Top

การควบคุมภายใน

ลำดับ หัวข้อข่าว มีไฟล์แนบ
1 ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Download
2 แผ่นพับประมวลจริยธรรม  Download
3 ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  Download
4 รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  Download
5 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Download
6 นโยบายควบคุมภายใน เทศบาลตำบลดงมะดะ  Download
7 การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1  Download
8 การบริหารความเสี่ยงโดยการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในเทศบาลตำบลดงมะดะ  Download
9 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  Download
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว