Top

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 25 พฤศจิกายน 2565 รายงานการเงินตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 3
2 22 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 6
3 21 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 7
4 14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.......  มีไฟล์แนบ 5
5 03 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565  มีไฟล์แนบ 12
6 27 ตุลาคม 2565 การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการท่ีเป็นนิติบุคคล  มีไฟล์แนบ 14
7 27 ตุลาคม 2565 เอกสารให้ความรู้ทางกฎหมายและคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ 9
8 27 ตุลาคม 2565 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้  มีไฟล์แนบ 6
9 27 ตุลาคม 2565 สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับประเภทท่ีดินของรัฐท่ีไม่มีสิทธิ์ครอบครองทำประโยชน์ ยกเว้นได้รับอนุญาต  มีไฟล์แนบ 6
10 27 ตุลาคม 2565 คู่มือการปฏิบัติงานของนิติกรเกี่ยวกับการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 8
11 27 ตุลาคม 2565 แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ กรณีมีการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ  มีไฟล์แนบ 9
12 25 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การสมัครกิจกรรมงานวิ่ง MAELAO : ๖๓ Anniversary  มีไฟล์แนบ 8
13 21 ตุลาคม 2565 แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  มีไฟล์แนบ 5
14 21 ตุลาคม 2565 สรุปความรู้กฎหมายสถานบริการ  มีไฟล์แนบ 5
15 21 ตุลาคม 2565 แจ้งถอนการยึดอสังหาริมทรัพย์ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 12982 เลขท่ีดิน 47 หน้าสำรวจ 387 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 7
16 21 ตุลาคม 2565 แจ้งถอนการยึดอสังหาริมทรัพย์ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 15376 เลขท่ีดิน 447 หน้าสำรวจ 723 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 9
17 18 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ......  มีไฟล์แนบ 9
18 07 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ( รอบ 6 เดือน )  มีไฟล์แนบ 34
19 07 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ( รอบ 1 ปี )  มีไฟล์แนบ 41
20 07 ตุลาคม 2565 รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 35
21 07 ตุลาคม 2565 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 36
22 07 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 30
23 06 ตุลาคม 2565 ตำบลดงมะดะจัดให้มีแข่งขันเปตอง ดงมะดะ หมู่ที่ 16 เกมส์ ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 8 พ.ย. 2565 ) ณ หมู่ที่ 16 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 40
24 04 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ 40
25 04 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  มีไฟล์แนบ 39
26 03 ตุลาคม 2565 แผ่นพับเผยแพร่ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มีไฟล์แนบ 36
27 03 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มีไฟล์แนบ 40
28 29 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 46
29 21 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 44
30 20 กันยายน 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 59
31 14 กันยายน 2565 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีไฟล์แนบ 53
32 09 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 59
33 08 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 41
34 06 กันยายน 2565 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ ท่ี 619/2565 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกเทสบัญญัติเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 47
35 06 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. .....  มีไฟล์แนบ 44
36 06 กันยายน 2565 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ ท่ี 584/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 45
37 06 กันยายน 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของทต.ดงมะดะ พ.ศ.2566-2570/ประกาศทต.ดงมะดะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565-2570 /คำสั่งทต.ดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของทต.ดงมะด  มีไฟล์แนบ 44
38 05 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์เรื่อง บันทึกการปิดประกาศเทศบาลตำบลเงทะดะ  มีไฟล์แนบ 33
39 05 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 34
40 30 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 38
41 26 สิงหาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 40
42 26 สิงหาคม 2565 การทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีอำเภอแม่ลาว ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 34
43 26 สิงหาคม 2565 การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๕  มีไฟล์แนบ 27
44 26 สิงหาคม 2565 ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระเชียงแสนสิงห์ ๑ พญาแสนภู รุ่นเปิดเมืองเชียงราย สันติสุข  มีไฟล์แนบ 32
45 26 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง Traffy Fondue พบปัญหา แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว  มีไฟล์แนบ 83
46 24 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  มีไฟล์แนบ 35
47 22 สิงหาคม 2565 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 32
48 22 สิงหาคม 2565 คู่มือ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 37
49 19 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 42
50 18 สิงหาคม 2565 การประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี  มีไฟล์แนบ 28
51 17 สิงหาคม 2565 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดงมะดะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 22
52 15 สิงหาคม 2565 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  มีไฟล์แนบ 24
53 08 สิงหาคม 2565 ขอความร่วมมือปิดประกาศ ที่ดินราชพัสดุ ชร.1259  มีไฟล์แนบ 42
54 05 สิงหาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022"  มีไฟล์แนบ 44
55 05 สิงหาคม 2565 การสรรหาปราชญ์ของแผ่นดิน ประจำปี2566  มีไฟล์แนบ 41
56 03 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มีไฟล์แนบ 43
57 25 กรกฎาคม 2565 ขอส่งคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"  มีไฟล์แนบ 68
58 25 กรกฎาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนเสนอขายที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 68
59 25 กรกฎาคม 2565 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 68
60 25 กรกฎาคม 2565 ปี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเช่าพระบูชา "สมเด็จองค์ปฐม" พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี2554  มีไฟล์แนบ 58
61 25 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 62
62 22 กรกฎาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของอระชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง รถกะบะสี่ประตู รถแวน)  มีไฟล์แนบ 57
63 22 กรกฎาคม 2565 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย  มีไฟล์แนบ 66
64 22 กรกฎาคม 2565 การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร.  มีไฟล์แนบ 62
65 19 กรกฎาคม 2565 ตัวอย่างร่าระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.....  มีไฟล์แนบ 61
66 11 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 82
67 11 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มีไฟล์แนบ 57
68 11 กรกฎาคม 2565 การจัดกิจกรรมอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนาราย์มหาราช  มีไฟล์แนบ 67
69 11 กรกฎาคม 2565 โครงการปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา 2565  มีไฟล์แนบ 65
70 05 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดงมะดะ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 77
71 05 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดงมะดะ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 55
72 05 กรกฎาคม 2565 รายงานผลประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ไตรมาสที่3/2565ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 58
73 04 กรกฎาคม 2565 รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 72
74 29 มิถุนายน 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว  มีไฟล์แนบ 52
75 22 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระเเส ชนะวงศ์ ประจำปีพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 65
76 22 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธืการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  มีไฟล์แนบ 64
77 22 มิถุนายน 2565 ธนาคารออมสิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อคุณ  มีไฟล์แนบ 73
78 22 มิถุนายน 2565 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 63
79 20 มิถุนายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  มีไฟล์แนบ 64
80 20 มิถุนายน 2565 ???????? ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง????????????????????????  มีไฟล์แนบ 59
81 06 มิถุนายน 2565 ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่1/2565  มีไฟล์แนบ 70
82 06 มิถุนายน 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมพ.ศ.2565 (แจงนับ)  มีไฟล์แนบ 62
83 01 มิถุนายน 2565 การร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่...)พ.ศ.....หมวด14องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสามชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 63
84 31 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือการใช้ภาษาราชการ การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้ QR CODE ในหนังสือราชการและการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง  มีไฟล์แนบ 76
85 31 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 68
86 31 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานเทศบาลเทศบาลตำบลเนินพระ  มีไฟล์แนบ 72
87 30 พฤษภาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  มีไฟล์แนบ 12
88 26 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  มีไฟล์แนบ 63
89 25 พฤษภาคม 2565 ช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล าทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 102
90 25 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก"  มีไฟล์แนบ 42
91 25 พฤษภาคม 2565 การประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 68
92 25 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พศ  มีไฟล์แนบ 72
93 24 พฤษภาคม 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  มีไฟล์แนบ 74
94 24 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจน์ ประจำปีพ.ศ.2565(ฮ.ศ.1443)  มีไฟล์แนบ 76
95 24 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11  มีไฟล์แนบ 70
96 20 พฤษภาคม 2565 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตราฐาน พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 77
97 20 พฤษภาคม 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  มีไฟล์แนบ 74
98 19 พฤษภาคม 2565 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม  มีไฟล์แนบ 72
99 17 พฤษภาคม 2565 การคัดเลือกลุกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 73
100 17 พฤษภาคม 2565 แผ่นพับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 76
101 17 พฤษภาคม 2565 แผ่นพับเรื่องวินัยและการดำเนินการทางวินัย  มีไฟล์แนบ 83
102 12 พฤษภาคม 2565 แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 46
103 12 พฤษภาคม 2565 ขอมอบจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง "รอบรั้ว มฟล."  มีไฟล์แนบ 53
104 12 พฤษภาคม 2565 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565  มีไฟล์แนบ 66
105 12 พฤษภาคม 2565 โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 78
106 12 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่่  มีไฟล์แนบ 57
107 12 พฤษภาคม 2565 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์  มีไฟล์แนบ 63
108 12 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 60
109 11 พฤษภาคม 2565 ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 57
110 10 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานนัดพบแรงงาน Chaing rai Job Fair 2022"  มีไฟล์แนบ 57
111 29 เมษายน 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดงมะดะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565  มีไฟล์แนบ 99
112 28 เมษายน 2565 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไข/เพิ่มเติม)(ระบบแท่ง 1 มกราคม 2559)  มีไฟล์แนบ 96
113 25 เมษายน 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  มีไฟล์แนบ 126
114 22 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 95
115 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ต่อ)  มีไฟล์แนบ 100
116 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 86
117 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 97
118 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต่อ)  มีไฟล์แนบ 85
119 20 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 84
120 12 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 98
121 12 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 100
122 12 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 98
123 11 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 94
124 07 เมษายน 2565 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 94
125 28 มีนาคม 2565 โครงสร้างองค์กร  มีไฟล์แนบ 118
126 28 มีนาคม 2565 โครงสร้างการบริหารงาน  มีไฟล์แนบ 102
127 25 มีนาคม 2565 การดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง หมู่ที่2 ตำบลดงมะดะ-หมู่ที่8 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 107
128 21 มีนาคม 2565 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน พ.ศ.2560  มีไฟล์แนบ 103
129 21 มีนาคม 2565 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 112
130 14 มีนาคม 2565 รายงานสถานที่/แหล่งศึกษาดูงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ 110
131 03 มีนาคม 2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 131
132 03 มีนาคม 2565 คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  มีไฟล์แนบ 115
133 03 มีนาคม 2565 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีไฟล์แนบ 119
134 03 มีนาคม 2565 เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความดปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร  มีไฟล์แนบ 124
135 03 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 94
136 03 มีนาคม 2565 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 102
137 03 มีนาคม 2565 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 110
138 03 มีนาคม 2565 คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ  มีไฟล์แนบ 111
139 02 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  มีไฟล์แนบ 99
140 01 มีนาคม 2565 วารสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 108
141 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)  มีไฟล์แนบ 116
142 23 กุมภาพันธ์ 2565 แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 115
143 23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 115
144 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 132
145 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 105
146 14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองหลวง บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 117
147 08 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองหลวง บ้านห้วยหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 126
148 04 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 114
149 04 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565  มีไฟล์แนบ 124
150 03 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 122
151 01 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน  มีไฟล์แนบ 125
152 17 มกราคม 2565 ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เพ่อแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาวจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 145
153 10 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564  มีไฟล์แนบ 140
154 10 มกราคม 2565 แบบฟอร์มต่างๆของงานพัฒนาชุมชน  มีไฟล์แนบ 151
155 04 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 27
156 04 มกราคม 2565 ช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล าทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 20
157 30 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในฃ่วงฤดูกาลท่องเที่ยว "Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชียงราย"  มีไฟล์แนบ 337
158 13 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 174
159 01 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  มีไฟล์แนบ 184
160 30 พฤศจิกายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-45 ปี พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 170
161 30 พฤศจิกายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-45 ปี พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 165
162 16 พฤศจิกายน 2564 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการเเทน  มีไฟล์แนบ 184
163 15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 153
164 03 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)  มีไฟล์แนบ 184
165 28 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 179
166 28 ตุลาคม 2564 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club   211
167 26 ตุลาคม 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 22
168 19 ตุลาคม 2564 การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 187
169 19 ตุลาคม 2564 การดำเนินการตามแนวชายแดนและมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น  มีไฟล์แนบ 170
170 14 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 190
171 10 ตุลาคม 2564 รายงานผลประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 25
172 07 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 190
173 07 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 175
174 04 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 162
175 04 ตุลาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 156
176 30 กันยายน 2564 ตารางแสดงสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 131
177 17 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) สายงานอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา  มีไฟล์แนบ 253
178 10 กันยายน 2564 ประชาชน 'กลุ่มเสี่ยง' รับชุดตรวจโควิด ATK จากสปสช.ฟรี เริ่ม 16 กันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 157
179 08 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 191
180 06 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564  มีไฟล์แนบ 191
181 03 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที 32-33 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 187
182 03 กันยายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-31 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 162
183 03 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระรชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  มีไฟล์แนบ 152
184 01 กันยายน 2564 ประกาศเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 170
185 30 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 155
186 27 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการช่วยเหลือของประชาชนเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 150
187 20 สิงหาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 192
188 17 สิงหาคม 2564 แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 27
189 13 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 177
190 13 สิงหาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 160
191 13 สิงหาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27-28 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 186
192 06 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  มีไฟล์แนบ 164
193 03 สิงหาคม 2564 MOBILE พาณิชย์ ลดราคา !!! ช่วยประชาชน  มีไฟล์แนบ 197
194 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 204
195 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 174
196 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ี่25 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 169
197 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 167
198 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 184
199 20 กรกฎาคม 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 192
200 09 กรกฎาคม 2564 แกก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 196
201 30 มิถุนายน 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563  มีไฟล์แนบ 206
202 25 มิถุนายน 2564 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22 ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 190
203 24 มิถุนายน 2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 236
204 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 7  มีไฟล์แนบ 22
205 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 6  มีไฟล์แนบ 307
206 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 18  มีไฟล์แนบ 280
207 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 16  มีไฟล์แนบ 280
208 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 15  มีไฟล์แนบ 275
209 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 14  มีไฟล์แนบ 294
210 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 12  มีไฟล์แนบ 274
211 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 13  มีไฟล์แนบ 257
212 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 17  มีไฟล์แนบ 294
213 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 10  มีไฟล์แนบ 292
214 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 11  มีไฟล์แนบ 257
215 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 8  มีไฟล์แนบ 255
216 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 9  มีไฟล์แนบ 274
217 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 2  มีไฟล์แนบ 265
218 18 มิถุนายน 2564 ลานกีฬาตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 3  มีไฟล์แนบ 275
219 15 มิถุนายน 2564 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs  มีไฟล์แนบ 34
220 07 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564  มีไฟล์แนบ 144
221 07 มิถุนายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-20  มีไฟล์แนบ 219
222 25 พฤษภาคม 2564 โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคีเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 19
223 24 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 21
224 24 พฤษภาคม 2564 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 24
225 24 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-19  มีไฟล์แนบ 201
226 21 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-18  มีไฟล์แนบ 199
227 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-17  มีไฟล์แนบ 216
228 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการป้องกันการรับสินบน  มีไฟล์แนบ 242
229 14 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  มีไฟล์แนบ 226
230 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 198
231 14 พฤษภาคม 2564 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  มีไฟล์แนบ 190
232 14 พฤษภาคม 2564 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  มีไฟล์แนบ 205
233 14 พฤษภาคม 2564 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  มีไฟล์แนบ 208
234 13 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564  มีไฟล์แนบ 218
235 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-16  มีไฟล์แนบ 221
236 05 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  มีไฟล์แนบ 119
237 29 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลดงมะดะร่วมกันยึดหลัก...D-M-H-T-T  มีไฟล์แนบ 200
238 29 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564  มีไฟล์แนบ 210
239 29 เมษายน 2564 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 206
240 29 เมษายน 2564 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 226
241 29 เมษายน 2564 แสดงข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 216
242 29 เมษายน 2564 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 194
243 29 เมษายน 2564 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  มีไฟล์แนบ 175
244 29 เมษายน 2564 การประะเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 181
245 29 เมษายน 2564 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 168
246 29 เมษายน 2564 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 171
247 29 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 196
248 26 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-15  มีไฟล์แนบ 150
249 20 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-14  มีไฟล์แนบ 143
250 09 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564  มีไฟล์แนบ 236
251 06 เมษายน 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-12-13  มีไฟล์แนบ 194
252 29 มีนาคม 2564 ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ  มีไฟล์แนบ 302
253 24 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 309
254 24 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 251
255 19 มีนาคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-9-11  มีไฟล์แนบ 183
256 04 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ  มีไฟล์แนบ 309
257 01 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  มีไฟล์แนบ 233
258 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-8/2564  มีไฟล์แนบ 298
259 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-7/2564  มีไฟล์แนบ 283
260 01 มีนาคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-6/2564  มีไฟล์แนบ 290
261 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (4) (5) (20) (21) (22) พรบ.กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกเทศบาลตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 405
262 09 กุมภาพันธ์ 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-5/2564  มีไฟล์แนบ 318
263 09 กุมภาพันธ์ 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-4/2564  มีไฟล์แนบ 307
264 01 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564  มีไฟล์แนบ 249
265 28 มกราคม 2564 ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด " ๙๐ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 303
266 26 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-3  มีไฟล์แนบ 295
267 18 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-2/2564  มีไฟล์แนบ 250
268 18 มกราคม 2564 1.ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-1/2564  มีไฟล์แนบ 265
269 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-50  มีไฟล์แนบ 356
270 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-49  มีไฟล์แนบ 359
271 11 มกราคม 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-48  มีไฟล์แนบ 371
272 04 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563  มีไฟล์แนบ 172
273 30 ธันวาคม 2563 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่7  มีไฟล์แนบ 145
274 28 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-47  มีไฟล์แนบ 328
275 16 ธันวาคม 2563 กองการศึกษาประชาสัมพันธ์ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านตำบลดงมะดะ  มีไฟล์แนบ 276
276 08 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-22  มีไฟล์แนบ 357
277 07 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-46  มีไฟล์แนบ 315
278 03 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-45  มีไฟล์แนบ 366
279 01 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  มีไฟล์แนบ 160
280 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-44  มีไฟล์แนบ 342
281 23 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-43  มีไฟล์แนบ 381
282 11 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-42  มีไฟล์แนบ 378
283 03 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563  มีไฟล์แนบ 161
284 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-41  มีไฟล์แนบ 362
285 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-40  มีไฟล์แนบ 357
286 02 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-39  มีไฟล์แนบ 378
287 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบัญญัติตำบลดงมะดะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 29
288 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบัญญัติตำบลดงมะดะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ 28
289 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบัญญัติตำบลดงมะดะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  มีไฟล์แนบ 27
290 27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 459
291 20 ตุลาคม 2563 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 2
292 07 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-38  มีไฟล์แนบ 364
293 07 ตุลาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563  มีไฟล์แนบ 351
294 02 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-32  มีไฟล์แนบ 286
295 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-37  มีไฟล์แนบ 273
296 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-36  มีไฟล์แนบ 285
297 01 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-35  มีไฟล์แนบ 267
298 01 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการกำหนดการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของครุภัณฑ์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 286
299 15 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-34  มีไฟล์แนบ 250
300 15 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-33  มีไฟล์แนบ 263
301 15 กันยายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  มีไฟล์แนบ 339
302 03 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลดงมะดะ)  มีไฟล์แนบ 336
303 02 กันยายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-31  มีไฟล์แนบ 227
304 28 สิงหาคม 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 181
305 17 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 398
306 11 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-30  มีไฟล์แนบ 229
307 10 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ ตามโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแพะ กับ บริษัท เคพีเอ็ม ดีไซน์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  มีไฟล์แนบ 515
308 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-29  มีไฟล์แนบ 211
309 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-28  มีไฟล์แนบ 248
310 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-27  มีไฟล์แนบ 233
311 05 สิงหาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-26  มีไฟล์แนบ 229
312 04 สิงหาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  มีไฟล์แนบ 434
313 04 สิงหาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปี พ.ศ.2563   480
314 21 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-25  มีไฟล์แนบ 244
315 17 กรกฎาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  มีไฟล์แนบ 450
316 09 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  มีไฟล์แนบ 708
317 08 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้  มีไฟล์แนบ 897
318 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-24  มีไฟล์แนบ 253
319 24 มิถุนายน 2563 การรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 756
320 22 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-23  มีไฟล์แนบ 233
321 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-21  มีไฟล์แนบ 236
322 15 มิถุนายน 2563 ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562  มีไฟล์แนบ 220
323 15 มิถุนายน 2563 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  มีไฟล์แนบ 212
324 15 มิถุนายน 2563 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 261
325 15 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ามพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 230
326 08 มิถุนายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-20  มีไฟล์แนบ 230
327 02 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย)พนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   773
328 25 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-19  มีไฟล์แนบ 242
329 21 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-18  มีไฟล์แนบ 237
330 21 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-17  มีไฟล์แนบ 226
331 21 พฤษภาคม 2563 ปิดประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ   689
332 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562   685
333 21 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   742
334 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   708
335 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   683
336 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่ให้ พนักงานเทศบาล ออกไปร่วมระวังชี้แนวเขต   719
337 21 พฤษภาคม 2563 มอบอำนาจให้ปฎิบติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   652
338 21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ออกไปร่วมระวีงชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองชี้เขตที่ดิน   1339
339 21 พฤษภาคม 2563 มอบอำนาจให้ปฎิบติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   697
340 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี   649
341 21 พฤษภาคม 2563 มอบหมายหน้าที่นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี   626
342 21 พฤษภาคม 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561   443
343 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม   463
344 21 พฤษภาคม 2563 แนวทางการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลดงมะดะ   432
345 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลดงมะดะ   331
346 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   336
347 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดมะดะ:คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   361
348 21 พฤษภาคม 2563 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงราย   315
349 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562   316
350 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเบาะสาร ตอนที่ 2 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   321
351 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร   307
352 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง   314
353 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางผายาย หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง   325
354 21 พฤษภาคม 2563 ????????ขอประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงมะดะ..ขอรับโอน(ย้าย)????????   360
355 21 พฤษภาคม 2563 ????????ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)????????   328
356 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ : เทศบาลตำบลดงมะดะ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ประเภทอำนวยการ ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี หัวหน้าบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตราค่ะ   321
357 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ : เทศบาลตำบลดงมะดะ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี สายการสอน ครู (คศ.1) จำนวน 1 อัตราค่ะ   329
358 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561   312
359 21 พฤษภาคม 2563 แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิดปี พ.ศ.2561   359
360 21 พฤษภาคม 2563 กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการบริการเทศบาลตำบลดงมะดะ   339
361 21 พฤษภาคม 2563 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   329
362 21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน   351
363 21 พฤษภาคม 2563 การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   326
364 21 พฤษภาคม 2563 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   322
365 21 พฤษภาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์   317
366 21 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560   318
367 21 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559   280
368 21 พฤษภาคม 2563 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   287
369 21 พฤษภาคม 2563 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   312
370 21 พฤษภาคม 2563 ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   301
371 21 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์   311
372 21 พฤษภาคม 2563 คู่มือเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดงมะดะ ( pdf )   344
373 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563   304
374 21 พฤษภาคม 2563 คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   310
375 21 พฤษภาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559   296
376 21 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา(บ้านใหม่)   320
377 21 พฤษภาคม 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูสายกลางหมู่บ้าน บ้านสันต้นแหน หมุ่ที่ 6 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   307
378 21 พฤษภาคม 2563 ความรู้ฉบับย่อเรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บเป็นรายได้ตามกฎหมาย   262
379 21 พฤษภาคม 2563 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2561   266
380 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2559   287
381 21 พฤษภาคม 2563 รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี กก/ชก จำนวน 1 อัตรา และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กง/ชง จำนวน 1 อัตรา   264
382 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ 2559   259
383 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   286
384 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   301
385 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายการเกษตร สายทุ่งห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   281
386 21 พฤษภาคม 2563 รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-6 และนักวิชาการเงิน 3-6 ด่วนมาก   271
387 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว   267
388 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญชวนสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมอบรม โครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว   267
389 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์งานด้านการเงิน งบรับ-จ่าย   270
390 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ   276
391 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก   267
392 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (3)   259
393 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2)   257
394 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   268
395 21 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน   281
396 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ   270
397 21 พฤษภาคม 2563 ร่วมถวายพระพรเนื่องวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี   265
398 21 พฤษภาคม 2563 ขอแสดงความยินดี และร่วมเชิดชูเกียรติ ผู้ให้ความร่วมมือชำระภาษี   270
399 21 พฤษภาคม 2563 แสดงความคิดเห็นเรื่องการแจกเบี้ยยังชีพ   266
400 21 พฤษภาคม 2563 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   264
401 21 พฤษภาคม 2563 ขอยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านกีฬากับท้องถิ่น   270
402 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ คนใหม่ นางสาววาสนา บุญมา   286
403 21 พฤษภาคม 2563 การรับรองผลการเลือกตั้งของ เทศบาลตำบลดงมะดะ   269
404 21 พฤษภาคม 2563 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ และ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   304
405 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท) และนายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ   261
406 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องการกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และ นายกเทศมนตรี   266
407 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลดงมะดะส่งธิดาดอยประกวด ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2553   270
408 21 พฤษภาคม 2563 อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเริ่มหนาวแล้ว รักษาสุขภาพด้วยนะครับ   279
409 21 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลดงมะดะ   283
410 21 พฤษภาคม 2563 มวลชนของตำบลดงมะดะ เข้าร่วมร้องเพลงชาติไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2552   277
411 21 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถ 12 สิงหามหาราช   281
412 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำหัวหน้าส่วนโยธาคนใหม่ นายสถิตย์ ใจกล้า นักบริหารงานช่าง 6   261
413 21 พฤษภาคม 2563 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล วัดผาบ่อง   298
414 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ อบต.ดงมะดะ   271
415 21 พฤษภาคม 2563 ฝึกทบทวน อปพร.   282
416 21 พฤษภาคม 2563 แจกเครื่องนุ่มห่มกันหนาว   269
417 21 พฤษภาคม 2563 ข่าวสารกองการศึกษา   295
418 13 พฤษภาคม 2563 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์2   281
419 13 พฤษภาคม 2563 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์   8828
420 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-16  มีไฟล์แนบ 187
421 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-15  มีไฟล์แนบ 192
422 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-14  มีไฟล์แนบ 199
423 05 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-13  มีไฟล์แนบ 252
424 02 เมษายน 2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน-ครั้งที่-10  มีไฟล์แนบ 188
425 03 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง  มีไฟล์แนบ 109
426 20 ธันวาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่5  มีไฟล์แนบ 226
427 18 ธันวาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่4  มีไฟล์แนบ 214
428 21 พฤศจิกายน 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่3  มีไฟล์แนบ 211
429 15 พฤศจิกายน 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่2  มีไฟล์แนบ 219
430 15 ตุลาคม 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ฉบับที่1  มีไฟล์แนบ 216
431 01 ตุลาคม 2562 การทบทวนเทศบัญญัติ  มีไฟล์แนบ 254
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว