Top

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

1. ข้อมูลพื้นฐาน

        1.1 โครงสร้างองค์กร

        1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 

        1.3 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

        1.4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

                1.4.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 , เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

                1.4.2  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562

        1.5 ข้อมูลการติดต่อ 

                1.5.1  หมายเลขโทรศัพท์  053-184131

                1.5.2  เว็ปไซด์ www.dongmada.go.th

                1.5.3  Facebook  เทศบาลตำบลดงมะดะ

        1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. แผนการดำเนินงาน

        2.1 แผนดำเนินงานประจำปี 

        2.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562

3. การปฏิบัติงาน

        3.1 คู่มือประชาชน

4. การให้บริการ 

        4.1 คู่มือประชาชน

        4.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        5.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        5.2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

        5.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

6. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        6.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        6.2 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

7. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        7.1 นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล , นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล

        7.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนอัตรากำลัง)

        7.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        7.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

8. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        8.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        8.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        8.3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต

        8.4 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

        8.5 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

9. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

        9.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

        9.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

        9.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

        9.4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

10. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

11. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

        11.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

        11.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

        11.3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 

12. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

        12.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        12.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                12.2.1  โครงการเข้าวัดทำบุญตลอดเทศกาลเข้าพรรษา


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว