Top

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

ลำดับ หัวข้อข่าว มีไฟล์แนบ
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564  Download
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  Download
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  Download
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  Download
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว