Top

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 24 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 3
2 23 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงมะดะในการพิจารณาร่างพัฒนาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 1
3 22 มีนาคม 2566 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 2
4 16 มีนาคม 2566 ประกาศสำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 4
5 16 มีนาคม 2566 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 5
6 13 มีนาคม 2566 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ 4
7 13 มีนาคม 2566 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  มีไฟล์แนบ 7
8 10 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  มีไฟล์แนบ 10
9 08 มีนาคม 2566 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 6
10 07 มีนาคม 2566 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 8
11 07 มีนาคม 2566 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 13
12 07 มีนาคม 2566 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 10
13 05 มีนาคม 2566 โครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 9
14 28 กุมภาพันธ์ 2566 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 14
15 27 กุมภาพันธ์ 2566 เชิญร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)  มีไฟล์แนบ 15
16 24 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีไฟล์แนบ 14
17 21 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 19
18 17 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  มีไฟล์แนบ 20
19 17 กุมภาพันธ์ 2566 การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  มีไฟล์แนบ 21
20 17 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต  มีไฟล์แนบ 23
21 15 กุมภาพันธ์ 2566 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  มีไฟล์แนบ 28
22 15 กุมภาพันธ์ 2566 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  มีไฟล์แนบ 27
23 15 กุมภาพันธ์ 2566 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มีไฟล์แนบ 23
24 15 กุมภาพันธ์ 2566 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. การพัฒนาบุคลากร  มีไฟล์แนบ 25
25 15 กุมภาพันธ์ 2566 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  มีไฟล์แนบ 22
26 14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 18
27 13 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566  มีไฟล์แนบ 15
28 10 กุมภาพันธ์ 2566 การมอบรางวัลประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 25
29 10 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคำขวัญต่อต้านทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 29
30 06 กุมภาพันธ์ 2566 แนวปฏิบัติ Do & Don't  มีไฟล์แนบ 42
31 06 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ ท่ี 111/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม  มีไฟล์แนบ 18
32 06 กุมภาพันธ์ 2566 โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลดงมะดะและดครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 34
33 03 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  มีไฟล์แนบ 44
34 01 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)  มีไฟล์แนบ 16
35 01 กุมภาพันธ์ 2566 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 16
36 24 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 22
37 19 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)  มีไฟล์แนบ 30
38 17 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ร่างประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ – บ้านร่องศาลา หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. – ๗ – ๐๓๗ สายบ้านป่าก่อพัฒนา – บ้านร่องศาลา หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ  มีไฟล์แนบ 4
39 17 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16  มีไฟล์แนบ 10
40 10 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ขอยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ – บ้านร่องศาลา หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. – ๗ – ๐๓๗ สายบ้านป่าก่อพัฒนา – บ้านร่อ  มีไฟล์แนบ 23
41 10 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลดงมะดะพ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 29
42 10 มกราคม 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 26
43 06 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ถนนสายทางเชื่อมตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว กับ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย (ช่วงที่ ๑) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. – ๗ – ๐๕๖ สายตำบลดงมะดะ – ตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๙ บ้านแพะ ตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 20
44 06 มกราคม 2566 โครงสร้างแผนผังการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 23
45 05 มกราคม 2566 รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. .....  มีไฟล์แนบ 24
46 05 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ราคากลางโครงการเทดาดคอนกรีตลำเหมืองหลังวัดห้วยส้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลาและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมพู ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 25
47 03 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 19
48 26 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ – บ้านร่องศาลา หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. – ๗ – ๐๓๗ สายบ้านป่าก่อพัฒนา – บ้านร่องศาลา หมู่ที่ ๑๖ บ้านป  มีไฟล์แนบ 20
49 06 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  มีไฟล์แนบ 63
50 06 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 94
51 06 ธันวาคม 2565 ใบสมัครประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต  มีไฟล์แนบ 100
52 06 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต  มีไฟล์แนบ 76
53 06 ธันวาคม 2565 ระเบียบสภาเทศบลตำบลดงมะดะ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 97
54 25 พฤศจิกายน 2565 รายงานการเงินตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 85
55 22 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 105
56 21 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 115
57 16 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 102
58 14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.......  มีไฟล์แนบ 126
59 03 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565  มีไฟล์แนบ 153
60 27 ตุลาคม 2565 การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการท่ีเป็นนิติบุคคล  มีไฟล์แนบ 160
61 27 ตุลาคม 2565 เอกสารให้ความรู้ทางกฎหมายและคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ 172
62 27 ตุลาคม 2565 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้  มีไฟล์แนบ 161
63 27 ตุลาคม 2565 สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับประเภทท่ีดินของรัฐท่ีไม่มีสิทธิ์ครอบครองทำประโยชน์ ยกเว้นได้รับอนุญาต  มีไฟล์แนบ 144
64 27 ตุลาคม 2565 คู่มือการปฏิบัติงานของนิติกรเกี่ยวกับการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 160
65 27 ตุลาคม 2565 แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ กรณีมีการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ  มีไฟล์แนบ 158
66 25 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การสมัครกิจกรรมงานวิ่ง MAELAO : ๖๓ Anniversary  มีไฟล์แนบ 157
67 21 ตุลาคม 2565 แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  มีไฟล์แนบ 150
68 21 ตุลาคม 2565 สรุปความรู้กฎหมายสถานบริการ  มีไฟล์แนบ 150
69 21 ตุลาคม 2565 แจ้งถอนการยึดอสังหาริมทรัพย์ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 12982 เลขท่ีดิน 47 หน้าสำรวจ 387 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 169
70 21 ตุลาคม 2565 แจ้งถอนการยึดอสังหาริมทรัพย์ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 15376 เลขท่ีดิน 447 หน้าสำรวจ 723 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 151
71 18 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ......  มีไฟล์แนบ 123
72 07 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ( รอบ 6 เดือน )  มีไฟล์แนบ 132
73 07 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ( รอบ 1 ปี )  มีไฟล์แนบ 132
74 07 ตุลาคม 2565 รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 89
75 07 ตุลาคม 2565 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 91
76 07 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 62
77 06 ตุลาคม 2565 ตำบลดงมะดะจัดให้มีแข่งขันเปตอง ดงมะดะ หมู่ที่ 16 เกมส์ ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 8 พ.ย. 2565 ) ณ หมู่ที่ 16 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 92
78 04 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ 89
79 04 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  มีไฟล์แนบ 79
80 03 ตุลาคม 2565 แผ่นพับเผยแพร่ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มีไฟล์แนบ 79
81 03 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มีไฟล์แนบ 82
82 29 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 78
83 21 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 91
84 20 กันยายน 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 114
85 14 กันยายน 2565 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีไฟล์แนบ 117
86 09 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 115
87 08 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 90
88 06 กันยายน 2565 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ ท่ี 619/2565 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกเทสบัญญัติเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 99
89 06 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. .....  มีไฟล์แนบ 101
90 06 กันยายน 2565 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ ท่ี 584/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 88
91 06 กันยายน 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของทต.ดงมะดะ พ.ศ.2566-2570/ประกาศทต.ดงมะดะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565-2570 /คำสั่งทต.ดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของทต.ดงมะด  มีไฟล์แนบ 100
92 05 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์เรื่อง บันทึกการปิดประกาศเทศบาลตำบลเงทะดะ  มีไฟล์แนบ 91
93 05 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 86
94 30 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 95
95 26 สิงหาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 104
96 26 สิงหาคม 2565 การทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีอำเภอแม่ลาว ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 83
97 26 สิงหาคม 2565 การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๕  มีไฟล์แนบ 89
98 26 สิงหาคม 2565 ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระเชียงแสนสิงห์ ๑ พญาแสนภู รุ่นเปิดเมืองเชียงราย สันติสุข  มีไฟล์แนบ 102
99 26 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง Traffy Fondue พบปัญหา แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว  มีไฟล์แนบ 147
100 24 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  มีไฟล์แนบ 68
101 22 สิงหาคม 2565 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 52
102 22 สิงหาคม 2565 คู่มือ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 59
103 19 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 77
104 18 สิงหาคม 2565 การประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี  มีไฟล์แนบ 50
105 17 สิงหาคม 2565 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดงมะดะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 55
106 15 สิงหาคม 2565 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  มีไฟล์แนบ 46
107 08 สิงหาคม 2565 ขอความร่วมมือปิดประกาศ ที่ดินราชพัสดุ ชร.1259  มีไฟล์แนบ 72
108 05 สิงหาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022"  มีไฟล์แนบ 65
109 05 สิงหาคม 2565 การสรรหาปราชญ์ของแผ่นดิน ประจำปี2566  มีไฟล์แนบ 69
110 03 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มีไฟล์แนบ 69
111 25 กรกฎาคม 2565 ขอส่งคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"  มีไฟล์แนบ 103
112 25 กรกฎาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนเสนอขายที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 92
113 25 กรกฎาคม 2565 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 93
114 25 กรกฎาคม 2565 ปี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเช่าพระบูชา "สมเด็จองค์ปฐม" พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี2554  มีไฟล์แนบ 85
115 25 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 87
116 22 กรกฎาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของอระชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง รถกะบะสี่ประตู รถแวน)  มีไฟล์แนบ 78
117 22 กรกฎาคม 2565 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย  มีไฟล์แนบ 91
118 22 กรกฎาคม 2565 การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร.  มีไฟล์แนบ 84
119 19 กรกฎาคม 2565 ตัวอย่างร่าระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.....  มีไฟล์แนบ 88
120 11 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 106
121 11 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มีไฟล์แนบ 82
122 11 กรกฎาคม 2565 การจัดกิจกรรมอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนาราย์มหาราช  มีไฟล์แนบ 89
123 11 กรกฎาคม 2565 โครงการปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา 2565  มีไฟล์แนบ 88
124 05 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดงมะดะ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 100
125 05 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดงมะดะ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 79
126 05 กรกฎาคม 2565 รายงานผลประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ไตรมาสที่3/2565ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 80
127 04 กรกฎาคม 2565 รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 90
128 29 มิถุนายน 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว  มีไฟล์แนบ 70
129 22 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระเเส ชนะวงศ์ ประจำปีพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 85
130 22 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธืการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  มีไฟล์แนบ 82
131 22 มิถุนายน 2565 ธนาคารออมสิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อคุณ  มีไฟล์แนบ 94
132 22 มิถุนายน 2565 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 84
133 20 มิถุนายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  มีไฟล์แนบ 85
134 20 มิถุนายน 2565 ???????? ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง????????????????????????  มีไฟล์แนบ 77
135 06 มิถุนายน 2565 ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่1/2565  มีไฟล์แนบ 87
136 06 มิถุนายน 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมพ.ศ.2565 (แจงนับ)  มีไฟล์แนบ 76
137 01 มิถุนายน 2565 การร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่...)พ.ศ.....หมวด14องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสามชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 80
138 31 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือการใช้ภาษาราชการ การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้ QR CODE ในหนังสือราชการและการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง  มีไฟล์แนบ 98
139 31 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 89
140 31 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานเทศบาลเทศบาลตำบลเนินพระ  มีไฟล์แนบ 93
141 30 พฤษภาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  มีไฟล์แนบ 55
142 26 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  มีไฟล์แนบ 82
143 25 พฤษภาคม 2565 ช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล าทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 127
144 25 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก"  มีไฟล์แนบ 59
145 25 พฤษภาคม 2565 การประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 86
146 25 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พศ  มีไฟล์แนบ 88
147 24 พฤษภาคม 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  มีไฟล์แนบ 90
148 24 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจน์ ประจำปีพ.ศ.2565(ฮ.ศ.1443)  มีไฟล์แนบ 94
149 24 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11  มีไฟล์แนบ 88
150 20 พฤษภาคม 2565 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตราฐาน พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 102
151 20 พฤษภาคม 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  มีไฟล์แนบ 97
152 19 พฤษภาคม 2565 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม  มีไฟล์แนบ 92
153 17 พฤษภาคม 2565 การคัดเลือกลุกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 94
154 17 พฤษภาคม 2565 แผ่นพับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 95
155 17 พฤษภาคม 2565 แผ่นพับเรื่องวินัยและการดำเนินการทางวินัย  มีไฟล์แนบ 103
156 12 พฤษภาคม 2565 แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 66
157 12 พฤษภาคม 2565 ขอมอบจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง "รอบรั้ว มฟล."  มีไฟล์แนบ 72
158 12 พฤษภาคม 2565 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565  มีไฟล์แนบ 104
159 12 พฤษภาคม 2565 โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 98
160 12 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่่  มีไฟล์แนบ 77
161 12 พฤษภาคม 2565 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์  มีไฟล์แนบ 83
162 12 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 79
163 11 พฤษภาคม 2565 ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 77
164 10 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานนัดพบแรงงาน Chaing rai Job Fair 2022"  มีไฟล์แนบ 81
165 29 เมษายน 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดงมะดะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565  มีไฟล์แนบ 134
166 28 เมษายน 2565 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไข/เพิ่มเติม)(ระบบแท่ง 1 มกราคม 2559)  มีไฟล์แนบ 116
167 25 เมษายน 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  มีไฟล์แนบ 146
168 22 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 116
169 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ต่อ)  มีไฟล์แนบ 122
170 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 105
171 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 119
172 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต่อ)  มีไฟล์แนบ 106
173 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 105
174 12 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 118
175 12 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 123
176 12 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 120
177 11 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 114
178 07 เมษายน 2565 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 114
179 28 มีนาคม 2565 โครงสร้างองค์กร  มีไฟล์แนบ 138
180 28 มีนาคม 2565 โครงสร้างการบริหารงาน  มีไฟล์แนบ 124
181 25 มีนาคม 2565 การดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง หมู่ที่2 ตำบลดงมะดะ-หมู่ที่8 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 130
182 21 มีนาคม 2565 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ 127
183 21 มีนาคม 2565 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 135
184 14 มีนาคม 2565 รายงานสถานที่/แหล่งศึกษาดูงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 139
185 03 มีนาคม 2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 160
186 03 มีนาคม 2565 คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  มีไฟล์แนบ 150
187 03 มีนาคม 2565 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีไฟล์แนบ 170
188 03 มีนาคม 2565 เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความดปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร  มีไฟล์แนบ 151
189 03 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 125
190 03 มีนาคม 2565 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 130
191 03 มีนาคม 2565 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 136
192 03 มีนาคม 2565 คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ  มีไฟล์แนบ 140
193 02 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  มีไฟล์แนบ 126
194 01 มีนาคม 2565 วารสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 146
195 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)  มีไฟล์แนบ 154
196 23 กุมภาพันธ์ 2565 แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 152
197 23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 151
198 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 171
199 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 147
200 14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองหลวง บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 152
201 08 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองหลวง บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 160
202 04 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 149
203 04 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565  มีไฟล์แนบ 156
204 03 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 160
205 01 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน  มีไฟล์แนบ 162
206 17 มกราคม 2565 ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เพ่อแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาวจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 184
207 10 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564  มีไฟล์แนบ 179
208 10 มกราคม 2565 แบบฟอร์มต่างๆของงานพัฒนาชุมชน  มีไฟล์แนบ 187
209 04 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 38
210 04 มกราคม 2565 ช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล าทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 32
211 30 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในฃ่วงฤดูกาลท่องเที่ยว "Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชียงราย"  มีไฟล์แนบ 401
212 13 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 214
213 01 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  มีไฟล์แนบ 228
214 30 พฤศจิกายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-45 ปี พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 207
215 30 พฤศจิกายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-45 ปี พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 203
216 16 พฤศจิกายน 2564 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการเเทน  มีไฟล์แนบ 227
217 15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 192
218 03 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)  มีไฟล์แนบ 216
219 28 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 204
220 28 ตุลาคม 2564 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club   239
221 26 ตุลาคม 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 37
222 19 ตุลาคม 2564 การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 211
223 19 ตุลาคม 2564 การดำเนินการตามแนวชายแดนและมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น  มีไฟล์แนบ 196
224 14 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 217
225 10 ตุลาคม 2564 รายงานผลประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 35
226 07 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 218
227 07 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 197
228 04 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 186
229 04 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 181
230 30 กันยายน 2564 ตารางแสดงสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 143
231 17 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) สายงานอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา  มีไฟล์แนบ 276
232 10 กันยายน 2564 ประชาชน 'กลุ่มเสี่ยง' รับชุดตรวจโควิด ATK จากสปสช.ฟรี เริ่ม 16 กันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 179
233 08 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 209
234 06 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564  มีไฟล์แนบ 208
235 03 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที 32-33 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 212
236 03 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-31 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 181
237 03 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระรชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  มีไฟล์แนบ 174
238 01 กันยายน 2564 ประกาศเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 192
239 30 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 176
240 27 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการช่วยเหลือของประชาชนเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 170
241 20 สิงหาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 218
242 17 สิงหาคม 2564 แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 44
243 13 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 196
244 13 สิงหาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 181
245 13 สิงหาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27-28 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 205
246 06 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  มีไฟล์แนบ 187
247 03 สิงหาคม 2564 MOBILE พาณิชย์ ลดราคา !!! ช่วยประชาชน  มีไฟล์แนบ 220
248 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 228
249 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 192
250 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ี่25 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 189
251 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 187
252 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 206
253 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 212
254 09 กรกฎาคม 2564 แกก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 217
255 30 มิถุนายน 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563  มีไฟล์แนบ 228
256 25 มิถุนายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 213
257 24 มิถุนายน 2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 255
258 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 7  มีไฟล์แนบ 31
259 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 6  มีไฟล์แนบ 317
260 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 18  มีไฟล์แนบ 291
261 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 16  มีไฟล์แนบ 292
262 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 15  มีไฟล์แนบ 287
263 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 14  มีไฟล์แนบ 306
264 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 12  มีไฟล์แนบ 288
265 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 13  มีไฟล์แนบ 269
266 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 17  มีไฟล์แนบ 306
267 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 10  มีไฟล์แนบ 305
268 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 11  มีไฟล์แนบ 268
269 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 8  มีไฟล์แนบ 267
270 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 9  มีไฟล์แนบ 289
271 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 2  มีไฟล์แนบ 278
272 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 288
273 15 มิถุนายน 2564 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs  มีไฟล์แนบ 67
274 07 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564  มีไฟล์แนบ 166
275 07 มิถุนายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-20  มีไฟล์แนบ 240
276 25 พฤษภาคม 2564 โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคีเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 29
277 24 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 29
278 24 พฤษภาคม 2564 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 34
279 24 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-19  มีไฟล์แนบ 222
280 21 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-18  มีไฟล์แนบ 215
281 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-17  มีไฟล์แนบ 237
282 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการป้องกันการรับสินบน  มีไฟล์แนบ 260
283 14 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  มีไฟล์แนบ 247
284 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 218
285 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  มีไฟล์แนบ 211
286 14 พฤษภาคม 2564 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  มีไฟล์แนบ 226
287 14 พฤษภาคม 2564 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  มีไฟล์แนบ 228
288 13 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564  มีไฟล์แนบ 241
289 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-16  มีไฟล์แนบ 242
290 05 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  มีไฟล์แนบ 132
291 29 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะร่วมกันยึดหลัก...D-M-H-T-T  มีไฟล์แนบ 226
292 29 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564  มีไฟล์แนบ 235
293 29 เมษายน 2564 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 226
294 29 เมษายน 2564 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 245
295 29 เมษายน 2564 แสดงข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 237
296 29 เมษายน 2564 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 218
297 29 เมษายน 2564 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  มีไฟล์แนบ 188
298 29 เมษายน 2564 การประะเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 195
299 29 เมษายน 2564 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 179
300 29 เมษายน 2564 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 183
301 29 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 210
302 26 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-15  มีไฟล์แนบ 163
303 20 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-14  มีไฟล์แนบ 155
304 09 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564  มีไฟล์แนบ 260
305 06 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-12-13  มีไฟล์แนบ 216
306 29 มีนาคม 2564 ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ  มีไฟล์แนบ 323
307 24 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 336
308 24 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 271
309 19 มีนาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-9-11  มีไฟล์แนบ 203
310 04 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ  มีไฟล์แนบ 339
311 01 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  มีไฟล์แนบ 253
312 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-8/2564  มีไฟล์แนบ 317
313 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-7/2564  มีไฟล์แนบ 301
314 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-6/2564  มีไฟล์แนบ 312
315 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (4) (5) (20) (21) (22) พรบ.กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 438
316 09 กุมภาพันธ์ 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-5/2564  มีไฟล์แนบ 340
317 09 กุมภาพันธ์ 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-4/2564  มีไฟล์แนบ 328
318 01 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564  มีไฟล์แนบ 265
319 28 มกราคม 2564 ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด " ๙๐ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 328
320 26 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-3  มีไฟล์แนบ 317
321 18 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-2/2564  มีไฟล์แนบ 271
322 18 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-1/2564  มีไฟล์แนบ 286
323 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-50  มีไฟล์แนบ 381
324 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-49  มีไฟล์แนบ 385
325 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-48  มีไฟล์แนบ 396
326 04 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563  มีไฟล์แนบ 185
327 30 ธันวาคม 2563 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่7  มีไฟล์แนบ 162
328 28 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-47  มีไฟล์แนบ 351
329 16 ธันวาคม 2563 กองการศึกษาประชาสัมพันธ์ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 287
330 08 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-22  มีไฟล์แนบ 379
331 07 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-46  มีไฟล์แนบ 339
332 03 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-45  มีไฟล์แนบ 389
333 01 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  มีไฟล์แนบ 169
334 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-44  มีไฟล์แนบ 366
335 23 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-43  มีไฟล์แนบ 394
336 11 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-42  มีไฟล์แนบ 401
337 03 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563  มีไฟล์แนบ 177
338 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-41  มีไฟล์แนบ 385
339 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-40  มีไฟล์แนบ 379
340 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-39  มีไฟล์แนบ 401
341 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบัญญัติตำบลดงมะดะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 43
342 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบัญญัติตำบลดงมะดะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ 42
343 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบัญญัติตำบลดงมะดะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  มีไฟล์แนบ 38
344 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 494
345 20 ตุลาคม 2563 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 68
346 07 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-38  มีไฟล์แนบ 393
347 07 ตุลาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563  มีไฟล์แนบ 380
348 02 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-32  มีไฟล์แนบ 311
349 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-37  มีไฟล์แนบ 296
350 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-36  มีไฟล์แนบ 307
351 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-35  มีไฟล์แนบ 293
352 01 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการกำหนดการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของครุภัณฑ์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 313
353 15 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-34  มีไฟล์แนบ 267
354 15 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-33  มีไฟล์แนบ 283
355 15 กันยายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  มีไฟล์แนบ 360
356 03 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 361
357 02 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-31  มีไฟล์แนบ 247
358 28 สิงหาคม 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 192
359 17 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 421
360 11 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-30  มีไฟล์แนบ 255
361 10 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ ตามโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแพะ กับ บริษัท เคพีเอ็ม ดีไซน์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  มีไฟล์แนบ 540
362 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-29  มีไฟล์แนบ 220
363 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-28  มีไฟล์แนบ 265
364 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-27  มีไฟล์แนบ 250
365 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-26  มีไฟล์แนบ 246
366 04 สิงหาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  มีไฟล์แนบ 459
367 04 สิงหาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปี พ.ศ.2563   508
368 21 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-25  มีไฟล์แนบ 267
369 17 กรกฎาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  มีไฟล์แนบ 474
370 09 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 736
371 08 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้  มีไฟล์แนบ 936
372 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-24  มีไฟล์แนบ 276
373 24 มิถุนายน 2563 การรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 784
374 22 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-23  มีไฟล์แนบ 255
375 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-21  มีไฟล์แนบ 259
376 15 มิถุนายน 2563 ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562  มีไฟล์แนบ 232
377 15 มิถุนายน 2563 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  มีไฟล์แนบ 224
378 15 มิถุนายน 2563 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 274
379 15 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ามพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 250
380 08 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-20  มีไฟล์แนบ 250
381 02 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย)พนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   807
382 25 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-19  มีไฟล์แนบ 261
383 21 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-18  มีไฟล์แนบ 256
384 21 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-17  มีไฟล์แนบ 244
385 21 พฤษภาคม 2563 ปิดประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ   720
386 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562   716
387 21 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   772
388 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   739
389 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   710
390 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่ให้ พนักงานเทศบาล ออกไปร่วมระวังชี้แนวเขต   750
391 21 พฤษภาคม 2563 มอบอำนาจให้ปฎิบติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   684
392 21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ออกไปร่วมระวีงชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองชี้เขตที่ดิน   1365
393 21 พฤษภาคม 2563 มอบอำนาจให้ปฎิบติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   729
394 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี   679
395 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี   652
396 21 พฤษภาคม 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561   465
397 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม   495
398 21 พฤษภาคม 2563 แนวทางการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลดงมะดะ   460
399 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลดงมะดะ   353
400 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   356
401 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดมะดะ:คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   382
402 21 พฤษภาคม 2563 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงราย   339
403 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562   340
404 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเบาะสาร ตอนที่ 2 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   341
405 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร   332
406 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง   334
407 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางผายาย หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง   342
408 21 พฤษภาคม 2563 ????????ขอประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงมะดะ..ขอรับโอน(ย้าย)????????   380
409 21 พฤษภาคม 2563 ????????ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)????????   349
410 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ : เทศบาลตำบลดงมะดะ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ประเภทอำนวยการ ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี หัวหน้าบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตราค่ะ   343
411 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ : เทศบาลตำบลดงมะดะ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี สายการสอน ครู (คศ.1) จำนวน 1 อัตราค่ะ   351
412 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561   340
413 21 พฤษภาคม 2563 แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิดปี พ.ศ.2561   381
414 21 พฤษภาคม 2563 กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการบริการเทศบาลตำบลดงมะดะ   362
415 21 พฤษภาคม 2563 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   349
416 21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน   376
417 21 พฤษภาคม 2563 การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   347
418 21 พฤษภาคม 2563 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   344
419 21 พฤษภาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์   337
420 21 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560   340
421 21 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559   292
422 21 พฤษภาคม 2563 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   300
423 21 พฤษภาคม 2563 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   330
424 21 พฤษภาคม 2563 ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   323
425 21 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์   329
426 21 พฤษภาคม 2563 คู่มือเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดงมะดะ ( pdf )   369
427 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563   318
428 21 พฤษภาคม 2563 คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   331
429 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559   316
430 21 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา(บ้านใหม่)   339
431 21 พฤษภาคม 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูสายกลางหมู่บ้าน บ้านสันต้นแหน หมุ่ที่ 6 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   323
432 21 พฤษภาคม 2563 ความรู้ฉบับย่อเรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บเป็นรายได้ตามกฎหมาย   272
433 21 พฤษภาคม 2563 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2561   276
434 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2559   298
435 21 พฤษภาคม 2563 รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี กก/ชก จำนวน 1 อัตรา และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กง/ชง จำนวน 1 อัตรา   275
436 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ 2559   270
437 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   298
438 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   313
439 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายการเกษตร สายทุ่งห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   294
440 21 พฤษภาคม 2563 รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-6 และนักวิชาการเงิน 3-6 ด่วนมาก   282
441 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว   281
442 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญชวนสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมอบรม โครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว   278
443 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์งานด้านการเงิน งบรับ-จ่าย   284
444 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ   288
445 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก   276
446 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (3)   268
447 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2)   269
448 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   281
449 21 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน   293
450 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ   285
451 21 พฤษภาคม 2563 ร่วมถวายพระพรเนื่องวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี   279
452 21 พฤษภาคม 2563 ขอแสดงความยินดี และร่วมเชิดชูเกียรติ ผู้ให้ความร่วมมือชำระภาษี   282
453 21 พฤษภาคม 2563 แสดงความคิดเห็นเรื่องการแจกเบี้ยยังชีพ   278
454 21 พฤษภาคม 2563 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   274
455 21 พฤษภาคม 2563 ขอยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านกีฬากับท้องถิ่น   282
456 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ คนใหม่ นางสาววาสนา บุญมา   310
457 21 พฤษภาคม 2563 การรับรองผลการเลือกตั้งของ เทศบาลตำบลดงมะดะ   279
458 21 พฤษภาคม 2563 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ และ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   317
459 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท) และนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   273
460 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และ นายกเทศมนตรี   280
461 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะส่งธิดาดอยประกวด ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2553   286
462 21 พฤษภาคม 2563 อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเริ่มหนาวแล้ว รักษาสุขภาพด้วยนะครับ   290
463 21 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลดงมะดะ   294
464 21 พฤษภาคม 2563 มวลชนของตำบลดงมะดะ เข้าร่วมร้องเพลงชาติไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2552   292
465 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถ 12 สิงหามหาราช   294
466 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำหัวหน้าส่วนโยธาคนใหม่ นายสถิตย์ ใจกล้า นักบริหารงานช่าง 6   276
467 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล วัดผาบ่อง   309
468 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ อบต.ดงมะดะ   284
469 21 พฤษภาคม 2563 ฝึกทบทวน อปพร.   291
470 21 พฤษภาคม 2563 แจกเครื่องนุ่มห่มกันหนาว   278
471 21 พฤษภาคม 2563 ข่าวสารกองการศึกษา   316
472 13 พฤษภาคม 2563 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์2   291
473 13 พฤษภาคม 2563 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์   8839
474 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-16  มีไฟล์แนบ 198
475 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-15  มีไฟล์แนบ 204
476 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-14  มีไฟล์แนบ 209
477 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-13  มีไฟล์แนบ 264
478 02 เมษายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-10  มีไฟล์แนบ 201
479 03 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 123
480 20 ธันวาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่5  มีไฟล์แนบ 237
481 18 ธันวาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่4  มีไฟล์แนบ 227
482 21 พฤศจิกายน 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่3  มีไฟล์แนบ 222
483 15 พฤศจิกายน 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่2  มีไฟล์แนบ 233
484 15 ตุลาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่1  มีไฟล์แนบ 230
485 01 ตุลาคม 2562 การทบทวนเทศบัญญัติ  มีไฟล์แนบ 272
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว