Top

������������������������������������������

ลำดับ หัวข้อข่าว มีไฟล์แนบ
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  Download
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  Download
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  Download
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  Download
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลดงมะดะ เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2564  Download
6 แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2561 - 2563  
7 แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2558 - 2560  
8 แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2555 - 2557  Download
9 แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 2554 - 2556  Download
10 ประกาศแผพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  Download
11 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  Download
12 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  Download
13 ประกาศแผพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมคร  Download
14 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่ม  Download
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว