Top

���������������������������������������������������

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 06 กุมภาพันธ์ 2566 แนวปฏิบัติ Do & Don't  มีไฟล์แนบ 2
2 06 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ ท่ี 111/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม  มีไฟล์แนบ 2
3 06 กุมภาพันธ์ 2566 โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลดงมะดะและดครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 2
4 03 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  มีไฟล์แนบ 5
5 01 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)  มีไฟล์แนบ 2
6 01 กุมภาพันธ์ 2566 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 5
7 24 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 9
8 19 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)  มีไฟล์แนบ 12
9 10 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ขอยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ – บ้านร่องศาลา หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. – ๗ – ๐๓๗ สายบ้านป่าก่อพัฒนา – บ้านร่อ  มีไฟล์แนบ 7
10 10 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลดงมะดะพ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 7
11 10 มกราคม 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 8
12 06 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ถนนสายทางเชื่อมตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว กับ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย (ช่วงที่ ๑) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. – ๗ – ๐๕๖ สายตำบลดงมะดะ – ตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๙ บ้านแพะ ตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 4
13 06 มกราคม 2566 โครงสร้างแผนผังการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 9
14 05 มกราคม 2566 รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. .....  มีไฟล์แนบ 7
15 05 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ราคากลางโครงการเทดาดคอนกรีตลำเหมืองหลังวัดห้วยส้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลาและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมพู ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 8
16 03 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 6
17 26 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ – บ้านร่องศาลา หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. – ๗ – ๐๓๗ สายบ้านป่าก่อพัฒนา – บ้านร่องศาลา หมู่ที่ ๑๖ บ้านป  มีไฟล์แนบ 6
18 06 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  มีไฟล์แนบ 30
19 06 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 57
20 06 ธันวาคม 2565 ใบสมัครประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต  มีไฟล์แนบ 56
21 06 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต  มีไฟล์แนบ 46
22 06 ธันวาคม 2565 ระเบียบสภาเทศบลตำบลดงมะดะ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 49
23 25 พฤศจิกายน 2565 รายงานการเงินตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 59
24 22 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 57
25 21 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 67
26 16 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 57
27 14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.......  มีไฟล์แนบ 92
28 03 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565  มีไฟล์แนบ 120
29 27 ตุลาคม 2565 การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการท่ีเป็นนิติบุคคล  มีไฟล์แนบ 136
30 27 ตุลาคม 2565 เอกสารให้ความรู้ทางกฎหมายและคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ 148
31 27 ตุลาคม 2565 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้  มีไฟล์แนบ 131
32 27 ตุลาคม 2565 สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับประเภทท่ีดินของรัฐท่ีไม่มีสิทธิ์ครอบครองทำประโยชน์ ยกเว้นได้รับอนุญาต  มีไฟล์แนบ 121
33 27 ตุลาคม 2565 คู่มือการปฏิบัติงานของนิติกรเกี่ยวกับการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 135
34 27 ตุลาคม 2565 แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ กรณีมีการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ  มีไฟล์แนบ 130
35 25 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การสมัครกิจกรรมงานวิ่ง MAELAO : ๖๓ Anniversary  มีไฟล์แนบ 138
36 21 ตุลาคม 2565 แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  มีไฟล์แนบ 128
37 21 ตุลาคม 2565 สรุปความรู้กฎหมายสถานบริการ  มีไฟล์แนบ 129
38 21 ตุลาคม 2565 แจ้งถอนการยึดอสังหาริมทรัพย์ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 12982 เลขท่ีดิน 47 หน้าสำรวจ 387 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 135
39 21 ตุลาคม 2565 แจ้งถอนการยึดอสังหาริมทรัพย์ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 15376 เลขท่ีดิน 447 หน้าสำรวจ 723 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 124
40 18 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ......  มีไฟล์แนบ 105
41 07 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ( รอบ 6 เดือน )  มีไฟล์แนบ 115
42 07 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ( รอบ 1 ปี )  มีไฟล์แนบ 118
43 07 ตุลาคม 2565 รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 77
44 07 ตุลาคม 2565 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 72
45 07 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 52
46 06 ตุลาคม 2565 ตำบลดงมะดะจัดให้มีแข่งขันเปตอง ดงมะดะ หมู่ที่ 16 เกมส์ ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 8 พ.ย. 2565 ) ณ หมู่ที่ 16 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 80
47 04 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ 74
48 04 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  มีไฟล์แนบ 63
49 03 ตุลาคม 2565 แผ่นพับเผยแพร่ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มีไฟล์แนบ 68
50 03 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มีไฟล์แนบ 70
51 29 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 67
52 21 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 76
53 20 กันยายน 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 94
54 14 กันยายน 2565 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีไฟล์แนบ 96
55 09 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 98
56 08 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 76
57 06 กันยายน 2565 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ ท่ี 619/2565 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกเทสบัญญัติเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 80
58 06 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. .....  มีไฟล์แนบ 82
59 06 กันยายน 2565 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ ท่ี 584/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 76
60 06 กันยายน 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของทต.ดงมะดะ พ.ศ.2566-2570/ประกาศทต.ดงมะดะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565-2570 /คำสั่งทต.ดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของทต.ดงมะด  มีไฟล์แนบ 82
61 05 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์เรื่อง บันทึกการปิดประกาศเทศบาลตำบลเงทะดะ  มีไฟล์แนบ 71
62 05 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 66
63 30 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 77
64 26 สิงหาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 73
65 26 สิงหาคม 2565 การทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีอำเภอแม่ลาว ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 66
66 26 สิงหาคม 2565 การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๕  มีไฟล์แนบ 67
67 26 สิงหาคม 2565 ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระเชียงแสนสิงห์ ๑ พญาแสนภู รุ่นเปิดเมืองเชียงราย สันติสุข  มีไฟล์แนบ 81
68 26 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง Traffy Fondue พบปัญหา แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว  มีไฟล์แนบ 121
69 24 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  มีไฟล์แนบ 57
70 22 สิงหาคม 2565 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 42
71 22 สิงหาคม 2565 คู่มือ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 49
72 19 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 67
73 18 สิงหาคม 2565 การประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี  มีไฟล์แนบ 41
74 17 สิงหาคม 2565 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดงมะดะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 43
75 15 สิงหาคม 2565 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  มีไฟล์แนบ 35
76 08 สิงหาคม 2565 ขอความร่วมมือปิดประกาศ ที่ดินราชพัสดุ ชร.1259  มีไฟล์แนบ 60
77 05 สิงหาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022"  มีไฟล์แนบ 55
78 05 สิงหาคม 2565 การสรรหาปราชญ์ของแผ่นดิน ประจำปี2566  มีไฟล์แนบ 58
79 03 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มีไฟล์แนบ 57
80 25 กรกฎาคม 2565 ขอส่งคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"  มีไฟล์แนบ 92
81 25 กรกฎาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนเสนอขายที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 82
82 25 กรกฎาคม 2565 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 82
83 25 กรกฎาคม 2565 ปี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเช่าพระบูชา "สมเด็จองค์ปฐม" พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี2554  มีไฟล์แนบ 74
84 25 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 77
85 22 กรกฎาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของอระชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง รถกะบะสี่ประตู รถแวน)  มีไฟล์แนบ 67
86 22 กรกฎาคม 2565 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย  มีไฟล์แนบ 79
87 22 กรกฎาคม 2565 การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร.  มีไฟล์แนบ 74
88 19 กรกฎาคม 2565 ตัวอย่างร่าระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.....  มีไฟล์แนบ 74
89 11 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 93
90 11 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มีไฟล์แนบ 72
91 11 กรกฎาคม 2565 การจัดกิจกรรมอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนาราย์มหาราช  มีไฟล์แนบ 78
92 11 กรกฎาคม 2565 โครงการปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา 2565  มีไฟล์แนบ 80
93 05 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดงมะดะ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 90
94 05 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดงมะดะ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 67
95 05 กรกฎาคม 2565 รายงานผลประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ไตรมาสที่3/2565ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 68
96 04 กรกฎาคม 2565 รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 80
97 29 มิถุนายน 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว  มีไฟล์แนบ 59
98 22 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระเเส ชนะวงศ์ ประจำปีพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 75
99 22 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธืการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  มีไฟล์แนบ 73
100 22 มิถุนายน 2565 ธนาคารออมสิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อคุณ  มีไฟล์แนบ 84
101 22 มิถุนายน 2565 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 73
102 20 มิถุนายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  มีไฟล์แนบ 75
103 20 มิถุนายน 2565 ???????? ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง????????????????????????  มีไฟล์แนบ 68
104 06 มิถุนายน 2565 ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่1/2565  มีไฟล์แนบ 78
105 06 มิถุนายน 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมพ.ศ.2565 (แจงนับ)  มีไฟล์แนบ 69
106 01 มิถุนายน 2565 การร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่...)พ.ศ.....หมวด14องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสามชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 73
107 31 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือการใช้ภาษาราชการ การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้ QR CODE ในหนังสือราชการและการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง  มีไฟล์แนบ 88
108 31 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 79
109 31 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานเทศบาลเทศบาลตำบลเนินพระ  มีไฟล์แนบ 84
110 30 พฤษภาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  มีไฟล์แนบ 41
111 26 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  มีไฟล์แนบ 73
112 25 พฤษภาคม 2565 ช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล าทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 114
113 25 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก"  มีไฟล์แนบ 52
114 25 พฤษภาคม 2565 การประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 77
115 25 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พศ  มีไฟล์แนบ 80
116 24 พฤษภาคม 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  มีไฟล์แนบ 82
117 24 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจน์ ประจำปีพ.ศ.2565(ฮ.ศ.1443)  มีไฟล์แนบ 86
118 24 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11  มีไฟล์แนบ 81
119 20 พฤษภาคม 2565 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตราฐาน พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 93
120 20 พฤษภาคม 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  มีไฟล์แนบ 87
121 19 พฤษภาคม 2565 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม  มีไฟล์แนบ 82
122 17 พฤษภาคม 2565 การคัดเลือกลุกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 83
123 17 พฤษภาคม 2565 แผ่นพับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 86
124 17 พฤษภาคม 2565 แผ่นพับเรื่องวินัยและการดำเนินการทางวินัย  มีไฟล์แนบ 93
125 12 พฤษภาคม 2565 แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 57
126 12 พฤษภาคม 2565 ขอมอบจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง "รอบรั้ว มฟล."  มีไฟล์แนบ 63
127 12 พฤษภาคม 2565 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565  มีไฟล์แนบ 93
128 12 พฤษภาคม 2565 โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 90
129 12 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่่  มีไฟล์แนบ 68
130 12 พฤษภาคม 2565 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์  มีไฟล์แนบ 72
131 12 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 72
132 11 พฤษภาคม 2565 ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 67
133 10 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานนัดพบแรงงาน Chaing rai Job Fair 2022"  มีไฟล์แนบ 68
134 29 เมษายน 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดงมะดะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565  มีไฟล์แนบ 122
135 28 เมษายน 2565 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไข/เพิ่มเติม)(ระบบแท่ง 1 มกราคม 2559)  มีไฟล์แนบ 106
136 25 เมษายน 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  มีไฟล์แนบ 137
137 22 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 106
138 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ต่อ)  มีไฟล์แนบ 113
139 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 98
140 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 110
141 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต่อ)  มีไฟล์แนบ 96
142 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 94
143 12 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 108
144 12 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 113
145 12 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 112
146 11 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 105
147 07 เมษายน 2565 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 103
148 28 มีนาคม 2565 โครงสร้างองค์กร  มีไฟล์แนบ 127
149 28 มีนาคม 2565 โครงสร้างการบริหารงาน  มีไฟล์แนบ 111
150 25 มีนาคม 2565 การดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง หมู่ที่2 ตำบลดงมะดะ-หมู่ที่8 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 116
151 21 มีนาคม 2565 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ 114
152 21 มีนาคม 2565 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 122
153 14 มีนาคม 2565 รายงานสถานที่/แหล่งศึกษาดูงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 120
154 03 มีนาคม 2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 140
155 03 มีนาคม 2565 คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  มีไฟล์แนบ 127
156 03 มีนาคม 2565 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีไฟล์แนบ 135
157 03 มีนาคม 2565 เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความดปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร  มีไฟล์แนบ 134
158 03 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 105
159 03 มีนาคม 2565 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 113
160 03 มีนาคม 2565 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 119
161 03 มีนาคม 2565 คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ  มีไฟล์แนบ 120
162 02 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  มีไฟล์แนบ 109
163 01 มีนาคม 2565 วารสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 123
164 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)  มีไฟล์แนบ 132
165 23 กุมภาพันธ์ 2565 แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 132
166 23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 127
167 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 149
168 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 119
169 14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองหลวง บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 133
170 08 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองหลวง บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 141
171 04 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 128
172 04 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565  มีไฟล์แนบ 139
173 03 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 141
174 01 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน  มีไฟล์แนบ 143
175 17 มกราคม 2565 ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เพ่อแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาวจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 163
176 10 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564  มีไฟล์แนบ 158
177 10 มกราคม 2565 แบบฟอร์มต่างๆของงานพัฒนาชุมชน  มีไฟล์แนบ 168
178 04 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 33
179 04 มกราคม 2565 ช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล าทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 26
180 30 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในฃ่วงฤดูกาลท่องเที่ยว "Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชียงราย"  มีไฟล์แนบ 379
181 13 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 197
182 01 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  มีไฟล์แนบ 212
183 30 พฤศจิกายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-45 ปี พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 194
184 30 พฤศจิกายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-45 ปี พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 190
185 16 พฤศจิกายน 2564 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการเเทน  มีไฟล์แนบ 210
186 15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 182
187 03 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)  มีไฟล์แนบ 202
188 28 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 194
189 28 ตุลาคม 2564 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club   228
190 26 ตุลาคม 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 32
191 19 ตุลาคม 2564 การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 202
192 19 ตุลาคม 2564 การดำเนินการตามแนวชายแดนและมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น  มีไฟล์แนบ 185
193 14 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 206
194 10 ตุลาคม 2564 รายงานผลประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 30
195 07 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 207
196 07 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 187
197 04 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 177
198 04 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 170
199 30 กันยายน 2564 ตารางแสดงสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 136
200 17 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) สายงานอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา  มีไฟล์แนบ 263
201 10 กันยายน 2564 ประชาชน 'กลุ่มเสี่ยง' รับชุดตรวจโควิด ATK จากสปสช.ฟรี เริ่ม 16 กันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 169
202 08 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 201
203 06 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564  มีไฟล์แนบ 199
204 03 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที 32-33 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 203
205 03 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-31 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 172
206 03 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระรชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  มีไฟล์แนบ 162
207 01 กันยายน 2564 ประกาศเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 183
208 30 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 167
209 27 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการช่วยเหลือของประชาชนเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 162
210 20 สิงหาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 206
211 17 สิงหาคม 2564 แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 36
212 13 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 187
213 13 สิงหาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 173
214 13 สิงหาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27-28 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 196
215 06 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  มีไฟล์แนบ 178
216 03 สิงหาคม 2564 MOBILE พาณิชย์ ลดราคา !!! ช่วยประชาชน  มีไฟล์แนบ 208
217 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 217
218 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 183
219 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ี่25 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 179
220 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 177
221 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 194
222 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 204
223 09 กรกฎาคม 2564 แกก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 208
224 30 มิถุนายน 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563  มีไฟล์แนบ 218
225 25 มิถุนายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 203
226 24 มิถุนายน 2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 245
227 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 7  มีไฟล์แนบ 24
228 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 6  มีไฟล์แนบ 310
229 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 18  มีไฟล์แนบ 284
230 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 16  มีไฟล์แนบ 285
231 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 15  มีไฟล์แนบ 278
232 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 14  มีไฟล์แนบ 298
233 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 12  มีไฟล์แนบ 281
234 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 13  มีไฟล์แนบ 263
235 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 17  มีไฟล์แนบ 299
236 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 10  มีไฟล์แนบ 296
237 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 11  มีไฟล์แนบ 262
238 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 8  มีไฟล์แนบ 261
239 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 9  มีไฟล์แนบ 280
240 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 2  มีไฟล์แนบ 270
241 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 280
242 15 มิถุนายน 2564 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs  มีไฟล์แนบ 50
243 07 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564  มีไฟล์แนบ 157
244 07 มิถุนายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-20  มีไฟล์แนบ 232
245 25 พฤษภาคม 2564 โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคีเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 24
246 24 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 23
247 24 พฤษภาคม 2564 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 28
248 24 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-19  มีไฟล์แนบ 213
249 21 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-18  มีไฟล์แนบ 207
250 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-17  มีไฟล์แนบ 225
251 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการป้องกันการรับสินบน  มีไฟล์แนบ 250
252 14 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  มีไฟล์แนบ 235
253 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 209
254 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  มีไฟล์แนบ 201
255 14 พฤษภาคม 2564 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  มีไฟล์แนบ 215
256 14 พฤษภาคม 2564 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  มีไฟล์แนบ 220
257 13 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564  มีไฟล์แนบ 230
258 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-16  มีไฟล์แนบ 232
259 05 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  มีไฟล์แนบ 126
260 29 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะร่วมกันยึดหลัก...D-M-H-T-T  มีไฟล์แนบ 217
261 29 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564  มีไฟล์แนบ 224
262 29 เมษายน 2564 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 218
263 29 เมษายน 2564 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 236
264 29 เมษายน 2564 แสดงข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 228
265 29 เมษายน 2564 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 208
266 29 เมษายน 2564 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  มีไฟล์แนบ 183
267 29 เมษายน 2564 การประะเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 188
268 29 เมษายน 2564 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 174
269 29 เมษายน 2564 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 178
270 29 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 204
271 26 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-15  มีไฟล์แนบ 157
272 20 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-14  มีไฟล์แนบ 148
273 09 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564  มีไฟล์แนบ 250
274 06 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-12-13  มีไฟล์แนบ 209
275 29 มีนาคม 2564 ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ  มีไฟล์แนบ 313
276 24 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 325
277 24 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 261
278 19 มีนาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-9-11  มีไฟล์แนบ 194
279 04 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ  มีไฟล์แนบ 325
280 01 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  มีไฟล์แนบ 243
281 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-8/2564  มีไฟล์แนบ 308
282 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-7/2564  มีไฟล์แนบ 290
283 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-6/2564  มีไฟล์แนบ 300
284 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (4) (5) (20) (21) (22) พรบ.กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 423
285 09 กุมภาพันธ์ 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-5/2564  มีไฟล์แนบ 331
286 09 กุมภาพันธ์ 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-4/2564  มีไฟล์แนบ 318
287 01 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564  มีไฟล์แนบ 259
288 28 มกราคม 2564 ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด " ๙๐ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 316
289 26 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-3  มีไฟล์แนบ 305
290 18 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-2/2564  มีไฟล์แนบ 259
291 18 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-1/2564  มีไฟล์แนบ 274
292 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-50  มีไฟล์แนบ 370
293 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-49  มีไฟล์แนบ 373
294 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-48  มีไฟล์แนบ 387
295 04 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563  มีไฟล์แนบ 178
296 30 ธันวาคม 2563 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่7  มีไฟล์แนบ 153
297 28 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-47  มีไฟล์แนบ 342
298 16 ธันวาคม 2563 กองการศึกษาประชาสัมพันธ์ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 282
299 08 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-22  มีไฟล์แนบ 369
300 07 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-46  มีไฟล์แนบ 326
301 03 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-45  มีไฟล์แนบ 378
302 01 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  มีไฟล์แนบ 164
303 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-44  มีไฟล์แนบ 356
304 23 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-43  มีไฟล์แนบ 387
305 11 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-42  มีไฟล์แนบ 391
306 03 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563  มีไฟล์แนบ 170
307 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-41  มีไฟล์แนบ 372
308 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-40  มีไฟล์แนบ 368
309 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-39  มีไฟล์แนบ 391
310 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบัญญัติตำบลดงมะดะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 37
311 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบัญญัติตำบลดงมะดะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ 34
312 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบัญญัติตำบลดงมะดะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  มีไฟล์แนบ 32
313 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 483
314 20 ตุลาคม 2563 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 42
315 07 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-38  มีไฟล์แนบ 382
316 07 ตุลาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563  มีไฟล์แนบ 368
317 02 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-32  มีไฟล์แนบ 303
318 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-37  มีไฟล์แนบ 287
319 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-36  มีไฟล์แนบ 299
320 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-35  มีไฟล์แนบ 281
321 01 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการกำหนดการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของครุภัณฑ์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 302
322 15 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-34  มีไฟล์แนบ 258
323 15 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-33  มีไฟล์แนบ 274
324 15 กันยายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  มีไฟล์แนบ 351
325 03 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 348
326 02 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-31  มีไฟล์แนบ 237
327 28 สิงหาคม 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 187
328 17 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 411
329 11 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-30  มีไฟล์แนบ 243
330 10 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ ตามโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแพะ กับ บริษัท เคพีเอ็ม ดีไซน์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  มีไฟล์แนบ 529
331 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-29  มีไฟล์แนบ 215
332 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-28  มีไฟล์แนบ 258
333 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-27  มีไฟล์แนบ 243
334 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-26  มีไฟล์แนบ 238
335 04 สิงหาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  มีไฟล์แนบ 449
336 04 สิงหาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปี พ.ศ.2563   497
337 21 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-25  มีไฟล์แนบ 257
338 17 กรกฎาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  มีไฟล์แนบ 465
339 09 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 722
340 08 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้  มีไฟล์แนบ 919
341 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-24  มีไฟล์แนบ 264
342 24 มิถุนายน 2563 การรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 773
343 22 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-23  มีไฟล์แนบ 245
344 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-21  มีไฟล์แนบ 250
345 15 มิถุนายน 2563 ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562  มีไฟล์แนบ 227
346 15 มิถุนายน 2563 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  มีไฟล์แนบ 218
347 15 มิถุนายน 2563 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 267
348 15 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ามพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 240
349 08 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-20  มีไฟล์แนบ 241
350 02 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย)พนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   791
351 25 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-19  มีไฟล์แนบ 252
352 21 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-18  มีไฟล์แนบ 248
353 21 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-17  มีไฟล์แนบ 237
354 21 พฤษภาคม 2563 ปิดประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ   704
355 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562   701
356 21 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   759
357 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   725
358 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   697
359 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่ให้ พนักงานเทศบาล ออกไปร่วมระวังชี้แนวเขต   734
360 21 พฤษภาคม 2563 มอบอำนาจให้ปฎิบติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   670
361 21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ออกไปร่วมระวีงชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองชี้เขตที่ดิน   1349
362 21 พฤษภาคม 2563 มอบอำนาจให้ปฎิบติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   713
363 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี   661
364 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี   634
365 21 พฤษภาคม 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561   458
366 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม   482
367 21 พฤษภาคม 2563 แนวทางการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลดงมะดะ   446
368 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลดงมะดะ   343
369 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   348
370 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดมะดะ:คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   373
371 21 พฤษภาคม 2563 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงราย   327
372 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562   328
373 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเบาะสาร ตอนที่ 2 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   330
374 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร   320
375 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง   326
376 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางผายาย หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง   335
377 21 พฤษภาคม 2563 ????????ขอประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงมะดะ..ขอรับโอน(ย้าย)????????   371
378 21 พฤษภาคม 2563 ????????ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)????????   339
379 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ : เทศบาลตำบลดงมะดะ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ประเภทอำนวยการ ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี หัวหน้าบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตราค่ะ   334
380 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ : เทศบาลตำบลดงมะดะ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี สายการสอน ครู (คศ.1) จำนวน 1 อัตราค่ะ   341
381 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561   329
382 21 พฤษภาคม 2563 แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิดปี พ.ศ.2561   370
383 21 พฤษภาคม 2563 กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการบริการเทศบาลตำบลดงมะดะ   352
384 21 พฤษภาคม 2563 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   340
385 21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน   363
386 21 พฤษภาคม 2563 การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   338
387 21 พฤษภาคม 2563 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   332
388 21 พฤษภาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์   328
389 21 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560   330
390 21 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559   287
391 21 พฤษภาคม 2563 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   293
392 21 พฤษภาคม 2563 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   322
393 21 พฤษภาคม 2563 ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   312
394 21 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์   322
395 21 พฤษภาคม 2563 คู่มือเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดงมะดะ ( pdf )   356
396 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563   310
397 21 พฤษภาคม 2563 คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   320
398 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559   306
399 21 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา(บ้านใหม่)   329
400 21 พฤษภาคม 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูสายกลางหมู่บ้าน บ้านสันต้นแหน หมุ่ที่ 6 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   314
401 21 พฤษภาคม 2563 ความรู้ฉบับย่อเรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บเป็นรายได้ตามกฎหมาย   266
402 21 พฤษภาคม 2563 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2561   269
403 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2559   291
404 21 พฤษภาคม 2563 รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี กก/ชก จำนวน 1 อัตรา และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กง/ชง จำนวน 1 อัตรา   268
405 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ 2559   264
406 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   291
407 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   307
408 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายการเกษตร สายทุ่งห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   288
409 21 พฤษภาคม 2563 รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-6 และนักวิชาการเงิน 3-6 ด่วนมาก   275
410 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว   273
411 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญชวนสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมอบรม โครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว   272
412 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์งานด้านการเงิน งบรับ-จ่าย   278
413 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ   282
414 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก   271
415 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (3)   264
416 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2)   262
417 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   274
418 21 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน   285
419 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ   277
420 21 พฤษภาคม 2563 ร่วมถวายพระพรเนื่องวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี   272
421 21 พฤษภาคม 2563 ขอแสดงความยินดี และร่วมเชิดชูเกียรติ ผู้ให้ความร่วมมือชำระภาษี   275
422 21 พฤษภาคม 2563 แสดงความคิดเห็นเรื่องการแจกเบี้ยยังชีพ   271
423 21 พฤษภาคม 2563 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   268
424 21 พฤษภาคม 2563 ขอยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านกีฬากับท้องถิ่น   276
425 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ คนใหม่ นางสาววาสนา บุญมา   296
426 21 พฤษภาคม 2563 การรับรองผลการเลือกตั้งของ เทศบาลตำบลดงมะดะ   274
427 21 พฤษภาคม 2563 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ และ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   310
428 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท) และนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   267
429 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และ นายกเทศมนตรี   273
430 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะส่งธิดาดอยประกวด ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2553   275
431 21 พฤษภาคม 2563 อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเริ่มหนาวแล้ว รักษาสุขภาพด้วยนะครับ   285
432 21 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลดงมะดะ   287
433 21 พฤษภาคม 2563 มวลชนของตำบลดงมะดะ เข้าร่วมร้องเพลงชาติไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2552   287
434 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถ 12 สิงหามหาราช   286
435 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำหัวหน้าส่วนโยธาคนใหม่ นายสถิตย์ ใจกล้า นักบริหารงานช่าง 6   268
436 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล วัดผาบ่อง   304
437 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ อบต.ดงมะดะ   275
438 21 พฤษภาคม 2563 ฝึกทบทวน อปพร.   285
439 21 พฤษภาคม 2563 แจกเครื่องนุ่มห่มกันหนาว   273
440 21 พฤษภาคม 2563 ข่าวสารกองการศึกษา   304
441 13 พฤษภาคม 2563 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์2   285
442 13 พฤษภาคม 2563 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์   8833
443 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-16  มีไฟล์แนบ 193
444 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-15  มีไฟล์แนบ 199
445 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-14  มีไฟล์แนบ 204
446 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-13  มีไฟล์แนบ 259
447 02 เมษายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-10  มีไฟล์แนบ 195
448 03 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 117
449 20 ธันวาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่5  มีไฟล์แนบ 231
450 18 ธันวาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่4  มีไฟล์แนบ 222
451 21 พฤศจิกายน 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่3  มีไฟล์แนบ 217
452 15 พฤศจิกายน 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่2  มีไฟล์แนบ 228
453 15 ตุลาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่1  มีไฟล์แนบ 225
454 01 ตุลาคม 2562 การทบทวนเทศบัญญัติ  มีไฟล์แนบ 264
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว