   172
103 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของ อบต.ดงมะดะ   190
104 20 พฤษภาคม 2563 นายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ ไปทำนา อ.เวียงเชียงรุ้ง   188
105 20 พฤษภาคม 2563 นายก เข้ารับรางวัลหน้าบ้านน่ามอง   178
106 19 พฤษภาคม 2563 นายก อบต.ดงมะดะ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเที่ยว   168
107 19 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่ามอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในตำบลดงมะดะ   177
108 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ   181
109 19 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี 2551   175
110 19 พฤษภาคม 2563 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น   176
111 19 พฤษภาคม 2563 นายกทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม   187
112 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกถังขยะให้ประชาชนในพื้นที่   180
113 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนในพื้นที่   173
114 19 พฤษภาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน   181
115 15 เมษายน 2563 กิจกรรมออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 7
116 05 เมษายน 2563 กิจกรรมแจกหน้ากากผ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีไฟล์แนบ 10
117 01 เมษายน 2563 โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ (ซ่อมที่จอดรถผู้พิการ)  มีไฟล์แนบ 135
118 14 มีนาคม 2563 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 134
119 12 มีนาคม 2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ “การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง”  มีไฟล์แนบ 9
120 29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 132
121 05 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด  มีไฟล์แนบ 9
122 03 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 9
123 31 มกราคม 2563 โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%   184
124 22 มกราคม 2563 กิจกรรม"จิตอาสาภัยพิบัติ"สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า   181
125 21 มกราคม 2563 กิจกรรมออกบริการประชาชนรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 133
126 08 มกราคม 2563 ประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 196
127 18 พฤศจิกายน 2562 โครงการมอบสิ่งของผู้สูงอายุและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  มีไฟล์แนบ 131
128 22 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มีไฟล์แนบ 205
129 20 มิถุนายน 2562 แจกวัคซีนโครองการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  มีไฟล์แนบ 176
130 22 พฤษภาคม 2562 โครงการไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ 170
131 22 พฤษภาคม 2562 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)  มีไฟล์แนบ 175
132 30 เมษายน 2562 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562   180
133 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์...วันผู้สูงอายุ   180
134 08 มีนาคม 2562 โครงการคัดแยกขยะ  มีไฟล์แนบ 152
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว