Top

การบริหารความเสี่ยง

ลำดับ หัวข้อข่าว มีไฟล์แนบ
1 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  Download
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีพ.ศ.2565  Download
3 การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  Download
4 การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563  Download
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  Download
6 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Download
7 นโยบายบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลดงมะดะ  Download
8 การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1  Download
9 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  Download
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว