Top

การตรวจสอบภายใน

ลำดับ หัวข้อข่าว มีไฟล์แนบ
1 นำส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ  Download
2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Download
3 กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Download
4 นโยบายและขันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  Download
5 ยืนยันความเป็นอิสระ ตามมาตรฐานงานรหัส 1100  Download
6 มาตรการป้องกันการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานงานรหัส 1112  Download
7 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว3ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ. 2564  Download
8 แผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Download
9 ทบทวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Download
10 แผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  Download
11 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2  Download
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว