Top

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 22 มีนาคม 2564 ร่วมสวนสนาม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  มีไฟล์แนบ 28
2 18 มีนาคม 2564 กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศบาลมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564  มีไฟล์แนบ 35
3 17 มีนาคม 2564 ดับไฟเพลิงไหม้ บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 33
4 16 มีนาคม 2564 กิจกรรมวันสตรีสากล ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 39
5 15 มีนาคม 2564 ดับไฟป่าเพลิงไหม้ บ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 8  มีไฟล์แนบ 17
6 15 มีนาคม 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม  มีไฟล์แนบ 42
7 01 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 55
8 14 มกราคม 2564 ส่งน้ำ หมู่12  มีไฟล์แนบ 166
9 08 มกราคม 2564 ล้างโรงเรียนผาบ่อง ฆ่าเชื้อโควิด  มีไฟล์แนบ 134
10 06 มกราคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า บ้านห้วยส้านผาบ่อง  มีไฟล์แนบ 157
11 29 ธันวาคม 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 159
12 15 ธันวาคม 2563 อบรมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีไฟล์แนบ 39
13 09 ธันวาคม 2563 งานวันดินโลก  มีไฟล์แนบ 164
14 23 พฤศจิกายน 2563 ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิง, อพยพหนีไฟรวมถึงแผนฉุกเฉินในสถานประกอบการ ประจำปี 2563  มีไฟล์แนบ 178
15 13 พฤศจิกายน 2563 ขอเข้ารับศึกษาดูงานลดความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหวจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีไฟล์แนบ 175
16 04 พฤศจิกายน 2563 จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด  มีไฟล์แนบ 128
17 15 ตุลาคม 2563 รับมอบถังบรรจุน้ำจาก อบจ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 165
18 08 ตุลาคม 2563 ผลดำเนินการลงพื้นที่ตรวจแปลงนาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด หมู่ที่๑๐  มีไฟล์แนบ 152
19 25 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพของนักเรียนผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 152
20 18 กันยายน 2563 ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเร่งด่วน บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๒ ในการป้องกันเหตุอุทกภัย  มีไฟล์แนบ 148
21 01 กันยายน 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุฯ  มีไฟล์แนบ 125
22 28 สิงหาคม 2563 โครงการปลูกป่าชุมชนพร้อมทำแนวกันไฟ  มีไฟล์แนบ 194
23 25 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงมะดะ (กิจกรรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก)  มีไฟล์แนบ 200
24 13 สิงหาคม 2563 การดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 152
25 11 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 220
26 03 สิงหาคม 2563 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย  มีไฟล์แนบ 227
27 01 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและเพิมศักยภาพกลุ่มเยาวชนตำบลดงมะดะ (อบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด)  มีไฟล์แนบ 203
28 21 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 160
29 17 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลดงมะดะ (หลักสูตร การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ)  มีไฟล์แนบ 210
30 14 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (การเย็บกางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้)  มีไฟล์แนบ 201
31 08 กรกฎาคม 2563 ประชุมโครงการพระราชดำริ  มีไฟล์แนบ 392
32 29 มิถุนายน 2563 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 450
33 09 มิถุนายน 2563 ออกแจกหน้ากากผู้พิการตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 128
34 27 พฤษภาคม 2563 โครงการตู้ปันสุข  มีไฟล์แนบ 113
35 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562   419
36 20 พฤษภาคม 2563 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  มีไฟล์แนบ 439
37 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนโค้งสุดท้าย"(Big Day)  มีไฟล์แนบ 459
38 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  มีไฟล์แนบ 451
39 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร สภาฯ พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม "กองทุน..แม่ของแผ่นดิน" ณ หมู่ 7 บ้านดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 423
40 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต จำนวน 43 คน  มีไฟล์แนบ 228
41 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด  มีไฟล์แนบ 235
42 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานพิธีเปิดอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มีไฟล์แนบ 229
43 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางพระ จ.ชลบุรี จำนวน120คน  มีไฟล์แนบ 233
44 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลโคกสวาย จ.นครราชสีมา  มีไฟล์แนบ 142
45 20 พฤษภาคม 2563 งานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย   146
46 20 พฤษภาคม 2563 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561   143
47 20 พฤษภาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัด ลำพูน   138
48 20 พฤษภาคม 2563 สืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561   145
49 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดผาบ่อง   134
50 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดสันหนองเหลียว   138
51 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดบ้านร่องศาลา   135
52 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดน้ำล้อม   137
53 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ   136
54 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยะธรรม   144
55 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว   140
56 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ   142
57 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ(สวนรุกชาติ)   139
58 20 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดดงมะดะ   131
59 20 พฤษภาคม 2563 โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 1   135
60 20 พฤษภาคม 2563 มหกรรม สร้าง นำ ซ่อม เพื่อสุขภาพ ต.ดงมะดะ ปี 2552   138
61 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกิตกีจกรรมบวชป่า ในปี 2553   139
62 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด2553   139
63 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ทต.ดงมะดะ   134
64 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมลอยกระทงของ อบต.ดงมะดะ และ หมู่ที่ 16   140
65 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันปิยมหาราช 2552   136
66 20 พฤษภาคม 2563 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   133
67 20 พฤษภาคม 2563 นายก ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ณ อบต.บัวสลี   137
68 20 พฤษภาคม 2563 อบต. ดงมะดะ ได้จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณปากทางแม่สรวย   134
69 20 พฤษภาคม 2563 อำเภอแม่ลาว และ อบต.ดงมะดะ ร่วมงานตานหาแม่ฟ้าหลวง   133
70 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของ อบต.ดงมะดะ   141
71 20 พฤษภาคม 2563 นายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ ไปทำนา อ.เวียงเชียงรุ้ง   141
72 20 พฤษภาคม 2563 นายก เข้ารับรางวัลหน้าบ้านน่ามอง   131
73 19 พฤษภาคม 2563 นายก อบต.ดงมะดะ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเที่ยว   126
74 19 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่ามอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในตำบลดงมะดะ   131
75 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ   133
76 19 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี 2551   129
77 19 พฤษภาคม 2563 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น   132
78 19 พฤษภาคม 2563 นายกทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม   138
79 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกถังขยะให้ประชาชนในพื้นที่   136
80 19 พฤษภาคม 2563 โครงการแจกยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนในพื้นที่   129
81 19 พฤษภาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน   133
82 01 เมษายน 2563 โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ (ซ่อมที่จอดรถผู้พิการ)  มีไฟล์แนบ 93
83 14 มีนาคม 2563 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 93
84 29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 88
85 31 มกราคม 2563 โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%   137
86 22 มกราคม 2563 กิจกรรม"จิตอาสาภัยพิบัติ"สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า   135
87 21 มกราคม 2563 กิจกรรมออกบริการประชาชนรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 93
88 08 มกราคม 2563 ประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 135
89 18 พฤศจิกายน 2562 โครงการมอบสิ่งของผู้สูงอายุและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  มีไฟล์แนบ 89
90 22 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มีไฟล์แนบ 137
91 20 มิถุนายน 2562 แจกวัคซีนโครองการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  มีไฟล์แนบ 130
92 22 พฤษภาคม 2562 โครงการไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ 127
93 22 พฤษภาคม 2562 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ (การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)  มีไฟล์แนบ 133
94 30 เมษายน 2562 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562   133
95 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์...วันผู้สูงอายุ   131
96 08 มีนาคม 2562 โครงการคัดแยกขยะ  มีไฟล์แนบ 109
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว