Top

สภาพสังคม

4. สภาพทางสังคม
          4.1 การศึกษา

     ด้านการศึกษา

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา                                      3 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            1 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา                                               1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                 5 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย         1 แห่ง
- ศูนย์เรียนรู้แผ่นดินไหว                                            1 แห่ง
         4.2  สาธารณสุข
  ด้านการสาธารณสุข
-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน        3         แห่ง  (หมู่ 4,13,14 )
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                     2         แห่ง
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน     150     คน
-  สถานพยาบาล เอกชน                       2        แห่ง     
-  อัตราการมีส้วมซึมและใช้ส้วมราดน้ำ      ทุกหลังคาเรือน
-  สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ 5 ไร่              1         แห่ง
          4.3 อาชญากรรม
  สถานการณ์อาชญากรรมในจังหวัดเชียงรายการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในงบประมาณปี พ .ศ.  2553  –  2556 พิจารณาจากความสามารถในการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นและจับกุมได้โดยคำนวณจากผลการจับกุมคดี แต่ละกลุ่มได้ตามรอบการ รายงานของสำนักตำรวจแห่งชาติต่อจำนวนคดีแต่ละกลุ่มที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ คดีให้หมายความถึงคดีที่อยู่ในความผิด 3 กลุ่ม ได้แก่ 
      1.  คดีอาญา        กลุ่มที่ 1 : คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
      2.  คดีกลุ่มอาญา   กลุ่ม 2 : คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ
      3.  คดีกลุ่มอาญา   กลุ่ม 3 : คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์


            4.4 ยาเสพติด
    สถานการณ์ยาเสพติดข้อมูลจังหวัดเชียงราย
          1) จำนวนอำเภอที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 18 อำเภอ
          2) จำนวนตำบลที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 124 ตำบล
          3) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
          -  ระดับรุนแรง  จำนวน   531   หมู่บ้าน/ชุมชน
          -  ระดับปานกลาง   จำนวน   157   หมู่บ้าน/ชุมชน
          -  ระดับเบาบาง      จำนวน   288   หมู่บ้าน/ชุมชน
          -  ไม่มีปัญหา         จำนวน   836    หมู่บ้าน/ชุมชน
          4) จำนวนสถานศึกษาที่มีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติ ด  20  แห่ง
          5) จำนวนสถานประกอบการที่มีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  10 แห่ง
                ข้อมูลบุคคล
          1) จำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ที่ได้จากการประมาณการ)   4,142  คน
          2) จำนวนผู้ค้ายาเสพติด (จากการประมาณการ)  918  คน
          -  ตามหมายจับ  289  คน
          3) จำนวนกลุ่มเสี่ยง
          -  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ป.5-ป.6  100  คน (ประมาณการ)
                สถานที่บำบัดรักษาฟื้นฟู
          1) ระบบสมัครใจ   38 แห่ง/รองรับได้   3,000 คน/ปี
          2) ระบบบังคับบำบัด   1 แห่ง/รองรับได้   2,000 คน/ปี
          3) ระบบต้องโทษ  2 แห่ง/รองรับได้  200  คน/ปี
          4) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   18 แห่ง/รองรับได้  1,000 คน/ป
          ที่มา  :  ศูนย์อำนวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย, 2556
           4.5 การสังคมสงเคราะห์
                 ด้านสังคม โดยเทศบาลตำบลดงมะดะร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน        และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ รวมกลุ่มกันเพื่อจุดมุ่งหมายสร้างความมั่นคงของมนุษย์กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสประกอบไปด้วยองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1)  องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน และมูลนิธิ สมาคม
- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) เทศบาลตำบลดงมะดะ
- องค์กรมูลนิธิใหม่เพื่อชีวิต (โบสถ์คริสจักรศิโยน แม่ลาว)
(2)  องค์กรและเครือข่ายการทำงานภาคสังคม จำแนกเป็น
- กลุ่มจิตอาสาตำบลดงมะดะ จำนวน 1 กลุ่ม
- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน จานวน 1 กลุ่ม
- สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 กลุ่ม
- กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
จานวน 1 กองทุน
- กองทุนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน
- กลุ่มพัฒนาสตรีประจำตำบลดงมะดะ   1  กลุ่ม
- กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 1 กลุ่ม
(ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2559)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว