Top

���������������������������������������������������

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 17 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) สายงานอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา  มีไฟล์แนบ 8
2 10 กันยายน 2564 ประชาชน 'กลุ่มเสี่ยง' รับชุดตรวจโควิด ATK จากสปสช.ฟรี เริ่ม 16 กันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 2
3 06 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564  มีไฟล์แนบ 11
4 03 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที 32-33 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 23
5 03 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-31 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 10
6 03 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระรชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  มีไฟล์แนบ 3
7 01 กันยายน 2564 ประกาศเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 18
8 30 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 7
9 27 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการช่วยเหลือของประชาชนเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 6
10 20 สิงหาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 29
11 13 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 18
12 13 สิงหาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 15
13 13 สิงหาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27-28 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 42
14 06 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  มีไฟล์แนบ 18
15 03 สิงหาคม 2564 MOBILE พาณิชย์ ลดราคา !!! ช่วยประชาชน  มีไฟล์แนบ 45
16 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 68
17 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 35
18 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ี่25 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 31
19 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 31
20 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 59
21 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 51
22 09 กรกฎาคม 2564 แกก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 48
23 30 มิถุนายน 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563  มีไฟล์แนบ 59
24 25 มิถุนายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 61
25 24 มิถุนายน 2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 104
26 07 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564  มีไฟล์แนบ 15
27 07 มิถุนายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-20  มีไฟล์แนบ 90
28 24 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-19  มีไฟล์แนบ 71
29 21 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-18  มีไฟล์แนบ 75
30 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-17  มีไฟล์แนบ 81
31 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการป้องกันการรับสินบน  มีไฟล์แนบ 102
32 14 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  มีไฟล์แนบ 95
33 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 63
34 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  มีไฟล์แนบ 69
35 14 พฤษภาคม 2564 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  มีไฟล์แนบ 62
36 14 พฤษภาคม 2564 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  มีไฟล์แนบ 86
37 13 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564  มีไฟล์แนบ 87
38 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-16  มีไฟล์แนบ 92
39 05 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  มีไฟล์แนบ 6
40 29 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะร่วมกันยึดหลัก...D-M-H-T-T  มีไฟล์แนบ 68
41 29 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564  มีไฟล์แนบ 76
42 29 เมษายน 2564 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 78
43 29 เมษายน 2564 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 87
44 29 เมษายน 2564 แสดงข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 83
45 29 เมษายน 2564 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 64
46 29 เมษายน 2564 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  มีไฟล์แนบ 63
47 29 เมษายน 2564 การประะเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 69
48 29 เมษายน 2564 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 62
49 29 เมษายน 2564 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 63
50 29 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 91
51 26 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-15  มีไฟล์แนบ 37
52 20 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-14  มีไฟล์แนบ 33
53 09 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564  มีไฟล์แนบ 105
54 06 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-12-13  มีไฟล์แนบ 68
55 29 มีนาคม 2564 ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ  มีไฟล์แนบ 172
56 24 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 156
57 24 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 109
58 19 มีนาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-9-11  มีไฟล์แนบ 58
59 04 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ  มีไฟล์แนบ 146
60 01 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  มีไฟล์แนบ 107
61 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-8/2564  มีไฟล์แนบ 165
62 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-7/2564  มีไฟล์แนบ 150
63 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-6/2564  มีไฟล์แนบ 156
64 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (4) (5) (20) (21) (22) พรบ.กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 219
65 09 กุมภาพันธ์ 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-5/2564  มีไฟล์แนบ 183
66 09 กุมภาพันธ์ 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-4/2564  มีไฟล์แนบ 168
67 01 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564  มีไฟล์แนบ 113
68 28 มกราคม 2564 ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด " ๙๐ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 143
69 26 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-3  มีไฟล์แนบ 155
70 18 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-2/2564  มีไฟล์แนบ 120
71 18 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-1/2564  มีไฟล์แนบ 132
72 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-50  มีไฟล์แนบ 228
73 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-49  มีไฟล์แนบ 225
74 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-48  มีไฟล์แนบ 234
75 04 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563  มีไฟล์แนบ 56
76 30 ธันวาคม 2563 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่7  มีไฟล์แนบ 29
77 28 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-47  มีไฟล์แนบ 194
78 08 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-22  มีไฟล์แนบ 219
79 07 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-46  มีไฟล์แนบ 197
80 03 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-45  มีไฟล์แนบ 231
81 01 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  มีไฟล์แนบ 51
82 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-44  มีไฟล์แนบ 200
83 23 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-43  มีไฟล์แนบ 233
84 11 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-42  มีไฟล์แนบ 229
85 03 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563  มีไฟล์แนบ 50
86 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-41  มีไฟล์แนบ 221
87 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-40  มีไฟล์แนบ 229
88 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-39  มีไฟล์แนบ 243
89 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 302
90 07 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-38  มีไฟล์แนบ 226
91 07 ตุลาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563  มีไฟล์แนบ 193
92 02 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-32  มีไฟล์แนบ 159
93 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-37  มีไฟล์แนบ 139
94 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-36  มีไฟล์แนบ 152
95 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-35  มีไฟล์แนบ 139
96 01 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการกำหนดการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของครุภัณฑ์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 148
97 30 กันยายน 2563 ตารางแสดงสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 17
98 15 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-34  มีไฟล์แนบ 118
99 15 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-33  มีไฟล์แนบ 141
100 15 กันยายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  มีไฟล์แนบ 198
101 03 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 206
102 02 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-31  มีไฟล์แนบ 99
103 28 สิงหาคม 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 59
104 17 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 261
105 11 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-30  มีไฟล์แนบ 104
106 10 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ ตามโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแพะ กับ บริษัท เคพีเอ็ม ดีไซน์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  มีไฟล์แนบ 386
107 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-29  มีไฟล์แนบ 99
108 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-28  มีไฟล์แนบ 130
109 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-27  มีไฟล์แนบ 106
110 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-26  มีไฟล์แนบ 108
111 04 สิงหาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  มีไฟล์แนบ 300
112 04 สิงหาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปี พ.ศ.2563   342
113 21 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-25  มีไฟล์แนบ 101
114 17 กรกฎาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  มีไฟล์แนบ 311
115 09 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 579
116 08 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้  มีไฟล์แนบ 679
117 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-24  มีไฟล์แนบ 120
118 24 มิถุนายน 2563 การรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 609
119 22 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-23  มีไฟล์แนบ 104
120 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 7  มีไฟล์แนบ 167
121 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 6  มีไฟล์แนบ 191
122 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 18  มีไฟล์แนบ 165
123 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 16  มีไฟล์แนบ 161
124 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 15  มีไฟล์แนบ 161
125 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 14  มีไฟล์แนบ 174
126 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 12  มีไฟล์แนบ 164
127 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 13  มีไฟล์แนบ 147
128 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 17  มีไฟล์แนบ 183
129 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 10  มีไฟล์แนบ 183
130 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 11  มีไฟล์แนบ 156
131 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 8  มีไฟล์แนบ 146
132 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 9  มีไฟล์แนบ 170
133 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 2  มีไฟล์แนบ 157
134 19 มิถุนายน 2563 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 165
135 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-21  มีไฟล์แนบ 107
136 15 มิถุนายน 2563 ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562  มีไฟล์แนบ 110
137 15 มิถุนายน 2563 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  มีไฟล์แนบ 107
138 15 มิถุนายน 2563 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 130
139 15 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ามพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 118
140 08 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-20  มีไฟล์แนบ 107
141 02 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย)พนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   617
142 25 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-19  มีไฟล์แนบ 108
143 21 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-18  มีไฟล์แนบ 113
144 21 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-17  มีไฟล์แนบ 111
145 21 พฤษภาคม 2563 ปิดประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ   545
146 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562   529
147 21 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   596
148 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   561
149 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   539
150 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่ให้ พนักงานเทศบาล ออกไปร่วมระวังชี้แนวเขต   570
151 21 พฤษภาคม 2563 มอบอำนาจให้ปฎิบติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   530
152 21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ออกไปร่วมระวีงชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองชี้เขตที่ดิน   1020
153 21 พฤษภาคม 2563 มอบอำนาจให้ปฎิบติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   549
154 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี   509
155 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี   509
156 21 พฤษภาคม 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561   330
157 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม   319
158 21 พฤษภาคม 2563 แนวทางการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลดงมะดะ   302
159 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลดงมะดะ   211
160 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   203
161 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดมะดะ:คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   232
162 21 พฤษภาคม 2563 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงราย   203
163 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562   203
164 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเบาะสาร ตอนที่ 2 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   205
165 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร   199
166 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง   194
167 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางผายาย หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง   198
168 21 พฤษภาคม 2563 ????????ขอประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงมะดะ..ขอรับโอน(ย้าย)????????   207
169 21 พฤษภาคม 2563 ????????ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)????????   202
170 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ : เทศบาลตำบลดงมะดะ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ประเภทอำนวยการ ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี หัวหน้าบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตราค่ะ   191
171 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ : เทศบาลตำบลดงมะดะ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี สายการสอน ครู (คศ.1) จำนวน 1 อัตราค่ะ   204
172 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561   191
173 21 พฤษภาคม 2563 แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิดปี พ.ศ.2561   234
174 21 พฤษภาคม 2563 กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการบริการเทศบาลตำบลดงมะดะ   204
175 21 พฤษภาคม 2563 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   207
176 21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน   202
177 21 พฤษภาคม 2563 การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   204
178 21 พฤษภาคม 2563 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   196
179 21 พฤษภาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์   199
180 21 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560   193
181 21 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559   182
182 21 พฤษภาคม 2563 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   184
183 21 พฤษภาคม 2563 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   197
184 21 พฤษภาคม 2563 ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   191
185 21 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์   196
186 21 พฤษภาคม 2563 คู่มือเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดงมะดะ ( pdf )   204
187 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563   204
188 21 พฤษภาคม 2563 คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   186
189 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559   188
190 21 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา(บ้านใหม่)   195
191 21 พฤษภาคม 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูสายกลางหมู่บ้าน บ้านสันต้นแหน หมุ่ที่ 6 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   191
192 21 พฤษภาคม 2563 ความรู้ฉบับย่อเรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บเป็นรายได้ตามกฎหมาย   165
193 21 พฤษภาคม 2563 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2561   168
194 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2559   188
195 21 พฤษภาคม 2563 กองการศึกษาประชาสัมพันธ์ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านตำบลดงมะดะ   167
196 21 พฤษภาคม 2563 รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี กก/ชก จำนวน 1 อัตรา และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กง/ชง จำนวน 1 อัตรา   165
197 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ 2559   165
198 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   168
199 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   194
200 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายการเกษตร สายทุ่งห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   174
201 21 พฤษภาคม 2563 รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-6 และนักวิชาการเงิน 3-6 ด่วนมาก   169
202 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว   172
203 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญชวนสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมอบรม โครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว   166
204 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์งานด้านการเงิน งบรับ-จ่าย   171
205 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ   175
206 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก   164
207 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (3)   161
208 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2)   162
209 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   171
210 21 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน   179
211 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ   167
212 21 พฤษภาคม 2563 ร่วมถวายพระพรเนื่องวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี   166
213 21 พฤษภาคม 2563 ขอแสดงความยินดี และร่วมเชิดชูเกียรติ ผู้ให้ความร่วมมือชำระภาษี   168
214 21 พฤษภาคม 2563 แสดงความคิดเห็นเรื่องการแจกเบี้ยยังชีพ   167
215 21 พฤษภาคม 2563 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   168
216 21 พฤษภาคม 2563 ขอยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านกีฬากับท้องถิ่น   171
217 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ คนใหม่ นางสาววาสนา บุญมา   180
218 21 พฤษภาคม 2563 การรับรองผลการเลือกตั้งของ เทศบาลตำบลดงมะดะ   170
219 21 พฤษภาคม 2563 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ และ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   183
220 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท) และนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   160
221 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และ นายกเทศมนตรี   169
222 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะส่งธิดาดอยประกวด ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2553   171
223 21 พฤษภาคม 2563 อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเริ่มหนาวแล้ว รักษาสุขภาพด้วยนะครับ   178
224 21 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลดงมะดะ   179
225 21 พฤษภาคม 2563 มวลชนของตำบลดงมะดะ เข้าร่วมร้องเพลงชาติไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2552   174
226 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถ 12 สิงหามหาราช   185
227 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำหัวหน้าส่วนโยธาคนใหม่ นายสถิตย์ ใจกล้า นักบริหารงานช่าง 6   164
228 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล วัดผาบ่อง   191
229 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ อบต.ดงมะดะ   173
230 21 พฤษภาคม 2563 ฝึกทบทวน อปพร.   179
231 21 พฤษภาคม 2563 แจกเครื่องนุ่มห่มกันหนาว   169
232 21 พฤษภาคม 2563 ข่าวสารกองการศึกษา   183
233 13 พฤษภาคม 2563 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์2   168
234 13 พฤษภาคม 2563 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์   172
235 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-16  มีไฟล์แนบ 87
236 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-15  มีไฟล์แนบ 94
237 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-14  มีไฟล์แนบ 100
238 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-13  มีไฟล์แนบ 132
239 02 เมษายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-10  มีไฟล์แนบ 89
240 03 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 14
241 20 ธันวาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่5  มีไฟล์แนบ 122
242 18 ธันวาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่4  มีไฟล์แนบ 111
243 21 พฤศจิกายน 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่3  มีไฟล์แนบ 119
244 15 พฤศจิกายน 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่2  มีไฟล์แนบ 109
245 15 ตุลาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่1  มีไฟล์แนบ 112
246 01 ตุลาคม 2562 การทบทวนเทศบัญญัติ  มีไฟล์แนบ 159
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว