Top

���������������������������������������������������

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 04 กรกฎาคม 2565 รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 5
2 22 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระเเส ชนะวงศ์ ประจำปีพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 8
3 22 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธืการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  มีไฟล์แนบ 12
4 22 มิถุนายน 2565 ธนาคารออมสิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อคุณ  มีไฟล์แนบ 10
5 22 มิถุนายน 2565 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 9
6 20 มิถุนายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  มีไฟล์แนบ 10
7 20 มิถุนายน 2565 ???????? ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง????????????????????????  มีไฟล์แนบ 7
8 06 มิถุนายน 2565 ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่1/2565  มีไฟล์แนบ 13
9 06 มิถุนายน 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมพ.ศ.2565 (แจงนับ)  มีไฟล์แนบ 16
10 01 มิถุนายน 2565 การร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่...)พ.ศ.....หมวด14องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสามชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 13
11 31 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือการใช้ภาษาราชการ การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้ QR CODE ในหนังสือราชการและการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง  มีไฟล์แนบ 21
12 31 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 22
13 31 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานเทศบาลเทศบาลตำบลเนินพระ  มีไฟล์แนบ 19
14 26 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  มีไฟล์แนบ 18
15 25 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก"  มีไฟล์แนบ 6
16 25 พฤษภาคม 2565 การประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 20
17 25 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พศ  มีไฟล์แนบ 22
18 24 พฤษภาคม 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  มีไฟล์แนบ 24
19 24 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจน์ ประจำปีพ.ศ.2565(ฮ.ศ.1443)  มีไฟล์แนบ 23
20 24 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11  มีไฟล์แนบ 20
21 20 พฤษภาคม 2565 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตราฐาน พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 24
22 20 พฤษภาคม 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  มีไฟล์แนบ 22
23 19 พฤษภาคม 2565 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม  มีไฟล์แนบ 23
24 17 พฤษภาคม 2565 การคัดเลือกลุกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 26
25 17 พฤษภาคม 2565 แผ่นพับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 30
26 17 พฤษภาคม 2565 แผ่นพับเรื่องวินัยและการดำเนินการทางวินัย  มีไฟล์แนบ 31
27 12 พฤษภาคม 2565 แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 9
28 12 พฤษภาคม 2565 ขอมอบจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง "รอบรั้ว มฟล."  มีไฟล์แนบ 14
29 12 พฤษภาคม 2565 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565  มีไฟล์แนบ 23
30 12 พฤษภาคม 2565 โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 29
31 12 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่่  มีไฟล์แนบ 20
32 12 พฤษภาคม 2565 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์  มีไฟล์แนบ 21
33 12 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 19
34 11 พฤษภาคม 2565 ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 18
35 10 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานนัดพบแรงงาน Chaing rai Job Fair 2022"  มีไฟล์แนบ 20
36 29 เมษายน 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดงมะดะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565  มีไฟล์แนบ 53
37 28 เมษายน 2565 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไข/เพิ่มเติม)(ระบบแท่ง 1 มกราคม 2559)  มีไฟล์แนบ 54
38 25 เมษายน 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  มีไฟล์แนบ 74
39 22 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 55
40 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ต่อ)  มีไฟล์แนบ 62
41 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 54
42 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 51
43 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต่อ)  มีไฟล์แนบ 51
44 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 51
45 12 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 68
46 12 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 70
47 12 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 66
48 11 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 61
49 07 เมษายน 2565 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 64
50 28 มีนาคม 2565 โครงสร้างองค์กร  มีไฟล์แนบ 79
51 28 มีนาคม 2565 โครงสร้างการบริหารงาน  มีไฟล์แนบ 72
52 25 มีนาคม 2565 การดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง หมู่ที่2 ตำบลดงมะดะ-หมู่ที่8 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 72
53 21 มีนาคม 2565 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ 66
54 21 มีนาคม 2565 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 76
55 14 มีนาคม 2565 รายงานสถานที่/แหล่งศึกษาดูงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 74
56 03 มีนาคม 2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 99
57 03 มีนาคม 2565 คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  มีไฟล์แนบ 83
58 03 มีนาคม 2565 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีไฟล์แนบ 86
59 03 มีนาคม 2565 เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความดปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร  มีไฟล์แนบ 89
60 03 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 68
61 03 มีนาคม 2565 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 74
62 03 มีนาคม 2565 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 79
63 03 มีนาคม 2565 คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ  มีไฟล์แนบ 83
64 02 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  มีไฟล์แนบ 74
65 01 มีนาคม 2565 วารสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 80
66 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)  มีไฟล์แนบ 86
67 23 กุมภาพันธ์ 2565 แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 88
68 23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 85
69 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 94
70 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 81
71 14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองหลวง บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 89
72 08 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองหลวง บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 96
73 04 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 85
74 04 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565  มีไฟล์แนบ 89
75 03 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 89
76 01 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน  มีไฟล์แนบ 93
77 17 มกราคม 2565 ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เพ่อแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาวจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 107
78 10 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564  มีไฟล์แนบ 113
79 10 มกราคม 2565 แบบฟอร์มต่างๆของงานพัฒนาชุมชน  มีไฟล์แนบ 119
80 30 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในฃ่วงฤดูกาลท่องเที่ยว "Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชียงราย"  มีไฟล์แนบ 228
81 13 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 143
82 01 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  มีไฟล์แนบ 145
83 30 พฤศจิกายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-45 ปี พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 133
84 30 พฤศจิกายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-45 ปี พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 132
85 16 พฤศจิกายน 2564 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการเเทน  มีไฟล์แนบ 144
86 15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 123
87 15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  มีไฟล์แนบ 132
88 03 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)  มีไฟล์แนบ 150
89 28 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 147
90 28 ตุลาคม 2564 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club   165
91 26 ตุลาคม 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 4
92 19 ตุลาคม 2564 การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 159
93 19 ตุลาคม 2564 การดำเนินการตามแนวชายแดนและมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น  มีไฟล์แนบ 142
94 14 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 156
95 07 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 144
96 07 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 143
97 04 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 133
98 04 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 121
99 30 กันยายน 2564 ตารางแสดงสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 111
100 17 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) สายงานอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา  มีไฟล์แนบ 220
101 10 กันยายน 2564 ประชาชน 'กลุ่มเสี่ยง' รับชุดตรวจโควิด ATK จากสปสช.ฟรี เริ่ม 16 กันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 127
102 08 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 160
103 06 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564  มีไฟล์แนบ 159
104 03 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที 32-33 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 149
105 03 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-31 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 138
106 03 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระรชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  มีไฟล์แนบ 120
107 01 กันยายน 2564 ประกาศเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 136
108 30 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 121
109 27 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการช่วยเหลือของประชาชนเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 120
110 20 สิงหาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 153
111 17 สิงหาคม 2564 แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 3
112 13 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 143
113 13 สิงหาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 129
114 13 สิงหาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27-28 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 155
115 06 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  มีไฟล์แนบ 134
116 03 สิงหาคม 2564 MOBILE พาณิชย์ ลดราคา !!! ช่วยประชาชน  มีไฟล์แนบ 159
117 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 173
118 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 143
119 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ี่25 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 141
120 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 141
121 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 160
122 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 160
123 09 กรกฎาคม 2564 แกก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 157
124 30 มิถุนายน 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563  มีไฟล์แนบ 174
125 25 มิถุนายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 166
126 24 มิถุนายน 2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 212
127 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 7  มีไฟล์แนบ 3
128 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 6  มีไฟล์แนบ 283
129 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 18  มีไฟล์แนบ 258
130 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 16  มีไฟล์แนบ 260
131 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 15  มีไฟล์แนบ 258
132 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 14  มีไฟล์แนบ 272
133 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 12  มีไฟล์แนบ 256
134 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 13  มีไฟล์แนบ 239
135 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 17  มีไฟล์แนบ 276
136 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 10  มีไฟล์แนบ 274
137 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 11  มีไฟล์แนบ 242
138 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 8  มีไฟล์แนบ 234
139 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 9  มีไฟล์แนบ 259
140 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 2  มีไฟล์แนบ 249
141 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 259
142 15 มิถุนายน 2564 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs  มีไฟล์แนบ 2
143 07 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564  มีไฟล์แนบ 114
144 07 มิถุนายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-20  มีไฟล์แนบ 192
145 24 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-19  มีไฟล์แนบ 172
146 21 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-18  มีไฟล์แนบ 175
147 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-17  มีไฟล์แนบ 187
148 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการป้องกันการรับสินบน  มีไฟล์แนบ 212
149 14 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  มีไฟล์แนบ 198
150 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 171
151 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  มีไฟล์แนบ 166
152 14 พฤษภาคม 2564 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  มีไฟล์แนบ 173
153 14 พฤษภาคม 2564 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  มีไฟล์แนบ 181
154 13 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564  มีไฟล์แนบ 194
155 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-16  มีไฟล์แนบ 192
156 05 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  มีไฟล์แนบ 97
157 29 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะร่วมกันยึดหลัก...D-M-H-T-T  มีไฟล์แนบ 172
158 29 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564  มีไฟล์แนบ 178
159 29 เมษายน 2564 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 182
160 29 เมษายน 2564 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 196
161 29 เมษายน 2564 แสดงข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 190
162 29 เมษายน 2564 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 166
163 29 เมษายน 2564 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  มีไฟล์แนบ 156
164 29 เมษายน 2564 การประะเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 166
165 29 เมษายน 2564 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 150
166 29 เมษายน 2564 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 154
167 29 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 179
168 26 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-15  มีไฟล์แนบ 130
169 20 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-14  มีไฟล์แนบ 124
170 09 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564  มีไฟล์แนบ 209
171 06 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-12-13  มีไฟล์แนบ 166
172 29 มีนาคม 2564 ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ  มีไฟล์แนบ 273
173 24 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 272
174 24 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 221
175 19 มีนาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-9-11  มีไฟล์แนบ 158
176 04 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ  มีไฟล์แนบ 273
177 01 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  มีไฟล์แนบ 209
178 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-8/2564  มีไฟล์แนบ 274
179 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-7/2564  มีไฟล์แนบ 257
180 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-6/2564  มีไฟล์แนบ 267
181 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (4) (5) (20) (21) (22) พรบ.กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 374
182 09 กุมภาพันธ์ 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-5/2564  มีไฟล์แนบ 294
183 09 กุมภาพันธ์ 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-4/2564  มีไฟล์แนบ 279
184 01 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564  มีไฟล์แนบ 223
185 28 มกราคม 2564 ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด " ๙๐ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 270
186 26 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-3  มีไฟล์แนบ 269
187 18 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-2/2564  มีไฟล์แนบ 225
188 18 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-1/2564  มีไฟล์แนบ 238
189 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-50  มีไฟล์แนบ 333
190 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-49  มีไฟล์แนบ 332
191 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-48  มีไฟล์แนบ 341
192 04 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563  มีไฟล์แนบ 152
193 30 ธันวาคม 2563 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่7  มีไฟล์แนบ 126
194 28 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-47  มีไฟล์แนบ 301
195 16 ธันวาคม 2563 กองการศึกษาประชาสัมพันธ์ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 261
196 08 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-22  มีไฟล์แนบ 329
197 07 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-46  มีไฟล์แนบ 290
198 03 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-45  มีไฟล์แนบ 343
199 01 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  มีไฟล์แนบ 143
200 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-44  มีไฟล์แนบ 310
201 23 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-43  มีไฟล์แนบ 361
202 11 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-42  มีไฟล์แนบ 348
203 03 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563  มีไฟล์แนบ 142
204 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-41  มีไฟล์แนบ 336
205 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-40  มีไฟล์แนบ 334
206 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-39  มีไฟล์แนบ 357
207 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบัญญัติตำบลดงมะดะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 6
208 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบัญญัติตำบลดงมะดะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ 8
209 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบัญญัติตำบลดงมะดะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  มีไฟล์แนบ 6
210 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 423
211 07 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-38  มีไฟล์แนบ 333
212 07 ตุลาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563  มีไฟล์แนบ 315
213 02 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-32  มีไฟล์แนบ 258
214 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-37  มีไฟล์แนบ 244
215 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-36  มีไฟล์แนบ 260
216 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-35  มีไฟล์แนบ 237
217 01 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการกำหนดการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของครุภัณฑ์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 253
218 15 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-34  มีไฟล์แนบ 227
219 15 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-33  มีไฟล์แนบ 240
220 15 กันยายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  มีไฟล์แนบ 314
221 03 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 314
222 02 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-31  มีไฟล์แนบ 203
223 28 สิงหาคม 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 164
224 17 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 369
225 11 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-30  มีไฟล์แนบ 211
226 10 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ ตามโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแพะ กับ บริษัท เคพีเอ็ม ดีไซน์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  มีไฟล์แนบ 490
227 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-29  มีไฟล์แนบ 191
228 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-28  มีไฟล์แนบ 227
229 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-27  มีไฟล์แนบ 210
230 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-26  มีไฟล์แนบ 204
231 04 สิงหาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  มีไฟล์แนบ 405
232 04 สิงหาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปี พ.ศ.2563   453
233 21 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-25  มีไฟล์แนบ 218
234 17 กรกฎาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  มีไฟล์แนบ 420
235 09 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 684
236 08 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้  มีไฟล์แนบ 856
237 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-24  มีไฟล์แนบ 231
238 24 มิถุนายน 2563 การรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 732
239 22 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-23  มีไฟล์แนบ 211
240 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-21  มีไฟล์แนบ 214
241 15 มิถุนายน 2563 ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562  มีไฟล์แนบ 200
242 15 มิถุนายน 2563 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  มีไฟล์แนบ 195
243 15 มิถุนายน 2563 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 230
244 15 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ามพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 208
245 08 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-20  มีไฟล์แนบ 207
246 02 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย)พนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   738
247 25 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-19  มีไฟล์แนบ 217
248 21 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-18  มีไฟล์แนบ 215
249 21 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-17  มีไฟล์แนบ 204
250 21 พฤษภาคม 2563 ปิดประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ   662
251 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562   655
252 21 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   716
253 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   679
254 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   654
255 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่ให้ พนักงานเทศบาล ออกไปร่วมระวังชี้แนวเขต   685
256 21 พฤษภาคม 2563 มอบอำนาจให้ปฎิบติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   629
257 21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ออกไปร่วมระวีงชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองชี้เขตที่ดิน   1296
258 21 พฤษภาคม 2563 มอบอำนาจให้ปฎิบติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   672
259 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี   623
260 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี   602
261 21 พฤษภาคม 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561   426
262 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม   435
263 21 พฤษภาคม 2563 แนวทางการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลดงมะดะ   408
264 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลดงมะดะ   308
265 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   305
266 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดมะดะ:คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   335
267 21 พฤษภาคม 2563 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงราย   293
268 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562   294
269 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเบาะสาร ตอนที่ 2 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   298
270 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร   285
271 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง   292
272 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางผายาย หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง   297
273 21 พฤษภาคม 2563 ????????ขอประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงมะดะ..ขอรับโอน(ย้าย)????????   335
274 21 พฤษภาคม 2563 ????????ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)????????   303
275 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ : เทศบาลตำบลดงมะดะ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ประเภทอำนวยการ ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี หัวหน้าบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตราค่ะ   292
276 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ : เทศบาลตำบลดงมะดะ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี สายการสอน ครู (คศ.1) จำนวน 1 อัตราค่ะ   303
277 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561   286
278 21 พฤษภาคม 2563 แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิดปี พ.ศ.2561   333
279 21 พฤษภาคม 2563 กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการบริการเทศบาลตำบลดงมะดะ   310
280 21 พฤษภาคม 2563 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   299
281 21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน   327
282 21 พฤษภาคม 2563 การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   301
283 21 พฤษภาคม 2563 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   300
284 21 พฤษภาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์   289
285 21 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560   289
286 21 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559   263
287 21 พฤษภาคม 2563 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   270
288 21 พฤษภาคม 2563 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   284
289 21 พฤษภาคม 2563 ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   275
290 21 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์   286
291 21 พฤษภาคม 2563 คู่มือเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดงมะดะ ( pdf )   320
292 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563   286
293 21 พฤษภาคม 2563 คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   283
294 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559   274
295 21 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา(บ้านใหม่)   294
296 21 พฤษภาคม 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูสายกลางหมู่บ้าน บ้านสันต้นแหน หมุ่ที่ 6 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   280
297 21 พฤษภาคม 2563 ความรู้ฉบับย่อเรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บเป็นรายได้ตามกฎหมาย   245
298 21 พฤษภาคม 2563 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2561   251
299 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2559   271
300 21 พฤษภาคม 2563 รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี กก/ชก จำนวน 1 อัตรา และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กง/ชง จำนวน 1 อัตรา   248
301 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ 2559   243
302 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   265
303 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   281
304 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายการเกษตร สายทุ่งห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   267
305 21 พฤษภาคม 2563 รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-6 และนักวิชาการเงิน 3-6 ด่วนมาก   252
306 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว   251
307 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญชวนสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมอบรม โครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว   250
308 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์งานด้านการเงิน งบรับ-จ่าย   253
309 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ   257
310 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก   246
311 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (3)   241
312 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2)   242
313 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   251
314 21 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน   262
315 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ   251
316 21 พฤษภาคม 2563 ร่วมถวายพระพรเนื่องวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี   247
317 21 พฤษภาคม 2563 ขอแสดงความยินดี และร่วมเชิดชูเกียรติ ผู้ให้ความร่วมมือชำระภาษี   251
318 21 พฤษภาคม 2563 แสดงความคิดเห็นเรื่องการแจกเบี้ยยังชีพ   248
319 21 พฤษภาคม 2563 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   249
320 21 พฤษภาคม 2563 ขอยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านกีฬากับท้องถิ่น   255
321 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ คนใหม่ นางสาววาสนา บุญมา   264
322 21 พฤษภาคม 2563 การรับรองผลการเลือกตั้งของ เทศบาลตำบลดงมะดะ   253
323 21 พฤษภาคม 2563 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ และ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   276
324 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท) และนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   241
325 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และ นายกเทศมนตรี   249
326 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะส่งธิดาดอยประกวด ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2553   253
327 21 พฤษภาคม 2563 อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเริ่มหนาวแล้ว รักษาสุขภาพด้วยนะครับ   262
328 21 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลดงมะดะ   265
329 21 พฤษภาคม 2563 มวลชนของตำบลดงมะดะ เข้าร่วมร้องเพลงชาติไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2552   256
330 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถ 12 สิงหามหาราช   267
331 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำหัวหน้าส่วนโยธาคนใหม่ นายสถิตย์ ใจกล้า นักบริหารงานช่าง 6   244
332 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล วัดผาบ่อง   276
333 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ อบต.ดงมะดะ   252
334 21 พฤษภาคม 2563 ฝึกทบทวน อปพร.   265
335 21 พฤษภาคม 2563 แจกเครื่องนุ่มห่มกันหนาว   250
336 21 พฤษภาคม 2563 ข่าวสารกองการศึกษา   271
337 13 พฤษภาคม 2563 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์2   258
338 13 พฤษภาคม 2563 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์   258
339 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-16  มีไฟล์แนบ 170
340 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-15  มีไฟล์แนบ 177
341 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-14  มีไฟล์แนบ 182
342 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-13  มีไฟล์แนบ 227
343 02 เมษายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-10  มีไฟล์แนบ 174
344 03 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 90
345 20 ธันวาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่5  มีไฟล์แนบ 204
346 18 ธันวาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่4  มีไฟล์แนบ 193
347 21 พฤศจิกายน 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่3  มีไฟล์แนบ 195
348 15 พฤศจิกายน 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่2  มีไฟล์แนบ 195
349 15 ตุลาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่1  มีไฟล์แนบ 192
350 01 ตุลาคม 2562 การทบทวนเทศบัญญัติ  มีไฟล์แนบ 238
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว