Top

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อข่าว มีไฟล์แนบ
1 สรุปกระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download
2 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  Download
3 ตั้งแต่งคณะทำงานการปรับปรุงกระบวนงานและขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริการ  Download
4 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและการให้บริการ  Download
5 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  Download
6 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและการให้บริการ  Download
7 ประกาศกำหนดลดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  Download
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว