Top

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)  มีไฟล์แนบ 102
2 21 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)  มีไฟล์แนบ 104
3 14 กุมภาพันธ์ 2565 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  มีไฟล์แนบ 94
4 14 กุมภาพันธ์ 2565 มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน  มีไฟล์แนบ 90
5 14 กุมภาพันธ์ 2565 หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 92
6 14 กุมภาพันธ์ 2565 มาตรการป้องกันการรับสินบน  มีไฟล์แนบ 98
7 01 กรกฎาคม 2563 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 297
8 01 กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  มีไฟล์แนบ 299
9 01 กรกฎาคม 2563 แผนปปช 62-64  มีไฟล์แนบ 373
10 01 กรกฎาคม 2563 แผนบริหารความเสี่ยง  มีไฟล์แนบ 308
11 01 กรกฎาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น(61-65)เพิ่มเติมครั้งที่1  มีไฟล์แนบ 346
12 01 กรกฎาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น(61-65)  มีไฟล์แนบ 350
13 01 กรกฎาคม 2563 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน  มีไฟล์แนบ 323
14 01 กรกฎาคม 2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2  มีไฟล์แนบ 332
15 01 กรกฎาคม 2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 324
16 01 กรกฎาคม 2563 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุกข์  มีไฟล์แนบ 380
17 01 กรกฎาคม 2563 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  มีไฟล์แนบ 328
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว